Sunndal sparebank

Et kontorbygg
Sunndal Sparebank avd. Surnadal

– Historisk resultat med solid kjernedrift og høy egenkapitalavkastning

Sunndal Sparebank leverer et historisk driftsresultat før skatt på 27,6 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 16,8 millioner kroner for samme periode i 2023.

Dette er en bedring på 10,8 millioner kroner eller 64,3 prosent, og skyldes økte nettoinntekter, reduserte kostnader og inntektsføring fra tap. Annualisert egenkapitalavkastning for perioden ble 10,5 (7,6) prosent, skriver Sunndal sparebank i en pressemelding.

– Vi har over tid hatt god vekst i alle forretningsområder og i kombinasjon med et høyere rentenivå bidrar dette til et solid driftsresultat, sier administrerende banksjef Jonny Engdahl, og fortsetter:

– Vi registrerer at vi nå kapitaliserer på den sterke veksten vi har hatt i mange år ved våre kontorer, og jeg berømmer laginnsatsen som organisasjonen gjør for våre kunder hver dag.

Det siste året har banken sett en god økning i antall rådgivningsmøter hvor kundene etterspør bankens kompetanse til den økonomiske planleggingen. 

– Dette gir kundene større trygghet til å få realisert sine drømmer, samtidig som vi skaper gode kundeopplevelser og styrker bredden i forretningen, sier Engdahl.

Han påpeker at til tross for inflasjon og høyere renter er arbeidsledigheten lav. Det betyr at de fleste bedrifter har et godt produksjonsnivå og at personkundenes betjeningsevne opprettholdes. 

– Vår erfaring er at bedrifts- og personkundene i bankens portefølje har evnet å tilpasse seg økte kostnader og et høyere rentenivå det siste året, sier Engdahl.

Historisk resultat

I første kvartal ble nettoresultatet (etter skatt) 20,7 millioner kroner mot tilsvarende 12,6 millioner kroner i 2023. Dette ga en egenkapitalavkastning på 10,5 (7,6) prosent og en inntjening per egenkapitalbevis på 2,98 (2,12) kroner.

Netto rente- og kredittprovisjoner er økt med 3,2 millioner kroner til 36,3 millioner kroner siste tolv måneder, og skyldes høyere rentenivå og økt forretningsgrunnlag.

Netto andre driftsinntekter er økt med 3,8 millioner kroner til 13 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2023. Bedringen skyldes økte provisjonsinntekter fra alle forretningsområder, der bidragene er spesielt gode fra forsikringsvirksomheten og Eika Boligkreditt. Sterk vekst og et kundesentrisk fokus har bidratt til å gi en bredere inntektsplattform enn tradisjonell utlån- og innskuddsvirksomhet over tid. Sammenlignet med samme periode i 2023 er inntekter fra verdipapirer økt med 1,2 millioner kroner.

Driftskostnadene ble redusert med 0,6 millioner kroner til 22,9 millioner kroner, og er en reduksjon på 2,5 prosent siste tolv måneder. Dette ga et kostnads-/inntektsforhold på 46,4 (55,5) prosent. Bedringen i kostnadseffektivitet skyldes høyere inntekter, lavere IT-kostnader og at det ble bokført engangskostnader i første kvartal 2023 knyttet til bytte av ny kjernebankløsning.

I første kvartal 2024 er det netto inntektsført 1,1 millioner kroner fra tap på utlån og garantier, mot et tilsvarende bokført tap på 2,0 millioner kroner i samme periode i 2023. Det generelle tapsnivået forventes å holde seg lavt til moderat den nærmeste tiden.

Utsiktene fremover

Engdal understreker at Sunndal Sparebank er en lønnsom og solid lokalbank. 

– Vi har en sterk kundesentrisk strategi gjennom å skape gode kundeopplevelser i enhver kundedialog. Sunndal Sparebank er i en utfordrerposisjon i Møre og Romsdal og har en sterk finansiell posisjon for videre vekst i fylket. Våre strategiske satsninger med kontoretableringer i Molde, Ålesund, Kristiansund og Surnadal har gitt og vil gi volumvekst som vil gi avkastning fremover, sier han, og fortsetter:

– Vår erfaring er at vi framstår som en attraktiv finansiell medspiller for personer og bedrifter som skal realisere sine drømmer. 

Forretningsmodellen med lokal forankring, fysisk tilstedeværelse, dyktige rådgivere og høy gjennomføringskraft har vært, og er, viktige forutsetninger for bankens suksess og utvikling, mener Jonny Engdahl.

– Med forventning om at rentenivået i det store og hele vil holde seg på dagens nivå, tegner 2024 å bli et godt økonomisk år for Sunndal Sparebank. Utbyttepolitikken med et planlagt kontantutbyttenivå på mellom 70-100 prosent ligger fast, avslutter han.

Powered by Labrador CMS