Kommunebudsjettet 2023:

Tove Elin Strand, Knut Haugen og Gunhild Eidsli presenterte budsjettforslaget for 2023.
Tove Elin Strand, Knut Haugen og Gunhild Eidsli presenterte budsjettforslaget for 2023.

En enslig, grønn million

Publisert

Kommunedirektør i Surnadal, Knut Haugen, presenterte onsdag administrasjonens forslag til kommunebudsjettet i 2023. Budsjettet skal nå gå runden om politikerne i kommunen, og skal behandles i formannskapet den 29. november. Budsjettarbeidet i Surnadal er nå på oppløpssiden, og budsjettet skal endelig vedtas i kommunestyret den 15. desember.

Sammen med Haugen var regnskapsfører Tove Elin Strand og kommunalsjef Gunhild Eidsli oppmøtt for å presentere budsjettet for neste år. Et budsjettarbeid som for øvrig i stor grad har vært gjort uten en kommunal økonomisjef siden kommunen for tiden befinner seg i et vakuum mellom Martha Torvik og Vibeke Langli, som starter i jobben på nyåret.

– Vi har måttet lære oss ting vi ikke har måttet gjort tidligere, smiler Tove Elin Strand.

– Tove har gjort en kjempejobb, i likhet med enhetslederne. Jeg har tatt meg av tallene som skal komme, og så har Tove sett på tallene som har vært, en god arbeidsfordeling. Så nå setter vi i administrasjonen oss snart i baksetet; nå er det politikk, sier Knut Haugen.

Kort oppsummert

For den interesserte finnes budsjettforslaget i sin helhet på kommunens flotte hjemmesider.

I svært grove tall kan budsjett 2023 oppsummeres som følger: Surnadal kommune budsjetterer med inntekter på ca. 440 millioner i 2023, som skal fordeles på drift og investeringer. Dersom budsjettforslaget blir vedtatt slik som det står, vil kommunen etter plana ende opp med et positivt netto driftsresultat på 1 million kroner.

Størsteparten av inntektene kommer i form av tilskudd fra Staten, enten som rammetilskudd eller som skatteinntekter. Summen av Statens tilskudd utgjør 410,5 millioner, noe som er 3,1 % mer enn i 2022.

– Men vi mottar samtidig mindre enn gjennomsnittskommunen både mot fylke og nasjonalt, så vi får det litt trangere enn gjennomsnittskommunen neste år. Så må jeg også presisere at generelt i budsjettarbeidet så øker vi budsjettet med 3 % for å ta høyde for lønnsjustering og -vekst, noe som kanskje er i minste laget, sier Haugen.

Av andre sentrale inntekter kommer integreringstilskudd for flyktninger og eiendomsskatten. I 2023 tildeles Surnadal 37,3 millioner i integreringstilskudd, som er 24,3 millioner mer enn i år. På skattesiden budsjetteres det med inntekt på 34,2 millioner, som er likt som i år.

– I tallet for tilskudd ligger det til grunn mottak av 50 flyktninger, men jeg mistenker at vi får en anmodning om å ta imot det dobbelte. Flyktningtilskuddet ønsker vi å fordele på de enhetene som berøres av mottaket, sier Haugen.

Tidenes økning på teknisk

– Alle enhetsledere vil sannsynligvis si at deres rammevilkår er for smale, sa Haugen og presenterte driftsrammene for enhetene:

 • Kultur: Innsparing på ca. 270.000 kroner som et resultat av etableringen av Nordmørsmusea AS.
 • Teknisk: Økt ramme på ca. 4 millioner.
  – Det har i stor grad sammenheng med nye kontrakter på vintervedlikehold, som har en økt kostnad på 3,5 millioner. I tillegg skal vi ha opplæring på brannmannskapene samt sette opp et branndepot i Bøfjorden. Dette er kanskje den største økningen på teknisk noen gang, men så er teknisk samtidig den enheten som blir mest berørt av hendelser ute i verden som påvirker prisene, sier Haugen.
 • Øye og Skei barnehage: Etablering av to nye barnehageavdelinger i 97-bygget på Øye.
 • Surnadal barne- og ungdomsskole: Gratis/redusert foreldrebetaling på SFO, og økning i antall flerspråklige barn og barn med særskilte behov.
 • Voksenopplæring og integrering: Økt ramme på 4 millioner, i lys av betydelig behov for økning i bemanning av miljøarbeid og undervisning
 • Areal- og naturforvaltning:
  Her ønsker vi å få inn en ny ressursperson som kan bistå oss, i stedet for å bruke flere millioner på konsulenter. Men vi er naturligvis avhengig av å få tak i riktig person, kommenterer Haugen.
 • Kirkelig fellesråd: Økt ramme med 100.000 kroner, som gjør det mulig å øke utlysning av stilling som kirkeverge fra 70 % stilling til 80 % stilling.
 • Surnadal og Rindal kulturskole: Rammekutt på 317.000 kroner.
  – Rindal kommune foreslår å spare 300.000 på kulturskolen for neste år. Vi betaler ca. tregangen av det de gjør, så hvis skulle matchet det kuttet hadde vi måttet spare nesten 1 million. Vi «matcher» forslaget fra Rindal bare delvis på denne måten, sier Haugen.
 • Surnadal sykeheim: Generell lønnsøkning bemanning/oppjustering av ramme til dagens drift, økning på 5 millioner mot 2022.
  – Det er ikke rom for oppbemanning av flere (nye) korttidsplasser i 2023, men tanken er at det skal bli litt mer handlingsrom for enheten, sier Haugen.
 • Bo- og aktivitet: Økt bemanning på grunn av flere individuelle/ressurskrevende vedtak.
 • Helse og familie: Økt subsidiering av fastelegeordningen, inkludert vikarer samt økt bemanning for legevakt.
 • Hjemmetjenesten: Økt bemanningsbehov på grunn av flere brukere.

Økte utgifter

Også kommunen er et offer av tiden vi lever i. På grunn av renteøkninger og flere lån så budsjetterer kommunen med 5,1 millioner mer i rentekostnader sammenlignet med 2022, totalt 16,7 millioner kroner. Og siden kommunen har lånt mer penger, øker nødvendigvis låneavdragene også. Totalt 32 millioner i 2023, opp 3,5 millioner fra 2022.

Summen av alle tallene skal altså i teorien ende med et positivt resultat på 1 million kroner, som skal avsettes til disposisjonsfondet.

– Målet med budsjettet er å klare 1,5 % av våre brutto driftsinntekter, men det klarer vi ikke. 1 million kroner utgjør 0,2 % av inntektene, fortsetter Haugen.

– Vi har per dags dato 17 millioner på disposisjonsfondet, som betyr at vi er dypt inne i skuffen. Dette er penger som ikke skal brukes på drift, så i teorien øker disposisjonsfondet fra 17 til 18 millioner i løpet av 2023.

– Får ofte ikke brukt opp investeringsmidlene

Til slutt orienterte kommunedirektøren om investeringsbudsjettet i 2023, som lyder på totalt 116,6 millioner – mot 70 millioner i 2022. Store forskjeller, men udramatisk for det som kan kalles en litt mer flytende del av budsjettet.

– Vi er ambisiøse med investeringsbudsjettet, så ofte ender vi opp med å ikke bruke opp pengene vi setter av. Det skyldes at det enkelte prosjekt av og til ikke blir realisert fordi gjennomføringen tar lengre tid enn planlagt. Flere av prosjektene på årets liste var også på budsjettet i 2022, men blir med over til neste år siden de ikke ble gjennomført, forklarer Haugen.

Av store investeringer kan nevnes ombygging av 97-bygget på Øye til barnehage (18 millioner), grunnerverv og utbygging av fase 1 i såkalte Øygardslia (9 millioner) og sammenkobling av Kvanne vassverk og Prestelva vassverk (14,5 millioner). Det kan også nevnes at posten for asfaltering/kommunal vei halveres fra 6 til 3 millioner for neste år.

– Der får MAT-utvalget jobben med å prioritere. Men budsjettet generelt gir ikke mye handlingsrom for politikerne, konkluderer Haugen.

Så med dette har altså administrasjonen levert sitt budsjettforslag, som nå går ut til politisk behandling frem til den 29. november, når formannskapet skal vedta sin innstilling til kommunestyret. Perioden inn mot årets siste kommunestyremøte, der budsjettet skal endelig vedtas, er markert gul i den kommunale kalenderen, som står for tid til offentlig innbyggerhøring.

Så hvis DU, ja, du som har tatt deg bryet med å lese hele denne saken helt hit, har innspill til kommunebudsjettet for neste år så har du frist til onsdag den 14. desember med å melde fra.

Powered by Labrador CMS