Kommunestyremøte i Rindal:

Tertialrapport med merforbruk - men ingen dramatikk

I kommunestyremøtet i Rindal onsdag la økonomisjef Henning Andersen fram tertialrapport for første tertial. Merforbruket i forhold til budsjett er på 1,7 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det er generelt små avvik i forhold til budsjettet. Det store avviket ligger på helse og omsorg. Avvik på lønn skyldes i all hovedsak ekstra kostnader på grunn av koronapandemien, samt økt bemanning på grunn av overbelegg på korttidsavdelinga. Helse og omsorgstjenesten har bemanna opp avdelinga på grunn av overbelegget.

Økonomisjefen påpekte at det er dette disposisjonsfondet er til for å håndtere.

Bygg og anlegg har gjort en del tiltak som det ikke er inndekning for, som kommunedirektøren nå jobber med å finne inndekning for.

Koronakostnader for 1. tertialt er beregna til 882 ooo kroner.

Den store utfordringa på finansieringssida ligger i konsesjonskrafta. Prognosen på salg av konsesjonskraft ser ut til å bli en million mindre enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er vesentlig forskjell mellom områdepris og systempris. Denne forskjellen skyldes stor overproduksjon i Midt-Norge, samt dårlig overføringskapasitet. Dette gjør at Midt-Norge får veldig lav pris, og det ser ut til å være langsiktige konsekvenser. Kommunedirektøren har gjort noen sikringsavtaler relatert til dette, og det jobbes med alternative løsninger for videre sikring.

I følge økonomisjefen er det ingen driftsmessige forhold som tilsier at kommunestyret skal be kommunedirektøren om å redusere tjenestetilbudet på nåværende tidspunkt.

Sykefraværet i kommunen er nesten som i 2020. Det er noe høyere langtidsfravær, som ikke kobles til korona. Det er langtidsfraværet som er utfordrende for kommunen, og det jobbes systematisk for å redusere sykefraværet.

Det er brukt ekstremt lite penger på investeringer så langt.

Se behandlinga av denne saka, samt sak om budsjettregulering, på Kommune-TV på Rindal kommune sin hjemmeside.

Powered by Labrador CMS