Kommunestyremøte i Rindal

En kvinne på en talerstol i et møte.

Regnskap og årsberetning for 2022 - vesentlig bedre resultat enn forventet

Torsdag fikk kommunestyret i Rindal framlagt regnskap og årsmelding for 2022. Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr - 319 875, og balansen med sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld er på kr 666.548.649.

Kommunedirektør Mons Otnes innledet med å si at 2022 var et krevende og uforutsigbart år for kommunen. I løpet av året ble det gitt prognoser til kommunestyret som var mildt sagt foruroligende.

– Vi har sett, og vi har tegnet, et dystert bilde ut fra de forutsetningene vi har kjent til når vi har kommet med opplysninger til kommunestyret, sa Otnes.

Unngikk ROBEK

Etter regnskapsavslutning for 2022 er driftsresultatet altså et merforbruk på 300.000 kroner. Det har vært budsjettert med et merforbruk på 11 millioner kroner for 2022, og i perioder av året ble det antatt at det ville gå enda verre.

– Den økonomiske situasjonen var såpass krevende at vi ei stund var redd for at vi hadde et regnskap som kunne føre oss inn i ROBEK. Den økonomiske situasjonen per i dag gjør at det er Rindal kommunestyre som forvalter den kommunale økonomien. Det er et vesentlig bedre resultat ved årets utgang enn det vi så antydning til i løpet av 2022, sa kommunedirektøren, og fortsatte:

– Kommunestyret var med og tok aktive grep og innførte omfattende og krevende tiltak for å rette opp den økonomiske situasjonen vi var i. Det har også vært tatt grep administrativt. Vi skal ikke legge skjul på at sentrale inntekter har slått bedre og mer positivt ut for Rindal kommune enn det vi antok.

Pandemi, uvær og krig

Det ble tatt grep innenfor alle enheter for å redusere drifta. I en lang periode i fjor hadde kommunen ansettelsesstopp, der stillinger ble holdt vakante så langt som det var mulig.

Kommunedirektøren skriver i saksframlegget at kommunen starta året 2022 med koronaberedskap, et par måneder før pandemien ramma Rindal for fullt i februar og mars. Koronaen gjorde det krevende å drifte sentrale kommunale oppgaver både i helse- og oppvekstsektoren. Ansatte gjorde en stor innsats for å få hjulene til å gå rundt, slik at kommunene kunne levere de nødvendige tjenestene.

Ekstremværet Gyda kom med flom, og veier ble stengt på grunn av uværet. Senere fikk store deler av kommunen bortfall av telenettet også, da en kabel røyk ved Kvammen.

Ordføreren sa litt spøkefullt oppi alt beredskapsarbeidet, at nå er det kun atomberedskap vi ikke praktiserer. Dessverre ble også det en realitet, da Russland invaderte Ukraina. Krigen tvang millioner på flukt, og Rindal kommune ble også utfordret til å ta imot krigsflyktninger. Ved årets slutt har Rindal kommune tatt imot 13 flyktninger, og kommunestyret har vedtatt å ta imot 15 flyktninger også i 2023.

Økonomi har vært et sentralt og krevende område i 2022. Blant annet har tap på salg av konsesjonskraft lagt stein til byrden. Det var store kostnader i forbindelse med salg av konsesjonskraft, men det bedret seg vesentlig i løpet av året.

Stor omstillingsprosess

Det er ei stor omstilling på gang i helse og omsorg, flere enheter har tatt grep for å redusere drifta. Innenfor helse og omsorg har det vært kjørt en stor omstillingsprosess, for å tilpasse drifta til de vedtatte budsjettrammene.

Kommunen fikk i 2022 refusjon for en ressurkrevdende bruker mer enn det var budsjettert med, også dette et betydelig beløp som slo positivt ut i regnskapet.

Helseplattformen skal innføres i 2023. Innføringen har blitt utsatt fra mai til november i 2023 for Rindal kommune sin del. Helseplattformen er både et stort organisasjonsprosjekt og et IKT-prosjekt, heter det i saksframlegget.

I 2022 ble det enda mer utfordrende å skaffe vikarer for å sikre den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette gjelder spesielt innenfor barnehage- og helsesektoren.

På slutten av fjoråret starta Rindal kommune et tett samarbeid med Holtålen kommune. Dette endte med at de to kommunene sammen fikk et felles prosjekt med støtte fra kommunaldepartementet. Rindal og Holtålen skal i åra framover arbeide med et felles bygdevekstprosjekt.

Flere mennesker i møte. En mann på talerstolen.

Netto driftsresultat er ikke godt nok

Økonomisjef Henning Andersen viste til de finansielle måltalla, som viser at det nå er netto driftsresultat som er utfordringa for Rindal kommune. Dette har kommunen jobbet med over tid, og det må jobbes med videre framover, påpekte han.

Disposisjonsfondet har fått en liten økning i 2022, og her viser måltalla moderat handlingsrom. Måltalla for netto lånegjeld er gode, og viser godt handlingsrom. Her har det vært gjort grep over tid, for å få plass til de kommende store investeringene innenfor helse, sa Andersen.

Økonomisjefen gikk mer detaljert gjennom økonomien og budsjettoppfølginga i de ulike enhetene.

– Konklusjonen er at det vi har lagt inn i økonomiplanen gjelder fremdeles. Vi er nødt til å jobbe videre med nedtrekk på helse og omsorg, og vi er nødt til å se på kvalitet, innhold og organisering av barnehagene. Det må vi gjøre for å få varig økt handlingsrom, et handlingsrom som vi må bruke på nødvendig vedlikehold av bygningsmassen, for å gjennomføre de investeringene som vi må gjøre i helse og omsorg. Og vi må gjøre noe med barnehagene, enten i form av organisering eller oppgradering. Vi vet at barnehagebyggene ikke er gode nok slik som de er i dag, sa han.

Året da krisene sto i kø

Kommunedirektør Mons Otnes påpekte at det i året som gikk var mest fokus på å rette opp den økonomiske situasjonen. Det ble gjort noen harde prioriteringer for å komme i mål. Kommunestyret har vært med på krevende vedtak. Han presiserte at det har vært jobbet godt i enhetene for å levere gode kommunale tjenester. Når det gjelder reduksjonen av omfanget av tjenester i barnehagene skyldes nesten fullt og helt at det er krevende å få tak i folk. Det har vært vanskelig å få inn vikarer ved sykefravær.

Vibeke Langli (Sp), som var ordfører i Rindal i 2022, tok ordet. Hun påpekte at 2022 var året da krisene sto i kø. Det var mye beredskapsarbeid, mottak av flyktninger, og høyt sykefravær på grunn av korona.

Dette kan vi ikke vente på lenger!

Langli påpekte også at kommunestyret gjorde vedtak i november 2021 om at prosjektet møtested ungdom skulle ut på anbud. Etter det skjedde det ikke noe mer. Derfor skjønner hun ikke hva som menes med at dette har vært «politisk uavklart», som det står årsmeldinga.

– Det føler jeg ikke at det har vært. Jeg føler at vi har pushet på når det gjelder møtested for ungdom hele tida, og bedt om framdrift på det. Det er gledelig at det nå har kommet inn anbud på jobben som skal gjøre i Rindalshuset. Arbeidet må settes i gang så fort som mulig. Dette kan vi ikke vente på lenger! Vi har ventet i mange år, sa hun.

– Jeg er kjempeimponert!

Line Flåtten (Ap) startet sitt innlegg med å si takk til alle ansatte i hele organisasjonen.

– Dette viser at det har vært jobba veldig godt. Det har vært gjort krevende grep, både for oss, og ikke minst for alle dem som ble møtt av disse grepene. Vi har vært heldige at vi fikk noen inntekter slik at vi kom bedre ut. Vi har kanskje lagt drifta litt for langt ned nå, slik at vi må opp igjen med noe. Da er det veldig viktig å ivareta de ansatte oppi det hele. Jeg er kjempeimponert over dugnaden som har vært gjort. De ansatte har gjort en kjempeinnsats, og det har vært vist mye endringsvilje. Jeg tror at kommunedirektøren har nok rett i at det ligger noen utfordrende år foran oss, sa Flåtten, og fortsatte:

– Jeg er veldig enig i det som har vært sagt om møtested ungdom. Det er på grensen til pinlig at det kan ta så lang tid.

Driftsnivået skal tilpasses i åra som kommer, og i tillegg kommer noen prosesser som også kan være krevende, både innenfor helse og omsorg og i barnehagene, men regnskapet som er lagt fram gir et mye bedre utgangspunkt enn om det hadde blitt slik man fryktet for noen måneder siden, påpekte Line Flåtten.

Unødig pessimistiske prognoser

Ola T Heggem (Sp) gjentok kritikken som han kom med i kommunestyret i fjor høst. Han mener fortsatt at det ble kommunisert unødig pessimistiske prognoser.

– Det kunne ha ført til at vi hadde gjort enda flere dramatiske, dårlige, vedtak, som hadde påført drifta enda større utfordringer. Og ikke minst førte det til skremmende signaler til befolkninga, som jeg har fått en god del tilbakemeldinger på. Jeg vet at det har blitt sagt at kommunestyret vil høre sannheta, men nå ser vi at det var faktisk ikke sannheta vi fikk. Jeg kan love at det er siste gangen jeg nevner dette, med da er forutsetninga at det ikke gjentar seg, sa han.

Men Heggem sa også at han først og fremst sto på talerstolen for å gi ros. Han hengte seg på det som hadde vært sagt om de ansatte tidligere i møtet, alle fra kommunedirektøren og nedover.

– Det har vært gjort et stort arbeid, det har vært krevende prosesser, og det har vært jobbet godt. I tillegg har vi delvis blitt reddet av økte inntekter, som etter mitt syn ikke skulle være så overraskende som det har blitt framstilt tidligere. Men vi har mye å glede oss over med den tilpasninga som har skjedd av drifta. Jeg vet at det har vært krevende, og det vil også bli krevende framover, som det har blitt sagt.

– Vi må få i gang hjula igjen

Ola T Heggem påpekte også at årsmeldinga er veldig grei og oversiktlig. Der kan man lese hvor det har vært strammest, hvor man ikke har klart å gjennomføre målsetningene, og hvor man faktisk har klart det. Det er det kommunestyret og innbyggerne trenger å få greie på, mente han.

– Og så kommer spørsmålet som flere her spør seg: hvor mye kan vi egentlig slippe opp? Netto driftsresultat må bedres, det tror jeg vi alle er enige om. Men jeg er litt usikker på, hvis vi sammenligner oss med mange andre kommuner, om målet nødvendigvis skal være å bygge opp så mye større fond. Det er greit å ha fond, men vi må også ha utviklingsarbeid. Jeg er ganske overbevist om at 2023 vil gi oss et litt større handlingsrom. Vi må være obs på hvor mye vi kan slippe opp, men vi kan slippe opp litt, sa han, og fortsatte:

– Hovedbudskapet mitt er at vi må få i gang hjula igjen i kommunen, og bidra til ei framtidstro i lokalsamfunnet vårt. Først og fremst må vi gjennomføre de vedtatte investeringene snarest, både det på Rindalshuset og på Hov. Jeg vil understreke at begge haster. Jeg er også overbevist om at vi må fortsette å investere, vedlikholde og ta vare på samfunnet vårt. Vi har kommunale veger og forskjellig annet som det skulle ha vært brukt penger på. Vi har bygdevekstavtale-prosjektet, som går på samfunnsutvikling. Det er viktig. Vi må evne å få noen midler inn i det arbeidet, og vi må evne å avsette noe slik at vi kan yte bedre overfor næringslivet enn vi gjør i dag.

Flere mennesker i møte, en mann på talerstolen.

Må fortsette å jobbe

Varaordfører Magnar Dalsegg (H) var ikke helt enig med Ola T. Heggem.

– Ola sier at vi var for pessimistiske i fjor vår, men vi hadde jaggu ikke så mange andre muligheter enn å være litt pessimister. Vi hadde faktisk nok av svarte skyer som kom seilende, og fortalte oss hvor vanskelig det skulle bli, både på konsesjonskraft og andre inntektssider. Vi har vært litt heldige på enkelte ting. Kommunedirektøren har sagt at vi er ikke ferdig enda, vi er faktisk nødt til å fortsette å jobbe. Vi må se på hvor det er mulig å spare litt penger, og så får vi håpe at det kommer noe mer på inntekstssida også, sa han.

Varaordføreren avslutta sitt innlegg med å si takk til administrasjonen og andre ansatte.

– Og en stor takk til politikerne. Vi har vært med, vi også, la han til.

Mye handler om bærekraft

Ordfører Mildrid Kattem Aune (Sp) sa at hun synes det er godt å se et bredt engasjement rundt regnskapet og årsmeldinga.

– Når man leser årsmeldinga så ser man at det foregår veldig mye. Det er en del som ikke blir gjennomført, både på grunn av ressursmangel og vakante stillinger, men alt i alt har det vært veldig mye god aktivitet, og det er viktig å presisere. Det ser ut som det begynner å normalisere seg mer og mer, og det er veldig bra, sa hun.

Aune minnet om at kommunen har et mål om et varig og langsiktig godt handlingsrom, og å levere bærekraftige tjenester.

– Bærekraft er på en måte overordna for det vi har vært inne på i dag. Vi henger oss veldig mye opp i økonomi, men mye av omstillinga vi er oppi handler om bærekraft. Vi skal ha en kommune som er bærekraftig, både ved at vi gode tjenester, at vi har nok hender til å utføre dem, og at vi har en økonomi som gjør oss robuste. Jeg føler at vi har kommet langt, og at vi har fått et godt utgangspunkt. Det er mye man ikke kan forutse, som det har vært snakk om i dag. Litt skjær i sjøen vil det være, og det kommer vi nok fortsatt til å få. Nå må vi holde trykket oppe, og fortsette med det som er i gangsatt, sa hun.

Ordføreren avsluttet med å takke alle for en god innsats.

Regnskapet og årsberetninga ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Powered by Labrador CMS