Illustrasjonsfoto. Løfallgrenda i Rindal.
Illustrasjonsfoto. Løfallgrenda i Rindal.

Er det kroken på fjøsdøra på mange gårdsbruk i Trøndelag sørvest? - Mangel på investeringsvirkemidler i jordbruket

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest (tidligere Orkdalregionen), har vedtatt en uttalelse vedrørende mangel på investeringsvirkemidler i jordbruket.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen ble vedtatt i regionrådsmøtet 16. april 2021, og er sendt til Trøndelagsbenken på Stortinget og til Næringskomiteen på Stortinget.

Slik er uttalen:

Er det kroken på fjøsdøra på mange gårdsbruk i Trøndelag sørvest?

Næringa er bekymret for mangel på risikobærende kapital i form av investeringsvirkemidler over jordbruksavtalen!

Bekymringsmeldinger fra prosjektet «Velg Melk» og samtaler med landbruksforvaltningen i kommunene i Trøndelag sørvest, viser at det er et stort behov for investeringsvirkemidler til næringa. Det er behov for ombygging av båsfjøs for å møte nye krav til dyrevelferd. De første kravene trer i kraft allerede i 2024, og fra 2034 er det krav om løsdrift. Dette er i første omgang mindre investeringer for å møte kravene i 2024, men på sikt store investeringer i nye bygg eller omfattende ombygging av eksisterende driftsbygninger. Samdriftsfjøs har også behov for ombygging og nyinvesteringer.

En oversikt fra Statsforvalteren og en dialog med den kommunale landbruksforvaltninga i regionen viser at det er store investeringsbehov også i Trøndelag sørvest. I for eksempel Rennebu kommune er andelen båsfjøs i underkant av 60%, mens i Orkland har i underkant av 40% av melkeprodusentene båsfjøs.

Vi står i fare for å miste melkeprodusenter om vi ikke sørger for at det er tilstrekkelig tilgang til risikobærende kapital i årene som kommer. Gårdbrukere som nå ønsker å investere vil få avslag hos Innovasjon Norge da midlene i praksis var disponert allerede i februar/mars. «Velg Melk» opplyser at det er investeringslyst i Trøndersk landbruk. Vi er så heldige i Trøndelag at vi har mange produsenter som ønsker å satse på en fremtid innenfor landbruket, men mangelen på kapital gjør det ikke mulig.

For Trøndelag sørvest er landbruket, og spesielt melkeproduksjonen bærebjelken i mange lokalsamfunn. Trøndelag er et grasfylke og en bærekraftig forvaltning av ressursene innebærer i de fleste tilfeller dyrehold. I regionen finner vi gode produsentmiljø og ungdom som vil inn i næringa. Regionrådet har vedtatt at reiseliv skal være en viktig satsing i årene som kommer. Reiselivsnæringa er avhengig av velstelt kulturlandskap, og det er i stor grad Regionrådet i Orkdalsregionen har skiftet navn til Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen. avhengig av dyr som beiter. Små og mellomstore melkebruk er fellesnevnere om du tilhører kystlandbruket på Frøya eller fjellandbruket i Rennebu. Investeringsvirkemidler er derfor viktig for landbruket i hele regionen.

Regionen er avhengig av ei aktiv, framtidsretta og bærekraftig landbruksnæring. Regionrådet i Trøndelag sørvest, lakseregionen ber om at virkemidlene til disposisjon økes betraktelig under årets jordbruksoppgjør.

Med vennlig hilsen

Gunn Iversen Stokke (sign), ordfører Skaun kommune

Ole L Haugen (sign), ordfører Hitra kommune

Oddbjørn Bang (sign), ordfører Orkland kommune

Kristin F Strømskag (sign), ordfører Frøya kommune

Ola Øye (sign), ordfører Rennebu kommune

Odd Jarle Svanem (sign), ordfører Heim kommune

Vibeke Langli (sign), ordfører Rindal kommune

Hanne Berit Brekken (sign), ordfører Aure kommune