Kommunestyremøte i Rindal:

Økonomisjefen la fram dystre prognoser for kommunens økonomi. En stor del av budsjettoverskridelsene skyldes kostnader som påløper på grunn av konsesjonskraftavtalene, og dette er det umulig å gjøre noe med for inneværende år.
Økonomisjefen la fram dystre prognoser for kommunens økonomi. En stor del av budsjettoverskridelsene skyldes kostnader som påløper på grunn av konsesjonskraftavtalene, og dette er det umulig å gjøre noe med for inneværende år.

En alvorlig situasjon som gjelder hele Rindal kommune

Publisert Sist oppdatert

På onsdagens møte fikk kommunestyret i Rindal en ny orientering om den økonomiske situasjonen, og den er svært alvorlig.

Økonomisjef Henning Andersen la fram nye prognoser som ser enda verre ut enn det som var beregnet ved forrige kommunestyremøte i september:

Prognose for avvik i forhold til budsjettet i 2022.
Prognose for avvik i forhold til budsjettet i 2022.

Kostnader til drift innenfor enhetene helse og omsorg og teknikk, landbruk og miljø ser ut til å bli enda høyere enn tidligere antatt. Det er også varslet økte rentekostnader og pensjonskostnader. Siste prognose på kostnader til konsesjonskraft er på 8,3 millioner kroner over budsjettet for 2022.

Kommunens disposisjonsfond er på 21,6 millioner kroner, når det korrigeres for tidligere vedtatt bruk. Dersom de foreløpige prognosene slår til vil det være igjen bare 2 millioner kroner av disposisjonsfondet ved inngangen til 2023.

Situasjonen setter også press på kommunens likviditet.

Omfattende innsparingstiltak

Økonomisjefen sa at kommuneadministrasjonen har tett dialog med ordføreren og varaordføreren om situasjonen. Formannskapet har fått mer detaljerte orienteringer i de to siste møtene. Siste formannskapsmøte var mandag 3. oktober. En stor del av orienteringene på disse to møtene var unntatt offentlighet ihht. offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr. 1. Dette forklares med at ved detaljert gjennomgang av en såpass liten organisasjon som Rindal kommune er, vil man ofte komme ned på personnivå.

I dokumentene som er offentliggjort i forbindelse med formannskapsmøtene skisseres flere mulige forslag til innsparinger. Investeringer må utsettes og bygningsmassen reduseres. Arbeidet med omstrukturering og reduksjon av tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg er allerede i gang. Driftsutvalget vil få framlagt en sak om mulige endringer i barnehagestrukturen. Man vil se mer på muligheter for tjenestesamarbeid, og den politiske strukturen blir vurdert. Det gjøres løpende tilpasninger i hele organisasjonen.

Dramatisk for budsjettprosessen

Dette er store tall, og budsjettprosessen er i gang. Dette er også svært krevende, blant annet på grunn av at man må regne med store kostnader på salg av konsesjonskraft også neste år. Bare en tredjedel av kommunens konsesjonskraft frigis fra avtalene i 2023. Prognosene for videreføring viser merforbruk på 10 millioner kroner på helse og omsorg i 2023, og 2,1 millioner kroner for teknikk, landbruk og miljø. Samtidig sier prognosene ut fra revidert nasjonalbudsjett at det ikke blir noen økning i frie inntekter for Rindal kommune i 2023, på grunn av nedgang i folketallet.

Økonomisjefen varslet derfor nedtrekk i ramma på alle enheter.

Ordfører Vibeke Langli presiserte at dette er foreløpige prognoser.

– Men det er veldig store tall, større enn vi har sett før, så dette er dramatisk, sa hun.

Gjør interne omrokkeringer

Kommunedirektør Mons Otnes informerte om at det allerede er tatt grep i hele organisasjonen. Nå gjøres det, så langt det er mulig, interne omrokkeringer der det er ledige stillinger. Det ansettes ikke nye folk uten at det er strengt nødvendig, slik at antallet ansatte totalt sett i hele organisasjonen går ned.

– Dette er en så alvorlig situasjon at det angår hele Rindal kommune. Det må tas grep på alle bauger og kanter for å klare å rette opp situasjonen og komme i mål, sa Otnes.

Kommunestyret skal gjøre vedtak om konkrete innsparingstiltak i slutten av oktober.

Powered by Labrador CMS