Tove Elin Strand, Knut Haugen og Gunhild Eidsli presenterte budsjettforslaget for 2023 før jul. Så langt ser det lovende ut for kommuneøkonomien ifølge kommunedirektøren.
Tove Elin Strand, Knut Haugen og Gunhild Eidsli presenterte budsjettforslaget for 2023 før jul. Så langt ser det lovende ut for kommuneøkonomien ifølge kommunedirektøren.

– Lenge siden vi har hatt en så god første kvartalsrapport

Publisert

I formannskapsmøtet på mais første arbeidsdag ble første kvartalsrapport for kommunen lagt fram til behandling. Økonomisjef Vibeke Langli kunne, på vegne av seg selv og resten av administrasjonen, presentere et positivt resultat så langt.

HER kan du lese hele kvartalsrapporten.

Rapporten viser et positivt netto driftsresultat på nesten 1,8 millioner kroner per 31. mars. Dette til tross for at flere av enhetene har store merkostnader i forhold til budsjett. Det finnes det imidlertid gode forklaringer på, og det var usedvanlig optimisme rundt kommuneøkonomien så langt.

– Noen områder utmerker seg med merforbruk så langt i år. Samtidig har vi kanskje ikke periodisert godt nok, så noen av differansene ser nok større ut enn de er. Voksenopplæringa visste vi om; vi har ikke oppjustert i budsjettet mottak av 90 flyktninger, men bare 50. Der vil det komme en sak om budsjettregulering til kommunestyret, sa Langli.

Per 31/3 viser rapporten et merforbruk på Voksenopplæringa på ca. 2,6 millioner, men det er altså ikke tatt høyde for økt antall flyktninger. Tar en kommune imot flere flyktninger vil tilskuddene også øke, så det er foreløpig ikke avklart hva sluttsummen her vil komme på. Andre enheter med stort merforbruk så langt er Helse og Familie (ca. 3,3 millioner) og Teknisk Drift (ca. 1 million).

– Merforbruket for Helse og Familie skyldes flere ting, men hovedsakelig fastlegeordningen. Det er en kostbar ordning, men vi må ha den. På Teknisk ser vi at vintervedlikeholdet har vært dyrere enn budsjettert. Ellers så har alt blitt dyrere, inkludert lønnskostnadene, sa Langli.

Økonomisjef i Surnadal kommune, Vibeke Langli
Økonomisjef i Surnadal kommune, Vibeke Langli

Optimisme rundt konsesjonskrafta

– På plussiden har vi så langt større inntekt enn budsjett på salg av konsesjonskraft. I tillegg skal Svorka ha generalforsamling på fredag, der styret foreslår for generalforsamlingen at eierutbyttet økes. fortsatte Langli, og ble supplert av kommunedirektør Haugen:

– Forslaget fra styret i Svorka er å øke utbyttet fra 10 millioner i fjor til 17 millioner i år. Vi har en eierandel på 41 %, så det utgjør i så fall en økning mot budsjett på 2,9 millioner. Når det gjelder konsesjonskraftsalget så viste prognosen før jul 8,6 millioner for i år (8,1 mill i budsjettet), men den siste prognoser viser 10 milljoner, og mellom 18 og 19 millioner for 2024. Med tanke på «kriseåret» 2022 er dette svært oppløftende tall. Det er lenge siden kraftsalget var over 10 millioner, sa Haugen.

Haugen kunne også informere formannskapet om at flere utgifter kommer tidlig på året, og at disse ikke er fordelt på hele året. Blant annet innbetales forsikringsordningen for de ansatte i starten av året.

– Jeg er ikke bekymret for merforbruket, for inntektene ligger og venter på å bli fordelt. Jeg kan også informere om at vi er svært nære i forhandlingene om å overta legesenteret. Det er rett og slett lenge siden vi har hatt en så god kvartalsrapport i første kvartal, sa Haugen.

Politikernes bemerkninger

Gulvet ble deretter åpnet for spørsmål fra politikerne. Tor Rune Halset (H) merket seg de positive tallene i helsetjenestene (postene 330, 340 og 350) så langt. Han lurte på om det har vært gjort en god budsjettjobb, og bemerket at dette er poster som kan «flakse både opp og ned».

– Vi oppjusterte budsjettet for sykeheimen ganske kraftig før jul, en enhet som antageligvis har vært underbudsjettert i mange år. Nå er det kanskje et reelt budsjett å jobbe etter, svarte Haugen.

Nils Petter Tonning (FrP) var vara for Bernt Venås (SP). Han manet til fortsatt forsiktighet med budsjettet
– Vi må passe på at utgiftene ikke øker utover året og vi ender med baksmell på slutten. Vi har sagt mange ganger før at vi skal passe oss. I fjor ble det sagt at vi skulle snu alle steiner, det må vi fortsette med, sa Tonning.

Tor Rune Halset uttrykte også bekymring for lønnsbudsjettet, med hovedoppgjøret som nylig endte på 5,2 % – kommunens største utgiftspost.

– Budsjettdisiplin er viktig, for vi vil fortsette å bygge opp fondene våre også. Det blir viktig å følge opp dette, særlig på enhetene, kommenterte økonomisjef Langli.

Kvartalsrapporten ble til slutt tatt til etterretning og enstemmig godkjent av formannskapet. Det ble også understreket av kommunedirektøren at budsjettregulering for 2023 går direkte til kommunestyret.

Hvor var ordføreren?

Møtet i formannskapet ble ellers åpnet av varaordfører Hugo Pedersen. Han kunne fortelle at ordfører Margrethe Svinvik var i Oslo for å møte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med slamutslippet i elva Surna i fjor høst. Sammen med Svinvik var miljørådgiver/naturforvalter i kommunen, Staffan Sandberg samt to representanter fra Elveeierlaget og to advokater. Kommunedirektøren hadde mer informasjon:

– Møtet med NVE blir et slags første dialogmøte for å finne ut litt hvor de står i saken. Det er NVE som har gitt Statkraft tillatelsen til det som ble gjort, noe som førte til lavere vannstand enn det som står i konsesjonsvilkårene. Tema for møtet blir litt om hvordan prosessen for den tillatelsen var og om det ble gjort på en måte som NVE synes er greit.

– I neste omgang er det meningen å få til et møte med Statkraft, og da er det greit å vite hvor NVE står, og hvilket parti de eventuelt står på. Det vil være aktuelt å kreve en form for erstatning i denne saken.

– Det har ellers vært mye fokus på elva, men lite på fjorden – der mye av slammet nå har funnet veien. Dette er noe vi har snakket lite om og konsekvenser vi vet lite om, annet enn at det vil få konsekvenser for reiseliv og næringsliv både på kort og lengre sikt i bygda. Det blir mange runder her før alt er avklart, sa Haugen.

Eiermøte i ReMidt

Dagens setteordfører, Hugo Pedersen, fortalte også at han hadde deltatt på eiermøte i ReMidt, der bekymringene rundt avfallshåndtering om vinteren var et tema som ble tatt opp. Det var i vinter diskusjon rundt vær- og føreforhold og om disse gjorde det mulig for ReMidt å håndtere avfallshåndteringen.

– Jeg opplever at ReMidt lytter og er imøtekommende, så jeg tror dette blir tatt videre hos dem. Det blir nytt eiermøte etter hvert der vi følger opp dette, sa Pedersen.

Powered by Labrador CMS