Kommunestyremøte i Rindal:

Kommunestyret på omvisning nord for Rindal helsetun. Det ble til slutt vedtatt å bygge ut i denne retningen.
Kommunestyret på omvisning nord for Rindal helsetun. Det ble til slutt vedtatt å bygge ut i denne retningen.

Vedtok plassering av nytt helsehus

Planlegginga av nytt helsehus i Rindal kom et skritt videre onsdag, da kommunestyret bestemte plasseringen av bygget. Dette framsto ikke som en enkel avgjørelse, da to nye forslag og ett tilleggsforslag ble tatt opp til avstemning.

Publisert Sist oppdatert

Økonomisjef Henning Andersen holdt en gjennomgang av de ulike alternativene for kommunestyret. Han tok også representantene med ut på en runde rundt helsetunet, for best mulig å forklare hvordan de ulike løsningene vil kunne se ut, og vise hvordan de vil påvirke naboenes sol- og utsiktsforhold.

De ulike alternativene er ikke utredet fullt ut. Denne saken handler om plassering av bygget, og tegningene i saksframlegget er ikke komplett.

I kommunedirektørens innstilling var alternativ C valgt. Dette er det billigste alternativet. Det innebærer utbygging nord for helsetunet, på området der det i dag er parkeringsplass, og der Rindal Frivilligsentral opprinnelig holdt til.

Kommunedirektørens innstilling lød slik:

Kommunestyret vedtar å gå videre med forprosjektering av 27 heldøgnsplasser ved Rindal helsetun, der nytt bygg med 9 heldøgnsplasser plasseres nord for eksisterende bygningsmasse, på parkeringsplass og tidligere frivillighetssentral.

Tegninger og oversikt over alle de fire alternativene ligger i saksdokumentene på Rindal kommune sin hjemmeside.

Økonomisjefen forklarte at alternativ 6A (å bygge en etasje opp på en del av 74-fløya) blir dyrt, på grunn av fundamenteringa. Bygget må forsterkes for å kunne bære en etasje til.

Alternativ 6B (påbygg mot sør, andre etasje, på søyler) er også dyrere enn det billigste alternativet. Her er det ikke lett å effektivisere tjenestene, for avdelingene blir ikke samlet.

I alternativ C (påbygg mot nord) er det tegnet inn en lukket sansehage, samt "sirkelgang" i skjermet avdeling, altså en god løsning for demente. Dette alternativet tar bort mange parkeringsplasser, men det vurderes fortsatt å være mer enn nok parkeringsplasser på området. Det er utført en såkalt solstudie, som viser endringene i sol- og skyggeforhold i området for dette alternativet. Alternativ C er det beste alternativet sett fra helsetjenesten sin ståsted, basert på deres faglige vurderinger.

Alternativ D (påbygg mot sør, tredje etasje, på søyler) gir bedre samhandling mellom enhetene, hovedsakelig mulighet for å redusere antall nattevakter. Men bygningsmessig blir det dyrt, blant annet fordi det må etableres bærestruktur på hele bygget.

Henning Andersen påpekte at uansett hvilket alternativ som blir valgt, så vil det påvirke noen av naboene til helsetunet med tanke på sol- og/eller utsiktsforhold.

De ulike alternativene er tilnærmet like med tanke på størrelse/areal.

Magnar Dalsegg (H)
Magnar Dalsegg (H)

Magnar Dalsegg (H) synes det er skuffende at det ikke er lagt like mye vekt på utredning av detaljer for alle alternativene. På velge av Rindal Høyre la han fram et forslag om valg av alternativ D. Dette begrunnet han med bedre samlokalisering når alt blir bygd på ett plan. Det vil gi en effektiviseringsgevinst, og det innebærer ikke tap av så mange parkeringsplasser. Denne løsningen imøteser også synspunkter som naboer nord for helsetunet har kommet med, og medfører færre problemer med snø og brøyting. Den eneste ulempen med å velge dette alternativet er at det blir dyrere enn alternativ C, påpekte Dalsegg.

Line Flåtten (Ap)
Line Flåtten (Ap)

Line Flåtten (Ap) sa at hun personlig synes at saken fremdeles er for dårlig utredet, og det er frustrerende at det ikke er utarbeidet like gode tegninger for alle alternativene. Hun synes dessuten at saken er vanskelig å avgjøre uten å vite hva det gjør med driftsbudsjettet, og om kommunen har råd til å vedlikeholde den eksisterende bygnigsmassen. Flåtten er også bekymret for at det er vedtatt for få institusjonsplasser, og at det kan føre til at en ny utbygging må komme senere. Hun sa at Arbeiderparti-gruppa synes saka er vanskelig, og at det fortsatt er mange spørsmål som ikke er besvart.

Kjetil Løften (Sp)
Kjetil Løften (Sp)

Kjetil Løften (Sp) sa at han er enig i at saksframlegget er ei ganske ensidig framstilling. Han etterlyste blant annet kostnadsberegning av utvendige søyler i alternativ 6A, som han har nevnt fra talerstolen i et tidligere møte. Han påpekte at det er tegnet inn lange smale korridorer i alternativ C, og det mener han ikke er bra med tanke på beredskap. På vegne av Senterpartiet la han derfor fram et tilleggsforslag om at det skisserte bygget i alternativ C bygges helt inntil eksisterende bygg, og at det lages en plan for parkeringsplasser.

Svein Halsetrønning (Ap) sa at hvis han hadde vært bruker så hadde han valgt alternativ C, men hvis han hadde vært ansvarlig for drift og vedlikehold så hadde han valgt alternativ 6A. Spørsmålet er om det er verdt pengene å bygge på 74-fløya, påpekte han.

Henning Andersen besvarte innspillene med at det er naturlig at det er mange ubesvarte spørsmål på dette stadiet. Spørsmålene vil bli besvart videre i forprosjektet. Han påpekte også at jo dyrere det nye bygget blir, jo mindre penger blir det til å vedlikeholde resten av bygget, som for eksempel bytte av tak, og bedre lokaler, utvendig maling, og bedre lokaler til legetjenesten. Hovedutfordringa med 74-fløya er fundamenteringa, og her er det også en del usikkerhet.

Andersen påpekte også at det uheldig å bygge sammen bygg fra ulike tidsperioder. Det kan riktignok bygges veldig nært, men da vil kravene til brannsikring medføre ekstra kostnader, sa han.

De planlagte HDO-plassene (boliger med heldøgns omsorg) skal bygges slik at de enkelt kan gjøres om til institusjonsplasser.

Ola T Heggem (Sp) sa at han ikke er enig i kritikken av saksframlegget. Han synes at det gir et greit beslutningsgrunnlag. Han påpekte at påbygginga ikke må bli dyrere enn at det fortsatt er mulighet til å renovere 74-fløya. Forholdene i første etasje er delvis ikke tilfredsstillende i dag. Heggem sa at han har sett for seg en løsning mot nord de siste 20 åra, og han tror ikke han er den eneste som har tenkt det. Når det gjelder de ulike alternativene har han brukt eliminasjonsmetoden. I 6B er det ikke mulig med samordnet drift, og dermed er det uaktuelt. 6A innebærer en del usikkerhet. Erfaringsmessig er det større usikkerhet ved å bygge på gamle murer. 6A er også ei dyr løsning, og ikke minst er det usikkerhet med hensyn til drifta i byggeperioden. Alternativ D er kanskje driftsmessig litt dårligere, og det er litt dyrere. Han stiller seg spørsmål om estetikken, hvordan det vil se ut. Han sitter igjen med alternativ C, og støtter administrasjonen på det. Dette gir også det tryggeste kostnadsbildet, sa han.

Svein Halsetrønning (Ap) påpekte at det er mulig å bygge utvendige søyler på 74-fløya, og dermed blir ikke den gamle grunnmuren berørt. Han la fram forslag fra Arbeiderpartiet om å gå videre med alternativ 6A.

Det ble først stemt over alle de tre ulike alternativene, og deretter over de to som fikk mest stemmer.

Høyres forslag på alternativ D fikk to stemmer, mens kommunedirektørens innstilling på alternativ C fikk åtte stemmer, og forslaget fra Rindal Ap om alternativ 6A fikk sju stemmer. Dermed falt forslaget fra Høyre, og de to andre forslagene ble satt opp mot hverandre.

I den nye avstemningen fikk Arbeiderpartiet sitt forslag 7 stemmer, og kommunedirektørens innstilling 10 stemmer. Dermed ble alternativ C (påbygg mot nord) valgt. Tilleggsforslaget fra Senterpartiet ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.

Opptak fra kommunestyremøtet er lagt ut på Kommune-TV på Rindal kommune sin hjemmeside.

Tegninger av alternativ C (fra saksframlegget):

Powered by Labrador CMS