Kommunestyremøte i Rindal:

Årsregnskap med mindreforbruk og styrket økonomi for Rindal kommune

Onsdag vedtok kommunestyret i Rindal årsmelding og regnskap for 2020. Regnskapet for Rindal kommune viser et netto driftsresultat på litt over tre millioner kroner, og et mindreforbruk på drift på ca. 1 300.00 kroner.

Økonomisjef Henning Andersen forklarte at det er innført endringer i årsmeldinga i forhold til tidligere år, i henhold til den nye Kommuneloven. Økonomisjefen sa at enhetslederne har gjort en god jobb med dette. Han håper at de endringene som er gjort gjør årsmeldinga mer informativ, og at den blir godt mottatt.

Styrket økonomi siden 2018

De finansielle måltallene viser en styrkning, totalt sett, i forhold til 2019, med positivt netto driftsresultat, styrking av arbeidskapitalen, en liten styrkning av disposisjonsfondet, styrkning av netto finansutgifter og styrkning av netto lånegjeld. Les mer om dette i saksdokumentene på Rindal kommunes hjemmeside.

De finansielle måltalla viser en positiv utvikling fra 2018 til 2020. Men økonomien må styrkes videre, siden de fleste måltalla fortsatt ikke er oppe på grønt nivå. Kommunens lånegjeld er allerede på grønt nivå. Det skyldes at investeringstakten har vært redusert de siste par åra. Kommunen har unngått å ta opp nye lån, for å stå bedre rustet for de store investeringene som kommer framover.

Konklusjonen av de finansielle måltallene er at det er en styrking av handlingsrommet i forhold til 2019, en vesentlig styrking av netto driftsresultat, men handlingsrommet er fortsatt låst i drift av tjenestene inn i planperioden.

– Det betyr at vi må jobbe videre med budsjett og økonomiplan, for å frigjøre det handlingsrommet. Og hva skal vi bruke det handlingsrommet til? Jo, det skal, som før nevnt, brukes til de investeringene vi skal gjøre fram i tid, som nytt helsehus, Helseplattformen og til barnehager, sa Andersen.

I balansen er det økt egenkapital, først og fremst på grunn av pensjonsforhold. Bakgrunnen for dette er endringer som er en effekt av ny pensjonslov som ble innført i 2019, med nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon for offentlig ansatte født i 1963 eller senere.

Når det gjelder drift av enhetene ser det veldig bra ut totalt sett. Avviket på teknisk skyldes i stor grad snøbrøyting. Vinteren 2019/2020 var det mye snø, og det ble nødvendig å bruke mer penger på brøyting enn det som var budsjettert. Ellers har det til dels vært lavere drift på grunn av korona, og lavere pensjonskostnad.

Kompensasjon tilsvarende koronakostnadene

Økonomisjefen gikk også igjennom kostnader tilknyttet korona. Selv om man har måttet omprioritere ressurser på grunn av korona, så defineres ikke dette som en koronakostnad, forklarte han. Koronakostnader er de ekstra utgiftene som har påløpt på grunn av korona, som leie av ekstra arbeidskraft og overtid. Rindal kommune har regnskapsført koronakostnader på 2,9 millioner kroner i 2020, fordelt på helse og omsorg, bygg og anlegg og Rindal skole. Koronakostnadene er nesten tilsvarende det kommunen har fått kompensert.

Til tross for utfordringene med korona i 2020 så er de fleste av de planlagte investeringene gjennomført. Det som ikke ble gjort i fjor skal gjennomføres i år. Det ble dessuten solgt flere tomter i 2020 enn det som var budsjettert.

Økonomisjefen avsluttet med å takke alle parter for god innsats som ble lagt ned i 2020.

– Oppsummert vi jeg si at det er gjort en god jobb av alle enheter, der alle har klart å yte gode tjenester i en vanskelig periode, sa Andersen, og fortsatte:

– De fleste investeringene ble gjennomført, på tross av utfordringene som har vært. Likviditeten er god, et godt driftsresultat og kommunens reserver er styrket. Det er også noen utfordringer. Skatteinntektene er svake, og de ser ut til å bli svake framover. Koronaen koster, og vi er ikke ferdig med den enda. Mange store oppgaver skal løses framover, det er store investeringer som kommer, og handlingsrommet ligger låst i drift av tjenester.

Ordfører Vibeke Langli påpekte også at 2020 var et veldig spesielt og krevende år.

– Alle enheter har jobbet veldig godt, og de ansatte har virkelig stått på. Det at vi kommer ut på denne måten er et ekstra pluss for alle sammen, og godt å ha med seg på vegen videre, sa ordføreren.

Powered by Labrador CMS