Rindal kommunes årsmelding og regnskap for 2021

Varaordfører Magnar Dalsegg, ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes.
Varaordfører Magnar Dalsegg, ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes.

– Vesentlig bedre resultat enn vi har fryktet

Publisert Sist oppdatert

Rindal kommunens regnskap for 2021 viser et negativt netto driftsresultat på 2.712.066 kroner, og et merforbruk etter strykninger på 1.489.635 kroner. Onsdag vedtok kommunestyret framlagt årsmelding og regnskap, med et resultat som overhodet ikke var så dramatisk som man fryktet ved beregninger før jul.

Økonomisjef Henning Andersen gikk igjennom regnskapstallene for fjoråret. Han understreket at likviditeten i kommunen fortsatt er god.

Netto lånegjeld har også gått nedover det siste året. Dette er, ifølge økonomisjefen, en tilpasning mot de store investeringene som kommunen har framfor seg.

Disposisjonsfondet er fortsatt av en slik størrelse at det gir kommunen handlingsrom, selv om årets resultat fører til at handlingsrommet reduseres noe. Andersen understreket at kommunens handlingsrom fremdeles er låst i drifta framover.

Økt inntekstutjevning

Kommunens inntekter i 2021 ble betydelig høyere enn man fryktet på slutten av året. Skatt på inntekt, formueskatt, eiendomsskatt og naturressursskatt ble noe høyere enn budsjettert, mens rammetilskudd og inntektsutjevning ble vesentlig høyere en budsjettert. Skatteinngangen generelt i Norge var bra, og små kommuner mottok derfor bra inntektsutjevning. Økonomisjefen forklarte at en stor del av inntektsutjevningen kom etter at året var avslutta, så man var ikke klar over dette i desember.

De fleste enhetene er innenfor budsjettramma

De fleste av de kommunale enhetene har drevet innenfor budsjettrammene, med unntak av skolen, teknikk landbruk og miljø, og helse og omsorg.

Rindal skole har ikke klart å gjennomføre den effektiviseringen som de var pålagt i budsjettet.

Enheten for teknikk landbruk og miljø klarte heller ikke å hente inn den forventede effektiviseringen. Her er det et etterslep på sjølkost, som midlertidig dekkes opp av disposisjonsfondet. Det skal snart settes i gang en grundig gjennomgang av økonomien i enheten for teknikk landbruk og miljø. Det blir en lignende prosess som den som har vært gjennomført innenfor helse og omsorg, på grunn av det store merforbruket der.

Enheten for helse og omsorg hadde som kjent et betydelig merforbruk i 2021. Kostnader relatert korona ligger også stort sett på helse og omsorg, påpekte økonomisjefen.

Taper mye på salg av konsesjonskraft

Ellers gir tap på salg av konsesjonskraft store negative utslag i regnskapet. Salg av konsesjonskraft kostet kommunen 1,7 millioner kroner i 2021, og ga et avvik på 4,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Økonomisjefen påpekte at prognosen for salg av konsesjonskraft for 2022 er enda verre, og at kommunen risikerer tap på salg av konsesjonskraft også i 2023, og kanskje til og med i 2024.

Henning Andersen takket alle parter for en god jobb i en vanskelig periode i 2021. Han understreket at kommunen tross alt har god likviditet og god soliditet inn i 2022.

Magnar Dalsegg (H) påpekte at regnskapstallene som nå er lagt fram er mye bedre enn det som var forespeilet kommunestyret i desember. Han er også glad for plana for økonomien innen helse og omsorg i 2022 er fulgt opp og nå er i rute.

Ordfører Vibeke Langli (Sp) understreket at årsresultatet er bra sammenlignet med det man fryktet før jul. Måltalla er også stort sett tilfredsstillende, og drifta er innenfor budsjettrammene i de aller fleste enhetene. Ordføreren tror at økt inntektsutjevning vil slå positivt ut for kommunens økonomi i år også, dette ihht. forslaget til revidert statsbudsjett.

Langli takket alle involverte for stor ståpåvilje og god innsats i 2021.

Formannskapets innstilling til årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS