Kommunestyremøte i Rindal

Tre personer som sitter fremst i en møtesal, vent mot resten av møtedeltakerne.

Informasjon til kommunestyret

Publisert

Kommunestyret i Rindal hadde møte sist torsdag. Der ble det gitt en del nyttig informasjon fra kommuneledelsen, her er en del av den:

Nødvarsel på mobil

For det første informerte ordfører Mildrid Kattem Aune om nødvarsel på mobil. Dette er ett av flere tiltak for å styrke den sivile beredskapen i Norge. Ved særskilte, akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse skal det gå ut varsel på mobil til alle som befinner seg innefor et definert geografisk område. I fredstid er det bare politiet som sender ut slike varsel. Den første store testen av nødvarsel kommer onsdag 14. juni. Det er ikke mulig å reservere seg mot å få slike varsel.

Øvingsområde for kjøreopplæring på snøscooter

Rindal kommune har fått tilbakemelding fra Statsforvalteren på en henvendelse datert oktober 2021, angående vurdering av dagens tilbud og behov for øvingsområde for praktisk kjøreopplæring klasse S, altså snøscooter. Statsforvalteren har kommet fram til at Rindal kommunes forslag om nytt øvingsområde knytta til eiendom gnr 3 bnr 1 og Trollheimen motorsenter til sammen ugjør et aktuelt område for videre utredning.

I dag er det Holtålen og Snåsa som har dette tilbudet i Trøndelag. Disse områdene er det ganske mye press på, sa ordføreren. Derfor er det ønskelig å utvide tilbudet med et nytt område, og Rindal er altså aktuell for dette. Et slikt tilbud i Rindal vil kunne dekke deler av Trøndelag samt nordlige deler av Møre og Romsdal.

Veien videre vil være at Statens Vegvesen vurderer området, og det må gjøres utredninger mht. naturmangfold, helse, beredskap, vann og miljø, reindrift og landbruk. Statsforvalteren vil ta kontakt med kommunen om videre prosess når de har fått svar på henvendelse til Miljødirektoratet om reguleringskrav etter Plan- og bygningsloven.

Minnelund ved Rindal kirke

Ordføreren og kommunedirektøren har vært på møte med Rindal sokn, for å se på planene om minnelund. Søknad om plassering av minnelund er nå innsendt, og da kan man se for seg at det kommer på plass ganske raskt, sa ordføreren.

ReMidt ber om tilbakemeldinger

Kommunen har deltatt på eiermøte i ReMidt. Selskapet viser til gode resultater, og den nye sorteringsordninga fungerer godt, med mer utsortert matavfall, glass og metall. Det er et økende krav til sortering og gjenvinning, og det bli enda mer ettersortering for å kunne gjenvinne enda mer.

Det rapporteres fra flere av medlemskommunene i ReMidt om at det har kommet klager på gebyr på fritidsboliger. Dette ble rapportert inn i møtet, og ReMidt kommer med en tilbakemelding på det. Selskapet ønsker innspill fra brukerne når noe ikke fungerer, som returpunkter for fritidsrenovasjon, avfallsdunker og abonnement, for eksempel. ReMidt har også en del ordninger som er lite kjent blant brukerne, som for eksempel avfallstaxi. Det er mye informasjon å finne på ReMidt sin hjemmeside.

Møtested ungdom

I det forrige kommunestyremøtet kom det en henvendelse fra undommer ved Rindal skole angående møtested for ungdom i Rindalshuset. De var utåmodige og lurte på hva som er status for prosjektet. Ordføreren kan nå med stor glede fortelle at det har kommet inn anbudstilbud på ombygging. Det blir et bra løft for Rindalshuset, så dette er en veldig god nyhet for ungdommene som har gått og ventet på dette, for de ansatte som jobber der, og for alle oss andre som bruker Rindalshuset, sa ordføreren. Det er håp om snarlig igangsetting.

Flyktningesituasjonen

Til nå har 29 ukrainske flyktninger ankommet og blitt bosatt i Rindal. Vedtaket i kommunen er på 30 flyktninger. En av familiene skal nå flytte og bosette seg i en annen kommune, på grunn av familierelasjoner, og noen av ukrainerne skal flytte tilbake til hjemlandet, av ulike grunner. Dermed blir ca 10 plasser frigjort i nærmeste framtid, og kommunedirektør Mons Otnes sier at han antar at de blir fyllt opp med nye flyktninger etter hvert.

Per i dag er ukrainerne bosatt i kommunale leiligheter, og i to private boliger. Så langt har det gått rimelig greit å skaffe boliger til flyktningene i Rindal.

Barna som har kommet fra Ukraina har begynt på skole eller i barnehage. De voksne flyktningene er på voksenopplæring i Surnadal. Rindal kommune kjøper altså disse tjenestene fra Surnadal. Man ligger litt på etterskudd med tilbud om språk- og arbeidspraksis til de voksne som ønsker det.

Det er fortsatt press på helsetjenesten i kommunen, i tillegg til barnehagene. Flyktningene få helsehjelp, men ikke alle har fått fastlege enda, for det er kø for å få fastlege i Rindal også. Legene har avsatt egen tid til flyktningene.

Frivilligsentralen arrangerer ukrainske treff, og det er planer om flere aktiviteter og arrangement utover våren, der også lokalbefolkninga kan delta. Det har blitt samla inn en del utstyr til flyktningene, og det har vært bra respons når Frivilligsentralen har gått ut og ber om noe.

Det har vært lyst ut ei kombinert stilling innenfor flyktningearbeid og kultur, og der var det ni søkere, opplyste kommundirektøren.

Brann ved Rindal helsetun

Natt til 17. mars kom det melding om brann på Rindal helsetun. Kommunedirektøren berømmer de ansatte for meget profesjonell handling og holdning under røykutviklinga. Situasjonen opplevdes naturligvis krevende for de ansatte, men det var tydelig at det hadde vært øvet på den type situasjoner. Det ble taklet meget profesjonelt, sa han.

Teknisk vakt var ganske raskt på plass, og det kom brannmannskaper både fra Rindal og Surnadal. De var forberedt på å foreta en eventuell evakuering, men det ble det ikke behov for. To beboere ble flytta på grunn av røyklukt. Området i bygget rundt eldresenteret ble avstengt på grunn av røykskader og gasser som følge av brannen. Det jobbes fortsatt med klargjøring og vasking, så bruken av eldresenteret er redusert.

Gjennom evaluering av brannen i ettertid har man funnet noen punkter som bør utbedres, men det viktigste er at det gikk bra med beboerne, sa kommunedirektøren.

Oppfølging av trafikkulykke

Kommunedirektøren snakket også litt om den tragiske MC-ulykken 13. april, der en ung mann fra Rindal omkom. Kommunedirektøren uttrykte først og fremst sin dypeste medfølelse med de pårørende og nærstående, som ble hardt rammet.

Da meldingen om ulykken kom var det kommunale kriseteamet raskt mobilisert og tok fatt på sine oppgaver. Allerede samme kveld ble det arrangert åpent treffsted, med tilbud om samtaler for de som ønsket det. Over 20 ungdommer møtte opp. Neste kveld ble det igjen arrangert åpent treffsted, og da møtte over 50 personer opp. Kommunen har bidratt med oppfølging av de som har hatt behov for det i etterkant av ulykken.

Stengt NAV-kontor

NAV-kontoret i Rindal er midlertidig stengt. Rindal kommune har hatt et partnerskapsmøte med NAV Trøndelag og samarbeidskommunen Orkland. Kommunedirektøren sier at han var veldig tydelig på at Rindal kommune ønsker at det fortsatt skal være et NAV-kontor med faste åpningstider i Rindal, slik det også står i partnerskapsavtelen med Orkland. Det jobbes med å finne nye lokaler til NAV-kontoret.

Nytt bygg på Hov

Rindal kommune har nå inngått avtale om prosjektering av det nye bygget på Hov med Georg Øye Arkitektkontor i Surnadal. Det jobbes med grunnlag for å sende ut prosjektet på anbud.

HDO-boliger

Enhetsleder i helse og omsorg Grete Ranes Heggem orienterte om Tørn-prosjektet som enheten nå er jobber med. Det handler om organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester.

Heggem fortalte også litt om HDO-boliger. Enheten hadde et mål om å komme i gang med dette rett etter jul, men det viste seg at nettverket i bygget ikke var godt nok. Det tok tid å få installert nytt nettverk, men nå er det på plass. Hvis alt går som planlagt skal 10 HDO-boliger tas i bruk i starten av mai.

Helseplattformen

Gro Magnhild Brønstad, som er ansvarlig for innføringen av Helseplatformen i Rindal, orienterte om denne prosessen.

Riksrevisjon har beslutta å granske innføringa av Helseplattformen, sammen med kommunerevisjonen i Trondheim. Dette blir en mye mer grundig granskning enn den Statens helsetilsyn har gjennomført tidligere. Statens Helsetilsyn har gransket innføringen av Helseplattformen ved St Olavs hospital, men ikke innføringen i kommunene. Rapporten fra Statens helsetilsyn har nå kommet, og der får man bekreftet at det har vært store feil, mangler og utfordinger med innføringa av Helseplattformen ved sykehuset.

"En innbygger - en journal" er et nasjonalt mål. Nå går Helseplattformen og Midt-Norge først, og da er det nødvendig at innføringen blir gransket og undesøkt på en ordentlig måte, for det er ingen tvil om at det er ting som ikke har blitt gjort bra nok, sa Brønstad. Men slik hun selv oppfatter det så er det ikke i kommunene de største utfordringene har kommet. Levanger og Verdal tok i bruk Helseplattformen i februar. Der syntes de at de fikk for dårlig oppfølgingen av Helseplattformen i etterkant, og en del ansatte mente at dette ikke var ei god nok løsning. Men løsningen for kommunene fungerer, og den forbedres kontinuerlig. Arbeidet med selve innføringen blir også stadig forbedret, forsikret Gro Magnhild Brønstad.

Det jobbes fremdeles med å forbedre løsningen for fastlegene i Helseplattformen, og med å få ut god informasjon om den nye løsningen til fastlegene.

Rindal kommune skal ta i bruk Helseplattformen 4. november 2023, sammen med åtte andre kommuner.

Nytt reglement for utleie av kommunale lokaler

Kommunestyret behandlet ei sak om revisjon av reglement om utleie av kommunale lokaler. Plan- og utviklingssjef Sivert Dombu la fram saka.

Utgangspunket er at det skal betales for leie av kommunale lokaler, med noen få unntak. Saka har vært behandla i driftsutvalget, før den kom til kommunestyret. Saka har ikke vært ute på høring, fordi det er ganske lett å forutse hva slags svar man hadde fått på det.

Ifølge innstillinga vil flere lag og organisasjoner som tidligere har hatt gratis leie i kommunens lokaler heretter måtte betale for å leie.

En mann på talerstolen i en møtesal.

Kjetil Løften (Sp) fremmet forslag om å utsette saka, slik at ungdomsrådet og rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne får uttale seg før kommunestyret behandler den. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS