Kommunestyremøte i Rindal sist onsdag

Ønsker full utbygging av Rindalshuset

I møte onsdag 3. november behandlet Rindal kommunestyre saka om påbygging av Rindalshuset, som innebærer flytting av Rindal Frivilligsentral og etablering av møtested for ungdom.

Publisert Sist oppdatert

On Arkitekter har utarbeidet en planskisse som brukes som utgangspunkt for byggeprosjektet. Her ligger to muligheter for utbygging, kalt byggetrinn 1 og byggetrinn 2.

Kommunedirektørens innstilling gikk ut på å begrense utbyggingen av Rindalshuset til byggetrinn 1. Dette innbefatter kun ett påbygg ved Rindalshuset, d.v.s. området fra eksisterende inngangspartiet mot parkeringsområdet. Påbygget vil inneholde nytt kundemottak, kontor og vestibyle/publikumsområde. Eksisterende vestibyle, kundemottak og kontor vil da bli omgjort til aktivitetsområde for «Møtested ungdom» og andre tilbud som Rindalshuset og Frivilligsentralen har. Frivilligsentralen flytter sin aktivitet fra COOP-bygget, og må tilrettelegge sine aktiviteter i forhold til de lokaler som da blir i Rindalshuset. Kommunedirektøren innstilte på at eventuelt ytterligere påbyggsløsninger jmf. planskissen kan bli aktuelt ved en senere anledning, da som byggetrinn 2. Dette dreier seg om det skisserte forslaget om påbygg mot øst/Rindalshallen.

Kulturleder Morten Møller orienterte kommunestyret om saken.

Kommunestyret behandlet først denne saken i juni i år. Da vedtok kommunestyret å utsette avgjørelsen, og ba om mer informasjon rundt finansiering i form av tilskudd/tippemidler. Kommunestyret vedtok også å ta med muligheten for påbygg mot øst/Rindalshallen videre inn i forprosjektet, ikke bare påbygget mot parkeringsplassen, som kommunedirektøren foreslo.

Innstillingen fra kommunedirektøren er altså fortsatt å gjennomføre bare byggetrinn 1. Det er nå presisert i saka at Frivilligsentralen skal flytte til Rindalshuset og tilrettelegge sin aktivitet der. Det er også presisert at det er mulighet for å bygge ut trinn 2 senere, uten at det ligger inne noen forpliktelse om det. Det er den samme skissen som ligger til grunn, men kostnadsramma er nå litt oppjustert på grunn av prisøkning i markedet, forklarte Møller.

Saken har nå vært lagt fram for rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og for ungdomsrådet. Begge rådene har gitt sin uttalelse i saken, og begge rådene ønsker full utbygging, altså med begge byggetrinn.

Kulturlederen opplyste at et prosjekt som dette, altså en modernisering av et eksisterende bygg, vil kunne få maksimalt 1 million kroner i tippemiddelstøtte. Finansieringsbehovet ved full utbygging er da på 5,2 millioner kroner. Kommunedirektøren innstiller altså på en redusert utbygging, der finansieringsbehovet reduseres fra 5,2 millioner kroner til 2 millioner kroner. Man ønsker her å prioritere møtested ungdom.

Økonomisjef Henning Andersen understreket at det er mange andre prosjekter som det er ønske om som nå er nedprioritert. Han minnet om at veldig mye av handlingsrommet til kommunen er låst i drifta, også inn i planperioden. Det betyr at når man øker investeringstakten så må man ta ned driftsnivået, noe som medfører ytterligere kutt i de kommunale tjenestene.

Kommunedirektør Mons Otnes supplerte med at dette handler om prioritering av gode tiltak opp mot hverandre, i lys av de økonomiske utfordringene som kommunen står overfor. Han betegnet utbygging av trinn 1 som et ganske betydelig løft. Kommunedirektøren mener at utbygging av trinn 1 lagt på vei tilfredsstiller behovet for en møteplass for ungdom, og også plass til Frivilligsentralen. Han minnet om at kommunen har økonomisk tunge løft foran seg, og at det er viktig å bevare det økonomiske handlingsrommet.

Bettina Røen Helgetun (Sp) gikk på talerstolen og sa at hun ville legge fram innspill fra styret i Frivilligsentralen. Frivilligsentralen har hele tida ønska seg ei full utbygging, og ber om at byggetrinn 2 ikke blir lagt bort, men at det må tas med i planlegginga, selv om det eventuelt må gjennomføres senere. Det er viktig for Frivilligsentralen at det er framtidsretta når de flytter fra de lokalene de har i dag. Det er et mål å få til mer aktivitet og enda mer samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er ikke ønskelig å risikere å måtte redusere det tilbudet. Helgetun siterte fra et høringsnotat fra Kulturdepartementet som nå ligger ute, om ny forskrift for tilskudd til Frivilligsentraler. Der står det blant annet at det er ønskelig å styrke Frivilligsentralens funksjon som møteplass, og at det derfor bør legges til rette for at Frivilligsentralens lokaler i større grad skal kunne brukes av lokalt organisasjonsliv. I høringsnotatet blir det også nevnt at frivilligheten trenger tilgang til nok lokaler, og til egnede lokaler. Med byggetrinn 2 blir det god plass til Frivilligsentralens egne plasskrevende aktiviteter, som fritidsklubb og dataklubb. Det blir også plass til andre organisasjoners aktiviteter, som husflidslaget, sanitetsforeninga, beredskapsgruppa, idrettslaget, kunstlaget, kor, kulturskolen osv. Hun minnet også om at Frivilligsentralen har en godt utstyrt utstyrssentral, med blant annet sports- og friluftsutstyr. Det er et godt tilbud til lokalbefolkninga, og til skolen og idrettslaget. Dette må man også finne plass til.

Hege Gåsvand (H) påpekte at Rindal har en negativ befolkningsutvikling. Det er et stort problem for kommunen, og det er viktig å snu denne trenden. Her er ungdommen en viktig ressurs, understreket hun. Det er viktig å legge til rette for positive opplevelser og gode minner i ungdomstida, slik at det er større sjanse for at de kommer tilbake til Rindal som voksne. Det å legge til rette for at ungdommen har en plass å møtes på fritida er kanskje det viktigste vi har gjort på lenge, sa hun. Ungdommen har selv vært med på planlegginga av utbygginga av Rindalshuset, og det er viktig for ungdommen å ha egne rom der de får være for seg sjøl. Det får de ikke med bare byggetrinn 1. Slik rom er kanskje ikke egnet å dele med frivilligheten, for de har andre behov. For ungdommen blir det en plass å møtes for alle, uansett interesser, og bør helst være åpent så mye som mulig etter skoletid. Dette gir uante muligheter som kanskje ikke koster så mye, sa Gåsvand. Hun tok til orde for at det kan være billigere og mer effektivt å bygge ut begge trinn samtidig, enn å ta dem hver for seg.

Svein Halsetrønning (Ap) støttet de tidligere talerne og tok til orde for full utbygging. Han påpekte at dette har sine fordeler, også økonomisk, ved at man får bare en anbudsrunde, en felleskostnad og en byggeperiode.

Rindal Arbeiderparti la fram følgende forslag:

Kommunestyret vedtar full utbygging (trinn 1 og 2), både for å tilfredsstille brukerne og få redusert kostnaden i forhold til å bygge trinn 2 senere.

Rindal Høyre og Rindal Senterparti la fram følgende forslag:

Erstatter avsnitt 1 og 2. Med utgangspunkt i planskissen sendes prosjektet (trinn 1 og 2) ut på anbud. Det ønskes pris på trinn 1 og trinn 1 og 2 (samlet). Saken legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning, snarest. Ellers som kommunedirektørens forslag (avsnitt 3, 4 og 5)

Kommunedirektørens innstilling falt med 0 mot 17 stemmer. Det ble stemt over forslagene, der Høyre/Senterpartiet sitt forslag fikk 9 stemmer og Arbeiderpartiets forslag fikk 8 stemmer. Forslaget fra Rindal Høyre og Rindal Senterparti ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Kommunestyrets vedtak ble dermed slik:

Med utgangspunkt i planskissen sendes prosjektet (trinn 1 og 2) ut på anbud. Det ønskes pris på trinn 1 og trinn 1 og 2 samlet.

Saken legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning, snarest.

Jmf tidligere prinsippvedtak ift. organisering av større kommunale prosjekt etableres følgende prosjektorganisering:

Kommunestyret fungerer som prosjekteier, og følgende administrative styringsgruppe settes ned:

Prosjektleder Nils Heggem
Morten Møller
Henning Andersen
Repr fra arbeidsgruppa for «Møtested ungdom»

Det etableres ei referansegruppe, som i tillegg til tidligere valgte faste politikere, skal bestå av representanter fra ansatte/tillitsvalgte og brukergruppe som velger sine representanter selv. Gruppen må ha deltagelse fra barn og unge, og faste aktivitetsgrupper ved frivilligsentralen.

Powered by Labrador CMS