Kommunestyremøte i Rindal

Vedtok nye betalings­satser for SFO

Publisert Sist oppdatert

I møtet sist onsdag vedtok kommunestyret i Rindal nye betalingssatser for skolefritidsordninga (SFO) fra skolestart i august 2022.

Fra saksframlegget:

Fra 1. august 2021 ble det nasjonalt innført redusert foreldrebetaling i SFO på 1. til 4. trinn for lavinntektsfamilier, og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.-7.trinn. Man får ikke automatisk lavere pris på SFO ved lav inntekt, man må selv søke om å få redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husholdning skal maksimalt betale 6% av sin samlede inntekt per barn.

Fra høsten 2022 legges det opp til at alle førsteklassinger få tilbud om gratis SFO 12 timer i uka. Dette kalles kjernetid, og vil etter alt å dømme bli vedtatt i løpet av juni. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for foreldre å ha 12 timers opphold gratis, og så betale for den resterende SFO-tiden for barnet. Inndekningen av det denne tjenesten koster kommunen og enheten, skal komme i rammeoverføringer fra staten.

Kommunestyret har bedt kommunedirektøren om å se på regulativet for betaling til SFO, med virking fra skolestart 2022. De har også gitt styringssignal om å øke betalingssatsene for SFO fra og med 2022.

Konstituert enhetsleder/rektor ved Rindal skole Mette Skjølsvold Åsen la fram saka for kommunestyret. Hun påpekte at prisene på SFO ikke har vært endret siden 2018. Nå har regjeringen sagt at 1. klassingene skal ha 12 timer gratis kjernetid. Halv plass på SFO har tidligere vært definert som 5 økter dvs. 15 timer i uka, men nå blir blir det mer naturlig at halv plass blir definert som 12 timer.

Kommunen er pliktig til å gi tilbud om SFO, men er ikke pålagt å ha et slik tilbud i ferien. I Rindal har det bare vært tre uker feriestengt på SFO. Åsen understreket også at tilbudet på SFO i Rindal er bra. Det gir seg utslag i at det har vært opp under 50 brukere. Mange elever er på SFO bare fordi de har lyst til å være der, selv om ikke alle strengt tatt har behov.

Angående priser sa hun at om man sammenligner med nabokommuner så ligger Rindal i alle fall ikke høyere i pris.

Det var lagt fram tre alternativ til betalingssatser i saka som driftsutvalget har behandlet. Det ene går på selvkost, og med dette alternativet går prisene går opp en god del. Det andre alternativet er en moderat prisregulering, og det tredje er satser som ligner på dem nabokommunene har.

Driftsutvalget landet på det første alternativet, som dekker selvkost, slik kommunedirektøren anbefalte. Driftsutvalgets innstilling til kommunestyret ble dermed slik:

OppholdstidPris
Halv plass (til og med 12 timer)1 800, -
Halv plass med ferier2 000,-
Full plass (over 12 timer )3 000,-
Full plass med ferier3 200,-
Kjøp av enkeltdag200,-

Line Flåtten (Ap) sa at Arbeiderpartigruppa synes at SFO er viktig, og at de synes at barna skal være der. De er uenig med driftsutvalget som går inn for så høye priser.

– Vi er i ei tid der alle priser øker. Prisene på SFO må riktignok opp etter hvert, men vi vil ta det over tid, og begynne med alternativ 2, sa hun.

I alternativ 2 mangler ca 250.000 kroner i forhold til selvkost.

Dette ble dermed Arbeiderpartiet sitt forslag:

OppholdstidPris
Halv plass (til og med 12 timer)1 600,-
Halv plass med ferier1 800,-
Full plass (over 12 timer)2 200,-
Full plass med ferier2 400,-

Mildrid Kattem Aune (Sp) la fram et nytt forslag fra Senterpartiet, der de bruker FAU sitt forslag, som er en hybrid mellom alternativ 1 og alternativ 3. Her mangler 134 .000 kroner i forhold til selvkost.

Senterpartiets forslag var slik:

OppholdstidPris
Halv plass (til og med 12 timer)1 800,-
Halv plass med ferier2 000,-
Full plass (over 12 timer)2 500,-
Full plass med ferier2 700,-
Kjøp av enkeltdag200,-

Driftsutvalgets forslag fikk ingen stemmer og falt

Rindal Senterparti sitt forslag fikk 9 stemmer, mot 8 stemmer for Arbeiderpartiets forslag. Rindal Senterparti sitt forslag ble dermed vedtatt.

----

Powered by Labrador CMS