Rindal Sparebank 

To menn som holder en stor gavesjekk mellom seg.
Atle Norli, styreleder i Lokalt Løft, mottar en sjekk på 3 millioner kroner fra banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank.

– Et utrolig viktig bidrag til lokal næringsutvikling!

Hvert år gir Rindal Sparebank en del av sitt overskudd til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. I tillegg til gaver til lag og organisasjoner bidrar banken også til utvikling av lokalt næringsliv gjennom tilførsel av kapital til stiftelsen Lokalt Løft.

Publisert Sist oppdatert

Rindal Sparebank hadde et godt år i fjor, og endte med et overskudd på over 31 millioner kroner før skatt. Banken har en tradisjon med å gi bort en del av overskuddet til allmennyttige formål, i form av bidrag til frivillige lag og organisasjoner, arrangementer, og altså også til næringsutvikling gjennom Lokalt Løft. 

– Gjennom Lokalt Løft ønsker banken å være en bidragsyter til at lokalt næringsliv skal utvikle seg, og til å beholde og skape nye arbeidsplasser i bygda. Det er en grunnleggende faktor. Jeg tror at arbeidsplasser er nøkkelen for å få til bosetting, sier banksjef Magne Bjørnstad, og fortsetter:

– Vi hadde et veldig bra overskudd i fjor, så forstanderskapet i banken har, etter styrets innstilling, valgt å gi tre millioner kroner til Lokalt Løft i år.

Behovet for kapital er økende

Rindal Sparebank tilførte Lokalt Løft to millioner kroner i 2022, to millioner i 2023, og følger altså nå opp med tre millioner i 2024. Stiftelsen har dermed fått betydelige midler å rutte med. 

Disse pengene vil komme godt med, ifølge Atle Norli, som er styreleder i Lokalt Løft. Han forteller at stiftelsen har fått signaler om betydelig kapitalbehov på enkelte områder. Dette har riktignok ikke resultert i noen konkrete søknader enda, men trenden er at behovet for kapital er større enn før, i hvert enkelt prosjekt, påpeker han.

Lokalt Løft ønsker å ha mulighet til å bidra dersom de prosjektene de har fått signaler om blir realisert. Dette er bakgrunnen for at stiftelsen har søkt Rindal Sparebank om enda mer midler, for å styrke stiftelsens grunnkapital. 

De siste åra har det vært mest behov for kapital innen reiseliv, og noe innen eiendomsutvikling, sier Norli. Dette kan være et stort løft for en bedrift, og Lokalt Løft sitt bidrag kan derfor være kritisk viktig i noen tilfeller, understreker han.

Stiftelsen støtter stort sett opp om prosjekter ved å gå inn som aksjonærer. De kan også eventuelt gi utdanningsstipend til nøkkelpersonell. 

– Det hadde ikke vært mulig uten banken!

Banksjef Magne Bjørnstad synes det er positivt at næringslivet signaliserer behov for kapital. Han påpeker at hensikten med gaven til Lokalt Løft er å få pengene i sirkulasjon, og stimulere til økt aktivitet i næringslivet og enda flere lokale arbeidsplasser.

De siste investeringene til Lokalt Løft har vært kjøp av aksjer i iTrollheimen og i El-Watch. Norli påpeker at begge disse bedriftene driver utviklingsarbeid som er kapitalkrevende, og det tar tid før investeringene gir økonomisk gevinst. Han slår fast at stiftelsen nå har mer muskler enn de har hatt på mange år. Det er viktig, for i mange tilfeller er det ikke enkelt å skaffe nok kapital. Og den kapitalen som går tilbake til næringslivet kommer også lokalsamfunnet til gode, påpeker han.

– Lokalt Løft er det verktøyet vi har her i bygda for å fremme økt aktivitet i næringslivet. Dette hadde det ikke vært mulig å få til uten banken, slår han fast.

– Vi er avhengige av tilførsel av kapital for å pløye inn i selskapene. Stiftelsen har ingen annet inntektsmulighet, annet enn å selge seg ut av selskaper, men da må det være en avkastning av investeringen, og det er det ikke alltid. Dette er risikokapital, og noen ganger taper vi penger også, sier han.

Intensjonen er at stiftelsen skal være med på eiersida i en viss periode, og at stiftelsen skal være med og bidra med en representant i bedriftens styre, men Lokalt Løft skal ikke være majoritetseier. Dette hjelper bedriften med å komme i gang, og det er et mål at stiftelsen skal selge seg ut igjen etter noen år. 

Magne Bjørnstad påpeker at Lokalt Løft bidrar på egenkapitalsida, mens banken selv bidrar til lokalt næringsliv gjennom lån, garantier og kreditter, der det er behov.

Vil bidra til kompetanseheving på styrearbeid

Lokalt Løft har nylig gått ut og invitert folk, særlig kvinner, som har interesse av styrearbeid, til å søke om støtte til kompetanseheving. Også for Lokalt Løft er det viktig å kunne finne dyktige folk som kan velges inn i styrene i lokale selskaper som stiftelsen er engasjert i. 

Atle Norli forteller at responsen ikke har vært den helt store foreløpig, men han er optimistisk på å få i gang en oppfølging på dette i løpet av året. Det er ikke for sent å melde sin interesse!

Gir bort 15% av overskuddet

Den årlige utdelingen av gaver er en del av bankens samfunnsutbytte. En del sparebanker har utstedt egenkapitalbevis, og betaler ut utbytte til eierne. Det stilles svært strenge kapitalkrav til bankene, men Rindal Sparebank har en solid kapital, og ligger godt over kapitalkravet. Det har derfor så langt ikke vært behov for å tilføre kapital gjennom egenkapitalbevis, og det foreligger ingen planer om det, heller. Banksjefen forteller at veksten har vært moderat de siste årene. Dersom veksten hadde vært større, så måtte man ha vurdert å beholde mer av kapitalen i banken. 

Så lenge banken ikke har eiere med egenkapitalbevis er det ingen som skal ha utbetalt ordinært utbytte. Banken har derfor mulighet til å gi mer av overskuddet sitt til bygda, lokalsamfunnet og kundene som eier banken. Årets gaver, med tre millioner kroner til Lokalt Løft og 600.000 kroner til allmennyttige formål, utgjør faktisk 15% av bankens overskudd etter skatt.

– Vi synes at dette er et ganske vesentlig bidrag, og en viktig del av ivaretakelsen av bankens samfunnsansvar. Vi har bidratt mye over mange år, og det ønsker vi å fortsette med, sier Bjørnstad.

Han har inntrykk av at gavene til lag og foreninger blir satt stor pris på. Han synes det er viktig å støtte opp om frivilligheten, for det er mye som foregår i regi av det frivillige. Uansett hva man setter i gang av tiltak så koster det penger, og alt har blitt dyrere de siste åra, påpeker han.

Betydelig vekst i Trondheim

Rindal Sparebank har vokst sakte, med sikkert, og det er avdelingen på Ranheim i Trondheim som har generert den største veksten de siste åra. Bjørnstad forteller at Rindal kommune alene ikke er stor nok til å gi grunnlag for drift av en bank. Det hadde ikke vært nok om alle i Rindal hadde vært kunder i banken. Nå har Rindal Sparebank nesten 70% av sin aktivitet utenfor Rindal, både med utflytta rindalinger og stadig nye kunder i Trondheimsområdet. Finansiering av boliger i Trondheim utgjør et stort volum, for å nevne ett eksempel.

– Vi ønsker å finansiere mest mulig av det som skjer i Rindal. Det ligger i bunnen. Og så registrerer vi at det er sterk konkurranse om kundene, og det må man forholde seg til, sier banksjefen.

Han forteller at banken har tre ansatte ved filialen i Trondheim, og 14 ansatte i Rindal. Rindal Sparebank har aldri hatt så mange ansatte som nå. De lokale sparebanker er store og viktige arbeidsplasser i distriktene.

Atle Norli påpeker at bankens bidrag til næringslivet gjennom Lokalt Løft viser hvor viktig Rindal Sparebank er for rindalssamfunnet. Banken er i sin tur avhengig av bankkundene, og dette er en viktig grunn til å oppfordre alle som er opptatt av lokalt næringsliv til å bruke lokalbanken, mener han.

Powered by Labrador CMS