Kommunestyremøte i Rindal

En mann på talerstolen i et møterom.
Kommunedirektør Mons Otnes la fram årsmelding og regnskap for 2023.

Kommunen har gjort harde prioriteringer, og endte opp med et meget godt årsresultat

Torsdag hadde kommunestyret i Rindal møte, med blant annet godkjenning av regnskap og årsmelding for 2023.

Publisert Sist oppdatert

Dagens agenda var omfattende, med flere interessante orienteringer. Det startet med en orientering om politiet ved politikontakt Arnt Kyrre Johansen og politistasjonssjef Tor Kristian Haugan fra Orkdal politistasjon. Verneområdeforvalterne Hege Sæther Moen og Linda Forbregd Henriksen orienterte om forvaltningen av verneområdene i Trollheimen. Nils Ole Evjen, som er enhetsleder for teknikk, landbruk og miljø i kommunen, orienterte om planene for ombygging av Rindal helsetun. Ordføreren og kommunedirektøren holdt også sine orienteringer. 

Opptak fra møtet kan sees på Kommune-TV.

På sakslista sto flere saker om fornyelse av skjenkebevillinger, noen som gjøres hvert fjerde år. Ellers var det plan for forvaltningsrevisjon, plan for eierskapskontroll, valg av referansegruppe for forprosjekt ombygging Rindal helsetun, økonomi- og finansreglement for 2024, eiendomsskatt, kort og rapport på den løpende driften i kommunen i april, og som nevnt, regnskap og årsmelding for 2023.

En mann på talerstolen i et møterom.
Økonomisjef Henning Andersen.

Saken om regnskap og årsmelding for fjoråret ble lagt fram av kommunedirektør Mons Otnes og økonomisjef Henning Andersen. Kommunen har avlagt regnskap for 2023 med et sterkt regnskapsmessig resultat på 3,9 millioner kroner. Kommunen har tatt aktive grep på økonomien, og det har gitt resultater. Det har også gjort det mulig å styrke næringsfondet.

– Det har vært kjørt en hard økonomisk disiplin for å klare å holde seg innenfor rammene. Det har vært harde prioriteringer i enhetene, så jeg har lyst til å rette en stor takk til de ansatte som har stått på, sa kommunedirektøren.

Det har vært vakanser i en del stillinger i løpet av året, og dette har ført til lavere tjenestenivå på enkelte områder.

–  Det har vært krevende for mange. Men de harde prioriteringene var nødvendig. Vi er nå innenfor de måltalla som kommunestyret har satt på de feste områder, sa Otnes.

Økonomisjef Henning Andersen viste at 3,2 millioner av fjorårets resultat er satt av til disposisjonsfond, og det betegnet han som veldig bra. Han påpekte at dette er første gang på mange år at det kan settes av en så stor sum, med unntak av konrona-året 2020.

Men selv om handlingsrommet har blitt bedre, så er det fortsatt låst i drift av tjenestene inn i planperioden. Det er et håp om at kommunestyrets vedtak om konsesjonskraft kan gi bedring av handlingsrommet, men hovedkonklusjonen er likevel at innsatsen for å ta ned driftsnivået må fortsette, sa Andersen.

Tore Kvisvik, som er oppdragsansvarlig revisor for Rindal kommune, tok også ordet. Han sa at revisor ikke har vesentlige innsigelser på det regnskapet som er avlagt. Han påpekte at kommunen reduserte sine lønnsutgifter fra 2022 til 2023, selv etter en historisk høy lønnsvekst, noe som skulle tilsi 6 -7 millioner i ren lønnsøkning. Dette viser at det er gjort grep. 2023 var et krevende år for mange kommuner, og flere har gått på store underskudd, så dette er godt jobba, sa Kvisvik.

En mann, og ei dame med en blomsterbukett.
Ordfører Mildrid Kattem Aune har nylig fylt 50 år, og fikk blomster av varaordfører Kjetil Løften.
Powered by Labrador CMS