Grete Ranes Heggem, Ingrid Øyen og Leif Ove Grytbakk synes det er viktig å kunne tilby flest mulig hele og faste stillinger.
Grete Ranes Heggem, Ingrid Øyen og Leif Ove Grytbakk synes det er viktig å kunne tilby flest mulig hele og faste stillinger.

Satser på flere faste heltidsstillinger

Påska står for døra, og det lyses ut flere stillinger i helse- og omsorgstjenesten i Rindal. Grete Ranes Heggem, Ingrid Øyen og Leif Ove Grytbakk har erfart at faste heltidsstillinger er det som trengs for å få mange nok søkere og kvalifisert arbeidskraft i de kommunale helsetjenestene.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem forteller at de tre tidligere vært med i læringsnettverket "Jobbvinner", gjennom KS. Flere trønderske kommuner var med i nettverket. Der var det fokus på å få flere fagfolk inn i helsevesenet, blant annet gjennom å tilby store stillinger, helst heltidsstillinger. Heggem påpeker at det er helt nødvendig å lyse ut hele og faste stillinger, for erfaringene tilsier at man alltid får søkere når det er slike stillinger som tilbys.

– Det er alltid kamp om kvalifisert arbeidskraft, men hele og faste stillinger er det som trengs for å få folk til å flytte til bygda og bli boende her, påpeker Ingrid Øyen, som er leder for korttidsavdelinga og hjemmetjenesten.

– Vi må ha fagfolk

Hele stillinger gir også bedre kontinuitet i arbeidet, ved at de fleste er mye på jobb. Det blir enklere å følge opp, enklere få med seg det som skjer, og dermed blir det bedre kvalitet på tjenestene. Grete Ranes Heggem understreker at det er en stabil og engasjert arbeidsstokk i helsetjenestene i Rindal.

– Vi har en visjon om at vi skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass. Da må vi ha fagfolk og tilby tjenester av god kvalitet, sier hun.

Rindal kommune lyser nå ut hele fem heltidsstillinger i helse- og omsorgstjenesten. Dette er sykepleier-, vernepleier og tre helsefagarbeiderstillinger. I tillegg er det lyst ut flere helgestillinger, både ved bo- og miljøtjenesten, ved helsetunet og i korttid/hjemmetjenesten, og mange ferievikarstillinger.

Større ansvar på kommunene

Bakgrunnen for at det er så mange ledige stillinger akkurat nå er først og fremst at flere av de som arbeider i helsetjenestene i Rindal går av med pensjon. I tillegg har kommunene gradvis blir pålagt flere og mer kompliserte arbeidsoppgaver etter at samhandlingsreformen ble innført for snart ti år siden.

Ingrid Øyen forteller at arbeidsoppgavene har endret seg mye de siste åra. Mange typer behandling som tidligere ble utført på spesialistavdelingene på sykehus kan nå utføres i hjemmet, og folk skrives mye raskere ut av sykehuset nå enn før. På helsetunet utføres det mye mer behandling enn før, blant annet intravenøs behandling. Dette er bakgrunnen for at sykepleierbemanningen må økes.

I helse- og omsorgstjenesten må det naturligvis være folk på vakt hele døgnet, hver dag, året rundt. De heltidsansatte kan ikke bemanne alle helgevaktene, og dermed er det stort behov for folk som kan jobbe i mindre helgestillinger også. Dette er aktuelle stillinger for studenter, og for andre som ser for seg et utdanningsløp innenfor helse og omsorg.

Ingrid Øyen forteller at det har vært mye fokus på etterutdanning og spesialisering blant folk som jobber i helsetjenestene i Rindal. Det er mange som er under videreutdanning nå, både sykepleiere og helsefagarbeidere.

– Dette var også et mål vi satte oss da vi var med på "Jobbvinner". Vi skal ha god opplæring på nyansatte og vikarer, og det at de ansatte skal få ta videreutdanning, sier Grete Ranes Heggem.

Hun påpeker at de nyeste KOSTRA-tallene vider at Rindal ligger over landsgjennomsnittet på ansatte med fagutdanning. Mange av de som kommer inn som assistenter velger å ta utdannelse.

Håper på lys i tunnelen

Enhetslederen berømmer alle ansatte for jobben de har gjort i løpet av det siste året, under koronapandemien. De ansatte har gjort en stor innsats, med alt det ekstra arbeidet som pandemien har medført.

Smitterisikoen har vært en ekstra belastning for alle i året som har gått. I tillegg til de ekstra arbeidsoppgavene det medførte har de ansatte vært redde for å bli smitta og ta med seg smitte på jobb. Det er svært sårbart, dersom det skulle komme koronasmitte inn på institusjonen. Trykket letner litt nå, etter hvert som de fleste pasienter og ansatte har blitt vaksinert, men de må fortsatt ta de samme forhåndsreglene.

Smittevernreglene har også hatt alvorlige konsekvenser for pasientene. De får sjeldnere besøk, det er lite som skjer og lite å glede seg til. Heldigvis har man i Rindal klart å opprettholde noen få tilbud i det meste av perioden, som fredagskaffe i omsorgsboligene og trimgruppe.

Alle håper at det vil lysne litt etter påske, som følge av nedstengingen og at stadig flere blir vaksinert. Ingrid Øyen tror at denne sommeren blir enklere enn i fjor, siden man nå har mye mer kunnskap om viruset, og folk er ikke lenger så redde, siden de fleste er vaksinert.

De ansatte har fått ekstra arbeidsoppgaver med både testing om smittesporing, i tillegg til det ordinære arbeidet. Små kommuner som Rindal har kanskje vært ekstra sårbare, for alle som har jobbet med testing og vaksinering har andre roller i tillegg.

– Folk strekker seg lagt, de vil det skal bli, sier Leif Ove Grytbakk. Han er med i turnusteamet, som hjelper avdelingssykepleierne med å få fylt opp alle vaktene på institusjonen og i hjemmetjenesten.

– Ja, det har vært mye arbeid, og det har vært stor fleksibilitet og stor vilje til å finne løsninger. Det har vært helt fenomenalt, sier Grete Ranes Heggem.