Kommunestyret i Rindal:

Vil ikke være med på nytt vertskommune­samarbeid om PPT

Publisert

I kommunestyremøtet i Rindal torsdag la kommunedirektøren fram ei innstilling om etablering av PPT Indre Nordmøre, et administrativt vertskommunesamarbeid mellom kommunene Tingvoll, Rindal, Surnadal og Sunndal med Surnadal som vertskommune.

Kommunedirektør Mons Otnes presiserte at saka har vært oppe i driftsutvalget, og dette var derfor ei innstilling til kommunestyret fra driftsutvalget.

Initiativet til å utvide samarbeidet om PPT kom fra Surnadal kommune. PPT for Surnadal og Rindal hatr i dag 4,8 årsverk fordelt på 5 tilsatte, mens PPT for Sunndal og Tingvoll har 4,7 årsverk fordelt på 5 tilsatte. Fylkeskommunen har utfordret kommunene på at de to PPT-kontorene i dag er for små til å ha tilfredsstillende kompetanse, blant annet til å betjene de videregående skolene, sa kommunedirektøren. Han påpekte at dette kom litt overraskende på, siden man tidligere har fått tilbakemelding fra fylkeskommunen om at samarbeidet med PPT-tjenesten har fungeret utmerket. Andre tilbakemeldinger som kommunen har fått angående PPT-tjenesten har også vært svært gode, sa kommunedirektøren.

I saksdokumentene heter det at målet med å etablere et samarbeid med flere kommuner er å sikre en gjennomgående pedagogisk-psykologisk tjeneste for hele Indre Nordmøre for barn og unge gjennom hele barnehage- og skoleløpet. Videre står det at det er ønskelig med et større fagmiljø, som er robust med god kvalitet og rustet for framtida, og å bli styrket både hva gjelder fagkompetanse og rekruttering.

Det framlagte forslaget til samarbeidsavtale har nylig blitt vedtatt i kommunestyrene i alle de tre andre kommunene det gjelder, altså Surnadal, Sunndal og Tingvoll.

I kommunestyret i Rindal ble det en del diskusjon rundt saken. Flere av kommunestyre­representantene påpekte at alt tyder på at PPT-tjenesten i Surnadal og Rindal fungerer godt slik den er i dag, og flere stilte spørsmål ved om det er fornuftig å forandre på noe som er så bra.

Magnar Dalsegg (H) var klart på at Surnadal og Rindal PPT fungerer veldig godt. Han påpekte også at i den nye skisserte ordningen skal ikke lokale politikere lenger ha påvirkning, men tjenesten vil bli lagt inn under administrasjonen i vertskommunen. I dagens ordning er det ei folkevalgt nemnd med to representanter fra hver kommune.

– Pr dags dato har jeg inntrykk av at vi i Rindal er veldig godt fornøyd med de tjenestene vi får. Da blir spørsmålet: Hvorfor skal vi forandre noe som vi er så godt fornøyd med? Det er jo ikke godt å vite om det blir like bra etterpå, sa Dalsegg.

Han la fram foreslag om at Rindal kommune vedtar å videreføre dagens ordning med PPT for Surnadal og Rindal kommune, og at dagens ordning som er organisert som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd videreføres.

– Begrunnelsen er kort og godt at jeg ikke klarer å se at vi får bedre tjenester med det sammenslåingsforslaget som vi har på bordet, sa Magnar Dalsegg

Han nevnte også at et større geografisk området mest sannsynlig vil medføre en del mer reisetid.

Ola T Heggem (Sp) sa at han synes dette er en vanskelig sak. Han minnet om at Halsa trakk seg ut av samarbeidet med Rindal og Surnadal, både når det gjelder kulturskole, barnevern og PPT etter fylkesbyttet. Heim med sine 6000 innbyggere har videreført alle disse tjenestene alene, mens Rindal og Surnadal med sine 8000 innbyggere nå får vite at de ikke er store nok.

– Det kan man spekulere på. Og da kan man også spekulere på hva som blir det neste. Er det Kristiansund som blir det neste? Og da blir jeg enda mer skeptisk enn jeg er akkurat nå, sa Heggem, og signaliserte at han ville støtte Høyres forslag.

Kommunedirektør Mons Otnes kommenterte at han mener at man ved å gå inn i et større samarbeid er med og sikrer en god, solid og bærekraftig tjeneste også framover, ikke minst med tanke på rekruttering og mer utfyllende kompetanse og erfaring. Slik kan man også sikre at hovedkontoret blir på Indre Nordmøre, og ikke i Kristiansund, mente han.

Otnes advarte mot at Rindal kan bli nødt til å lete etter et annet alternativ, og så langt har det ikke vært åpnet for noe slikt samarbeid nordover. Han minnet om at Sunndal og Surnadal allerede hadde stemt ja for forslaget (vedtaket fra Tingvoll dagen før var enda ikke bekreftet). Kommunen kan risikere i verste fall å bli stående utenfor samarbeid, og bli en tjenestekjøper. Som tjenestekjøper har man mindre innflytelse, sa kommunedirektøren.

Line Flåtten (Ap) minnet om at det i forbindelse med kommunesammenslåinger og fylkesbytte ble sagt at Rindal skulle se nordover når det ble snakk om nye samarbeid. Hun sa at hun ikke har tenkt å komme med forslag om å se nordover i denne saka, men at hun også synes saka er vanskelig, og at hun støtter de synspunktene som har kommet fram tidligere.

Hege Gåsvand (H) mente at det kan være naturlig, når det er snakk om ny organisering, å se mot Trøndelag, og gjøre en tilnærning for å høre hvilket tilbud man eventuelt kan få der.

– Når man begynner å bevege seg mot Sunndal og Tingvoll, og kanskje også Kristiansund, så er jo det langt fra Rindal, sa Gåsvand

Hun påpekte også at ungdom fra Rindal går på videregående skole i Surnadal, i tillegg til i Trøndelag, og at det er få av dem som går videregående andre plasser på Nordmøre.

Turid Sæther Todalshaug , som er leder i Surnadal og Rindal PPT, fikk spørsmål om hva de ansatte ønsker i denne saka. Hun svarte at det er både fordeler og ulemper med en slik sammenslåing, og hun bekreftet at organiseringen av tjenesten for Surnadal og Rindal fungerer godt i dag.

Etter en lengre meningsutveksling og vurdering i gruppemøter gikk alle representantene inn for å støtte Høyres forslag. Dermed ble det et enstemmig vedtak om å videreføre dagens ordning med PPT-kontor bare for Rindal og Surnadal.

Powered by Labrador CMS