Kommunestyret i Rindal m.fl.:

Ei av gruppene som jobber med "Rindal inn i framtida".
Ei av gruppene som jobber med "Rindal inn i framtida".

Jobber videre med "Rindal inn i framtida"

I forbindelse med onsdagens kommunestyremøte i Rindal ble det arrangert gruppearbeid med bakgrunn i innbyggerundersøkelsen som nylig er gjennomført.

Publisert

Gruppene jobber med ulike tema, og de skal ha et par møter til før de leverer resultatet av arbeidet til kommunen i slutten av februar. Det skal tas hensyn til bærekraft og miljø. Arbeidet skal ende opp i en lokal utviklingsplan som skal vedtas av kommunestyret våren 2022.

Voldsomt engasjement

I forkant av gruppearbeidet la Marianne Solbakken fra Distriktssenteret og ordfører Vibeke Langli fram en del av resultatene og analysene så langt fra innbyggerundersøkelsen.

Oppslutningen om innbyggerundersøkelsen viser et voldsomt engasjement, som Distriktssenteret er imponert over. De som ble bedt om å svare på undersøkelsen var de som bor i Rindal, de som er fra Rindal, de som har fritidsbolig i Rindal og de som pendler til Rindal.

Det er en stor mengde informasjon i det materialet som har kommet inn, og det gir et godt grunnlag for videre arbeid.

Mange vil bo i Rindal

Undersøkelsen viser at noen av de som er fra Rindal, men ikke bor her, kan tenke seg å flytte tilbake, og mange er litt åpne for muligheten. Det gir muligheter mht. folketallsutvikling. Kjønnsfordelingen i denne gruppa er ganske lik.

Det har kommet inn mye informasjon om hva ungdommer som vil bo i en distriktskommune verdsetter.

Blant unge er det flere gutter som ser for seg å bo i Rindal, enn jenter.

Noen få av de som har hytte i Rindal sier at de ganske sikkert vil bo i Rindal i framtida, og ca. en fjerdedel er kanskje litt åpne for det. Ganske mange av de som i dag pendler til Rindal kunne også tenke seg å bo i kommunen.

Etterspør uformelle møteplasser

En stor del av unge folk svarer at det er mangel på uformelle møteplasser i bygda. Svært mange i alle aldersgrupper har etterspurt kafe/restaurant med alle rettigheter, og også andre sosiale møteplasser. Mange har nevnt svømmehall/basseng, og ulike fritidsaktiviteter som ikke er fotball/handball/ski. Noen synes det er viktig at det blir snøscootertrase, og noen mener at det er viktig at det ikke blir snøscootertrase. Mange er også opptatt av å ha et godt kulturtilbud.

De aller fleste ønsker å bo sentralt, men det også er en god del som ønsker å bo utenfor sentrum. Mange svarer at de ikke ønsker å bo for tett. De aller fleste ønsker å eie egen bolig, og flertallet foretrekker å bo i enebolig. Leilighet eller småbruk/gård er også aktuelt for en del.

De aller fleste opplever Rindal som et åpent og tolerant samfunn, med det er også noen som ikke synes det.

Optimisme i næringslivet

Nesten alle i alle aldersgrupper har svart at de kjenner til omdømmearbeidet «Tid til å leve».

90% av de spurte oppgir Trollheimsporten som en av de viktigste kildene til informasjon om Rindal.

Næringsundersøkelsen fra juli/august viste at næringslivet vil utvide med hundre nye arbeidsplasser i løpet av de tre kommende åra. Antallet lærlinger i Rindal forventes å øke fra 14 til 23 i samme tidsrom, så det er stor optimisme i det lokale næringslivet. Det er stort yrkesmangfold i de ulike arbeidsplassene som bedriftene oppgir at de har behov for framover.