Kommunestyremøte i Rindal:

Blir med på forprosjektet til Orkdalspakken

Onsdag vedtok kommunestyret i Rindal å bli med på finansiering av forprosjektet til Orkdalspakken, som blant annet omhandler utbedring av vegstrekningene Orkanger - Storås - Skei og Storås - Berkåk.

Publisert Sist oppdatert

Rindal kommune har tidligere slutta seg til oppstart av arbeidet med Orkdalspakken gjennom vedtak i kommunestyret. Dette er et felles framstøt fra kommunene i regionen, og to fylkeskommuner, for omfattende bompengefinansiert opprusting av fylkesvegene.

I onsdagens møte fikk kommunestyret en orientering om prosjektet av representanter fra fylkeskommunens vegavdeling.

Orkdalspakken ble opprinnelig initiert av Regionrådet for Orkdalsregionen, et samarbeid mellom kommunene; Orkland, Rindal, Rennebu, Heim, Ørland, Surnadal. Disse berører fylkeskommunene Møre- og Romsdal og Trøndelag.

Målet med samarbeidet er at «Orkdalsregionen skal ha gode kommunikasjons- og samferdselsløsninger som dekker næringslivets fremtidige behov og er egnet til å trekke til seg enda flere næringsaktører»

Planlegging av Orkdalspakken er igangsatt, og styringsgruppe for prosjektet ble konstituert den 07.02.22.

Orkdalspakken omfatter blant annet utbedring av vegstrekningene Orkanger - Storås - Skei (fv65) og Storås - Berkåk.

I utredningen fra 2019 var flaskehalsene på fv65 mellom Storås og Skei disse: Storåsbakken, Holte bru og Røv.

Holte bru.
Holte bru.

Det er mange flere flaskehalser på vegstrekningene som omfattes av Orkdalspakken. Utbedring av alle flaskehalsene vil medføre store kostnader, og dermed høye bompengetakster. Det betyr sannsynligvis at noen av flaskehalsene må prioriteres.

Hvis alt går etter plana kan bygginga starte i 2027 – 2028.

Kommunedirektøren påpekte i saksframlegget at dette er en stor region med lange dårlige vegstrekninger og mange flaskehalser. Prioriteringa mellom dem kan bli vanskelig, og med så stor bompengeandel som 80 %, vil folk kunne oppleve at de får lite ny veg for pengene der de sjøl bor. Til tross for mulige motforestillinger går kommunedirektøren inn for at Rindal blir med videre i prosjektet. Bare på den måten kan en få avklart hvilke muligheter som finnes, og ha mulighet til å styrke forpliktelsen kommunene og fylkeskommunene imellom.

Kommunedirektørens innstilling:

1. Rindal kommune går inn for videreføring av prosjektet Orkdalspakken, der utbedring av fv. 710 Gjølme-Valset, fv. 65 Orkanger-Storås-Skei, fv. 701 Storås-Meldal og fv. 700 Meldal-Berkåk blir delvis finansiert ved bruk av bompenger. Egenfinansiering (bompengeandel) er 80%, som følger av fylkeskommunens vegstrategi. Fv. 680 strykes fra mandatet til Orkdalspakken.

2. Trøndelag fylkeskommune utarbeider et forprosjekt med vurdering av delstrekninger og tiltak, inndeling i tiltakspakker og innledende bompengeberegninger. Tidligere KVU for Orkdalsregionen, inkludert delrapport for fylkesveger, legges til grunn ved gjennomgangen av vegstrekninger og flaskehalser.

3. Forprosjektet utarbeides på bakgrunn av målsettinger for prosjektet og de føringer som styringsgruppen gir underveis. Ferdig prosjektrapport legges fram for politisk behandling i fylkeskommuner og kommuner høsten 2023.

4. Kostnader til oppstart av prosjektet inkl. forprosjekt (ca. 2,0 mill. kr) fordeles 50/50 mellom fylkeskommuner og kommuner slik det framgår av tabell i vedlagt saksframlegg fra fylkeskommunen.

5. Rindal kommunes andel på 80.000 kr finansieres ved overføring fra næringsfondet, under posten for samfunnsprosjekter.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS