Banksjef i Rindal Sparebank Magne Bjørnstad overrekker en gavesjekk på 2 millioner kroner til Atle Norli, som er styreleder i Lokalt Løft.

Rindal sparebank med rekord­overskudd i fjor – Gir to millioner til nærings­utvikling gjennom Lokalt Løft

Publisert

Etter hvert årsoppgjør har Rindal Sparebank en utdeling av gaver. Som oftest er det i mindre skala, til lokale lag og organisasjoner og allmennyttige tiltak. Det blir det også i år, på en egen tilstelning i neste uke, forteller banksjef Magne Bjørnstad.

– Men i år tar vi i litt ekstra, og gir en betydelig gave til stiftelsen Lokalt Løft i tillegg, sier han.

Lokalsamfunnets kapital

Banksjefen forteller at Rindal Sparebank har bygd opp en solid kapitalbase gjennom snart 150 års drift, og banken har i 2021 et rekordoverskudd på ca. 25 millioner kroner før skatt.

Overskuddet blir tillagt bankens kapital, og Bjørnstad påpeker at så lenge banken ikke har egenkapitalbevis og andre eiere så er bankens egenkapital på en måte lokalsamfunnet sin kapital. Banken forvalter denne kapitalen og ønsker å forvalte den godt.

Som en del av bankens samfunnsansvar gir banken betydelige gaver eller samfunnsutbytte tilbake til lokale tiltak hvert år. I tillegg kommer sponsoravtaler og andre lokale bidrag, som utgjorde ca 670.000 kroner i fjor.

For 2021 er det avsatt gaver på 300.000 kroner til allmennyttige formål, som blir utdelt og utbetalt før påske. I tillegg blir det avsatt 2,5 millioner kroner til et lokalt gavefond som nå er på ca. 12,5 millioner kroner.

Forstanderskapet i banken vedtok årsregnskapet i forrige uke, og på samme møte ble det bestemt å gi 2 millioner kroner fra gavefondet til Lokalt Løft, som en styrking av grunnkapitalen i stiftelsen.

Flere kroner å rutte med

Stiftelsen Lokalt Løft ble etablert av Rindal Sparebank i år 2000. Ved etableringen ble stiftelsen tilført 1.065.000 kroner fra banken. Formålet med stiftelsen var å gå inn med risikokapital/egenkapital i lokale bedrifter i Rindal, enten for å hjelpe nyetablerte bedrifter i startfasen eller for å hjelpe etablerte bedrifter med nyinvesteringer. Stiftelsen har også senere fått tilført midler fra Rindal Sparebank, i årenes løp har det blitt til sammen over 5 millioner kroner.

Atle Norli, som er styreleder i Lokalt Løft, forteller at stiftelsens grunnkapital er på over 5 millioner kroner. Det er derfor ikke slik at stiftelsen har umiddelbart behov for tilførsel av midler, men med denne gaven får stiftelsen en enda større kapitalbase, og flere kroner å rutte med som beredskap for nye kapitalforespørsler.

Banksjef Magne Bjørnstad påpeker at Lokalt Løft er på mange måter bankens forlengede arm i næringsutviklingstiltak i Rindal, og stiftelsen er også med som et ledd i strategiprosjektet «Rindal inn i framtida».

Flere funksjoner enn bare eierskap

Siden oppstarten har Lokalt Løft vært engasjert i 20 lokale bedrifter, og det kan nevnes at El-Watch AS var en av de første bedriftene stiftelsen gikk inn i, og senere solgte seg ut av. I dag er stiftelsen medeier i fem lokale bedrifter, inkludert Trollheimsporten, og stiftelsen har i tillegg en eierandel i Orkladal Næringsforening.

Lokalt Løft bidrar også på ulike vis i næringsutvikling i Rindal, blant annet gjennom delfinansiering av daglig leder-stillingen i Rindal Næringsforum. Det er tenkt at daglig leder i RNF skal informere lokale bedrifter om Lokalt Løft, og de mulighetene som ligger der.

Stiftelsen kan gi utdanningsstipend til nøkkelpersonell for å bidra til oppbygging av nødvendig kompetanse for å realisere tiltak som stiftelsen ønsker å delta i. Lokalt Løft kan også delta i prosesser som kan bidra til å realisere andre lokale forretningsideer, står det i vedtektene.

Når Lokalt Løft går inn i en bedrift med kapital, så er det i samarbeid med de øvrige eierne. Stiftelsen kan ha en representant i bedriftens styre, og kan bidra med kompetanse. Lokalt Løft ønsker ikke å gå over 50 prosent eierandel, og stiftelsen har en intensjon om å være med som eiere i 3 -7 år, og deretter selge seg ut.

Støtter bare bedrifter i Rindal

Det er viktig å understreke at stiftelsen bare støtter bedrifter i Rindal. Norli påpeker at det er ingen som eier Lokalt Løft. Som en stiftelse eier den seg selv. Lokalt Løft har et eget selvstendig styre, som består av to personer utnevnt av Rindal Sparebank, to utnevnt av Rindal Næringsforum og en utnevnt av formannskapet i Rindal kommune.

Lokalt Løft har ikke andre inntekter enn salg av aksjer i selskaper de har vært involvert i, og stiftelsen har også en del driftskostnader som tærer på kapitalen. Derfor er det er svært god hjelp i å få tilført kapital innimellom. Rindal Sparebank kan ikke støtte bedrifter og næringslivet direkte, men gjennom Lokalt Løft kan banken indirekte bidra til videreutvikling av lokalt næringsliv.

Bedrifter som trenger finansiering går vanligvis til en bank, og banken vil stille krav om egenkapital. Lokalt Løft kan være med på eiersida og bidra med kapital, for å hjelpe bedriften i gang.

Lokalt Løft setter krav til avkastning i de prosjektene de engasjerer seg i, og stiftelsen ønsker primært å investere i bedrifter som antas å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser.

Hver arbeidsplass er viktig

Alte Norli er takknemlig og ydmyk for den store gaven til stiftelsen.

– Vi tror at dette gir et signal om at lokalbanken hjelper lokalt næringsliv, og bidrar til å styrke Rindalssamfunnet. Dette gir oss et kjempefint grunnlag for å bli med og bidra framover, sier han.

Banksjef Magne Bjørnstad understreker at det er viktig for banken å kunne bidra til å videreutvikle, og ikke minst å beholde, det lokale næringslivet.

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i næringslivet i forbindelse med «Rindal inn i framtida» viser at det blir stort behov for arbeidskraft i Rindal i åra som kommer. Da vil det nok også være behov for kapital. Hver arbeidsplass er viktig, og det er også fint om dette kan bidra til knoppskyting og etablering av nye bedrifter, påpeker Bjørnstad.

Powered by Labrador CMS