Ordfører Vibeke Langli og konstituert kommunedirektør Sivert Dombu
Ordfører Vibeke Langli og konstituert kommunedirektør Sivert Dombu

Ingen dramatikk i budsjettbehandlinga

Onsdag ble årets siste kommunestyremøte i Rindal gjennomført uten særlig diskusjon. Endringsforslagene til handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett ble vedtatt med stor grad av enighet.

Publisert Sist oppdatert

Saksdokumentene til møtet er lagt ut på Rindal kommune sin hjemmeside.

Økonomisjef Henning Andersen la fram saken for kommunestyret. Han presiserte at Rindal kommune fortsatt leverer gode tjenester til innbyggerne. Kommunen har god likviditet og god soliditet, og gode forutsetninger for å møte omstillingene som kommer.

Eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger reduseres.

Kommunedirektøren la fram forslag om å styrke administrative ressurser innen helse og omsorg med kr 500.000, på grunn av alle de utfordrende oppgavene som ligger på dette området framover. Dette gjelder både koronatiltak og pågående og planlagte prosjekter, som nytt helsehus, Helseplattformen og velferdsteknologi.

Rindal kommune har så langt sluppet unna utbrudd av covid-19. Likevel koster det penger å drive slik som smittevernreglene krever. Kommunen får tildelt koronamidler, og det er helt nødvendig.

Reduksjon i antall innbyggere fører til at kommunen får mindre i rammetilskudd i åra framover. At det er færre barn i de yngste aldersgruppene har særlig betydning.

Ordfører Vibeke Langli (Sp) roste administrasjonen for en god budsjettprosess. Hun er glad for at det er lagt fram et budsjett i balanse. Men ordføreren og Senterpartiet er bekymret for den økonomiske situasjonen framover, blant annet på grunn av reduksjonen i rammetilskudd i åra som kommer. Alle enheter rammes av innsparingene.

Lin Flåtten (Ap) startet sitt innlegg med å takke alle medarbeiderne i kommunen og frivillige organisasjoner som har bidratt under koronapandemien. 2020 har vært et utfordrende år, og det har spesielt rammet barn og unge, påpekte hun.

Arbeiderpartiet foreslo blant annet å styrke den tverrfaglige kompetansen rundt det psykososiale miljøet på skolen. Forlaget innebærer en økning i skolens budsjett med 500.000 kroner i 2021, og 600.00 kroner årlig i planperioden, for en ny stilling på dette området. Arbeiderpartiet foreslo også å opprettholde tilskuddet til sommerjobb for ungdom på dagens nivå, altså å øke budsjettet fra 100.000 til 200.000 kroner fra og med 2022. De to nevnte forslagene finansieres gjennom bruk av kommunens fond og redusert nedbetaling av gjeld i en begrenset periode.

Arbeiderpartiet foreslo også blant annet utredning av gatelys i boligfelt, og utredning av et nytt attraktivt boligfelt i god tid før Seljebrekka er ferdig utbygd.

Magnar Dalsegg (H) startet sitt innlegg med å takke alle ansatte og politikere i Rindal kommune for innsatsen som har vært gjort i unntaksåret 2020. Høyre deler bekymringa for økonomien og folketallsutviklinga.

Dalsegg la fram et felles forslag fra Sp og Høyre, som innebærer å opprettholde dagens nivå på budsjettet for sommerjobb for ungdom, samt tilskudd til nydyrking på 150.000 kroner. Dette finansieres ved økt bruk av fond. De ba også om oversikt over kostnader og innsparing ved å gå over til LED-lys ved alle kommunale veger. Det innebærer også vurdering av nattstyring, bevegelsesstyring og annen relevant teknologi. I tillegg ba de om utredning av mulighetene for oppussing av Bolme barnehage.

Camilla Løften (Ap) forklarte hva Ap ønsker ut av den nye stillingen som de foreslår på Rindal skole. Det skal være en person som kan bidra med ekspertise innenfor det psykososiale miljøet på skolen. Personen skal samarbeide med de kommunale helsetjenestene og være tilgjengelig for barn og unge. Det skal være et lavterskeltilbud. Barna og de unge er det viktigste vi har, påpekte Løften.

Ola T Heggem (Sp) sluttet seg til all ros som tidligere var formidlet, og særlig til ordføreren og kommuneoverlegen, som har frontet kommunens arbeid med smittevern på en god måte. Heggem sa at han er særlig bekymret for nedskjæringene som gjennomføres innenfor helse og omsorg.

Kommunedirektørens forslag om å styrke administrasjonen innenfor helse og omsorg ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, med de vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt.

Ordfører Vibeke Langli avsluttet årets siste kommunestyremøte med å takke alle som har bidratt og gjort en fantastisk jobb i med håndteringen av koronasituasjonen gjennom flere måneder. Hun ba kommunedirektøren om å overbringe blomster og takk til administrasjonen, og ønsket alle ei fin jule- og nyttårsfeiring.

Powered by Labrador CMS