Årets første kommunestyremøte i Rindal

Kommunestyret i Rindal startet arbeidsåret med et kort møte onsdag. Det var også det første møtet før den nye kommunedirektøren.

Ordfører Vibeke Langli startet med å forklare hvorfor kommunestyret kan møtes, på tross av at det er en begrensning på 10 personer på arrangementer. Helsedirektoratet og KS har avklart at politiske møter er å regne som møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid. Derfor kan flere enn 10 personer være i samme rom i et kommunestyremøte.

Kommunedirektør Mons Otnes presenterte seg for kommunestyret. Han startet i jobben 1. februar.

Møtet startet med spørretime.

Line Flåtten (Ap) stilte spørsmål om øvingsområde for oppkjøring på snøscooter. For noen år siden ble det krav om egen oppkjøring på snøscooter, og man må kjøre et øvingsområde som tilfredsstiller bestemte krav. I dag må man til Holtålen for å få gjennomført dette. Flåtten spurte om hva som kreves for å få et godkjent areal for øvingskjøring i Rindal.

Otnes svarte at det er Statsforvalteren som må godkjenne et slikt øvingsområde. Ass. kommunedirektør Sivert Dombu henviste til at dette er omtalt i et svar på en henvendelse under referatsaker i til dagens møte.

Hege Gåsvand (H) henviste til at det er bevilget mer penger til administrasjon innen helse og omsorg. Hun spurte om det er ansatte noen i den stillingen.

Ordføreren svarte at dette kommer i en sak til adm. utvalget.

Saken om legemiddelavvik er henlagt

Assisterende rådmann Sivert Dombu orienterte om legemiddelavviket som ble oppdaget i januar. Avvik ble oppdaget fredag 15. januar, i forbindelse med medisiner tildelt hjemmetjenesten. 19 sterke smertestillende tabletter kunne ikke gjøres rede for. Fra mandagen etter kom man i gang med oppfølging og endring av rutiner, informasjonsmøter og samtaler med de ansatte. Påfølgende onsdag var kommunen i kontakt med Statsforvalteren. Statsforvalteren ga entydig råd om å anmelde saken til politiet. Saken ble anmeldt torsdag samme uke, og den samme dagen ble det sendt ut pressemelding. Dombu understreker at det var et bevisst valg fra kommunens side å informere media om dette selv. Kommuneledelsen er opptatt av å ta vare på de ansatte i denne situasjonen. Saken ble henlagt av politiet etter kort tid. Det er for få holdepunkter til å komme videre.

– Det må vi bare forholde oss til. Vi har ingen særskilt mistenkte, og det er ikke grunnlag for å gå videre med etterforskning. Vi skal fortsette å gå igjennom rutinene, og ta godt vare på våre ansatte. Alt vi gjør et basert på tillit, og vi er avhengig av å ha tillit til våre egne medarbeidere, sa Dombu.

Orientering fra ungdomsrådet

Kommunestyret fikk en orientering om ungdomsrådets arbeid. Leder i ungdomsrådet Vanja Mossefinn var med på Teams. Det har naturlig nok vært mye mindre aktivitet i ungdomsrådet i 2020 på grunn av korona, men noe aktivitet har vært opprettholdt.

Vanja Mossefinn informerte om ungdomsrådets arbeid via Teams.

Ny mannskapsbil til brannvesenet i 2022

Kommunestyret behandlet saken om prosjektmandat for ny mannskapsbil til brannvesenet. Midlene til ny mannskapsbil er bevilget i budsjettet for 2022. Økonomisjef Henning Andersen la fram saken. Dagens mannskapsbil er fra 1993. Det er utfordringer relatert til dagens krav, og også utfordrende å skaffe deler til bilen. Ny mannskapsbil er planlagt anskaffet neste år. For at administrasjonen skal kunne starte prosessen må de sikre seg at pengene kommer. Det gjøre gjennom et mandat. En ny mannskapsbil sikrer blant annet rask og effektiv innsats ved utrykning, og at sikkerheten blir ivaretatt på beste måte.

Kommunestyret vedtok prosjektmandatet for ny mannskapsbil til brannvesenet, med ei økonomisk ramme på fem millioner kroner eksklusiv moms.

IKT-kostnader og plaststrategi

Økonomisjefen la fram ei sak om kommunens IKT-kostnader, til orientering for kommunestyret.

Kommunestyret vedtok å tilslutte seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen. Tiltak som er mulig å få til på kort sikt i Rindal kan være:
T1.10 La natur- og miljøfokus være sentralt i planer
T2.5 Innføre og videreføre ReMidt-skolen for 4. klassinger
T3.1 Etablere innsamlingsløsning for plast i alle kommunale enheter
T3.4 Prioritere arbeidet med oppfølging av forsøplingssaker og avfall på avveie
T3.8 Være pådrivere for at landbruksplast går til gjenvinning og ikke blir til avfall i natur og landskap

Lyser ut treårig prosjektstilling ved Rindal skole

Kommunestyret vedtok å støtte kommunedirektørens opplegg for å styrke det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unges psykososiale miljø på skolen. Det skal lyses ut en treårig prosjektstilling, som først og fremst skal jobbe forebyggende og bidra til å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Rindal skole får ansvar for tiltaket, som er styrket med 500 000 kroner i budsjettvedtak den 16.12.2020.

Saken ble lagt fram av personalsjef Gunnhild Strupstad. Bevilget beløp på 500.000 kroner dekker 60-70 prosent stilling, men man har vurdert det slik at man må lyse ut 100 prosent stilling for å få de beste søkerne. Man vil forsøke å finne andre oppgaver å legge til stillingen, slik at det blir lyst ut full stilling. Vedkommende som blir ansatt i stillingen skal jobbe forebyggende på skolen, og også være til hjelp ved akutte tilfeller. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt.

Kommunestyret vedtok også den reviderte samarbeidsavtalen mellom kommunene og St Olavs hospital. Den eneste betydelig forskjellen i forhold til den tidligere avtalen er at den nå også omfatter alt innen psykiatri.

Powered by Labrador CMS