Pressemelding SpareBank 1 Nordmøre:

Administrerende direktør Allan Troelsen Sparebank1 Nordmøre
Administrerende direktør Allan Troelsen Sparebank1 Nordmøre

Styrket resultat gjennom høy aktivitet

Hittil i år har SpareBank 1 Nordmøre opplevd høy aktivitet og har økt sin markedsandel. Etter årets første seks måneder oppnådde konsernet et resultat før skatt på 189 millioner kroner.

– Vi opplever gode resultater og vår posisjon i markedsområdet er styrket gjennom høy aktivitet og solid vekst som SpareBank 1 Nordmøre, sier administrerende direktør Allan Troelsen.

Konsernet SpareBank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 189 millioner kroner i første halvår 2022. Konsernet har ved utløpet av årets andre kvartal en forretningskapital på 33,2 milliarder kroner. Egenkapitalavkastningen ble på 9,9 prosent.

Dyktige medarbeidere Som et resultat av god utvikling og en sterk markedsposisjon har banken rekruttert en rekke nye medarbeidere hittil i 2022. I løpet av høsten kommer det nye medarbeidere til flere av bankens kontor.

– Jeg er veldig stolt av alle mine dyktige kollegaer i banken. Gode kollegaer og dyktige medarbeidere er den viktigste innsatsfaktoren for å lykkes med å utvikle banken videre til det beste for våre kunder, eiere og lokalsamfunn, og vi jobber derfor iherdig for å utvikle videre et best mulig lag slik at vi når våre ambisjoner, sier Troelsen.

For banken er det svært viktig å lykkes med rekruttering i et marked hvor det er kamp om de gode hodene.

– Vi er derfor meget fornøyde med at vi får tak i de beste folkene og at vi oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver når vi lyser ut stillinger. Det er mange som ser gode karrieremuligheter i vårt konsern, sier Troelsen.   

Hektisk sommer Sommeren er vanligvis en av de travleste periodene for frivilligheten, lag og foreninger i lokalsamfunnet vårt. I år har det vært ekstra hektisk og mange arrangement som skal tas igjen i tiden etter koronapandemien. – Som en aktiv støttespiller for alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene har vi hatt en av de travleste periodene på lang tid. Som støttespiller for mye av den spennende aktiviteten som skjer er det både inspirerende og spennende for oss å bidra til å skape økt trivsel og bolyst som støttespiller for alt det spennende som skjer, sier Allan Troelsen. Økte renter For å dempe inflasjonspresset er en rekke sentralbanker nå i ferd med å øke sine styringsrenter. Norges Bank økte styringsrenten med 0,5 prosentpoeng fra 0,75 til 1,25 prosent 22. juni, og har signalisert at styringsrenten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

SpareBank 1 Nordmøre har økt renter på utlån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng, med full effekt fra august.

Holder på forventningene I en tid med større usikkerhet enn på lenge har SpareBank 1 Nordmøre likevel god tro på positiv utvikling i banken utover i 2022.

– Krigen i Ukraina og økende uro internasjonalt preger og vil sannsynligvis i enda større grad fremover prege økonomien internasjonalt, i Norge og i våre markedsområder, sier Troelsen.

Han forklarer at både høy prisvekst og økte renter bidrar til å redusere kjøpekraften til husholdningene:

– Sammen med mangel på innsatsvarer og produksjonsbegrensninger for bedriftene dempes den økonomiske veksten både internasjonalt og i Norge. – Den sterke prisveksten, vanskelig tilgang på en del innsatsvarer og uroligheter i verden bekymrer bedriftene i Møre og Romsdal i større grad enn tidligere. I tillegg begrenser tilgangen på arbeidskraft som følge av meget lav arbeidsledighet, muligheten for videre vekst i mange bedrifter. Vi mener likevel at norsk økonomi står robust i møte med internasjonal uro, med fortsatt høy aktivitet i regionalt og lokalt næringsliv, sier Troelsen.

Møre og Romsdal er et fylke med høy eksport innen fisk, møbler, samt olje og gass. Dette er viktige næringer som opplever meget positiv utvikling i år og skaper gode ringvirkninger til leverandørnæringene og øvrig næringsliv i vår region, sier han.

Forventer god vekst Som nevnt i forrige delårsrapport har banken satt et mål om økte markedsandeler og en egenkapitalavkastning på 10 prosent i 2022.

Så langt i år har banken oppnådd økte markedsandeler og vokser mer enn markedet på utlån. Det forventes at utviklingen med økte markedsandeler fortsetter, slik at vi oppnår en årlig utlånsvekst på omkring 8 prosent totalt for banken ved utgangen av året.

– Med utgangspunkt i resultatet per andre kvartal og forventet fortsatt god utlånsvekst, uten betydelige tap, står målet på 10 prosent egenkapitalavkastning for året 2022 fast. Dette forutsatt at ikke de makroøkonomiske forholdene blir enda mer utfordrende enn forventet, avslutter Troelsen.

Powered by Labrador CMS