Seksjonsleder i Helseplattformen Øyvind Høyland, ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes ved inngåelse av tjenesteavtalen.

Rindal kommune har inngått tjenesteavtale med Helseplattformen

Onsdag vedtok kommunestyret i Rindal å inngå en tjenesteavtale med Helseplattformen. Dette innebærer at Helseplattformen skal tas i bruk for fullt i Rindal våren 2023, men allerede før det skal innbyggerne kunne nyte godt av nye tjenester som følger med.

Publisert Sist oppdatert

Så langt har Rindal kommune har vært igjennom et uforpliktende forprosjekt i arbeidet med Helseplattformen, og kommunen er derfor godt forberedt til å inngå videre forpliktelser.

«En innbygger – en journal»

Øyvind Høyland, seksjonsleder i Helseplattformen, orienterte kommunestyret om arbeidet så langt, og om hvilke fordeler kommunene vil ha av å slutte seg til avtalen. Helseplattformens visjonen er «En innbygger – en journal».

Legevakt, hjemmetjeneste, sykehjem og helsestasjon bruker ulike systemer i dag, og har for eksempel ikke felles medisinliste. I Helseplattformen vil all informasjon være tilgjengelig for alle som har behov for det, og alt blir oppdatert fortløpende. Dette vil forenkle og effektivisere arbeidet for alle de nevnte aktørene.

Kommunens innbyggerne får etter hvert en ny mulighet til å følge bedre med, delta selv og hente ut informasjon gjennom appen «Helsa mi», som også er en del av Helseplattformen. "Helsa mi" er en innbyggerportal som supplerer helsenorge.no. Her kan man blant annet kommunisere om prøvesvar, timebestilling mv. Kommunens innbyggere vil kunne begynne å bruke "Helsa mi" allerede når St. Olavs hospital kommer i gang med Helseplattformen. Appen vil altså fungere for den enkelte også før kommunen går live.

Det kan nevnes at helsekort for gravide digitaliseres i Helseplattformen. Det forenkler mye for gravide når de alltid har tilgang til nødvendig informasjon, og ikke lenger trenger å ha et papir med seg.

I Helseplattformen ligger også nye verktøy for virksomhetsstyring, som vil bli svært nyttig for kommunene, sa Høyland.

Røros og Holtålen var de første kommunene som signere tjenesteavtalen med Helseplattformen. Ved å undertegne avtalen i dag blir Rindal kommune nr 12 i rekka.

Trondheim blir den første kommunen som "går live" med Helseplattformen. Det skal etter planen skje allerede innen to uker.

Utsettelse hos St. Olavs

Onsdag vedtok styret i St. Olavs hospital å utsette innføringen av Helseplattformen i sin organisasjon. Ifølge NRK mener sykehusledelsen at det vil true pasientsikkerheten å innføre plattformen som planlagt i mai. Under testing før påske ble det avdekket flere kritiske feil og mangler i det komplekse datasystemet, skriver NRK. Selv om flere av feilene nå skal være utbedret, må ansatte gjennomføre nye tester, så sykehuset er ikke klar for å ta plattformen i bruk.

– De frykter for problemer i forbindelse med ferieavviklingen, forklarte Øyvind Høyland.

Magnar Dalsegg (H) spurte om utsettelsen ved St. Olavs hospital vil få konsekvenser for Rindal kommune. Seksjonssjefen svarte at dette ikke vil berøre kommunen økonomisk. Selv om det er usikkert hvordan avgjørelsen vil påvirke framdrifta i Helseplattformens arbeid så vil utsettelsene mest sannsynlig ikke berøre Rindal kommune, ettersom kommunen ikke skal ta i bruk systemet før neste vår.

Gir bedre tjenester til innbyggerne

Gro Magnhild Brønstad er ansvarlig for arbeidet med Helseplattformen i Rindal kommune. Hun orienterte om arbeidet med Helseplattformen lokalt, om økonomien i prosjektet, besparelser og beregnet effektivisering. Rindal kommune vedtok tiltredelseserklæringen til Helseplattformen 30. mai 2017, og planen er å gå live 29. april 2023, altså ganske nøyaktig ett år fram i tid, forutsatt at kommunestyret vedtar å inngå den framlagte tjenesteavtalen.

Brønstad var tydelig på at det er veldig vanskelig å finne gode alternativer til Helseplattformen for Rindal kommune akkurat nå. Det er selvsagt mulig å fortsette med de fire systemene kommunen bruker i dag, men systemet for pleie og omsorg oppfattes ikke som godt nok av de som bruker det. Et alternativ kan være å bytte system for pleie og omsorg til IKT ORKide sitt system, men det er ingen garanti for at IKT ORKide vil holde sitt system oppe i åra framover, når alle signaler tyder på at de andre ORKide-kommunene mest sannsynlig vil gå med i Helseplattformen.

Siden Trondheim kommune går foran, og tar i bruk Helseplattformen i nær framtid, så kan man gå ut fra at de fleste eventuelle feil i systemet vil være rettet før Rindal kommer i gang med det, påpekte Gro Magnhild Brønstad.

Samlet investeringsbehov for Helseplattformen i Rindal kommune er 11.295.0oo kroner. Innkjøp av programmet og nødvendig tilhørende utstyr er inkludert i dette beløpet. Det er også opplæring og alle andre lokale prosjektkostnader.

Kontantstrømsanalysen viser en innsparing på 452.000 over 15 år for Rindal kommune. Det betyr altså at kommunen kommer positivt ut ved innføring av Helseplattformen. Dette er ikke et veldig stort beløp, men det viktigste er uansett at tjenestene til innbyggerne i kommunen blir mye bedre, påpekte Brønstad.

For mer informasjon, se saksframlegget på Rindal kommunes hjemmeside. Etter hvert vil man også kunne se opptak fra møtet på Kommune-TV, som vanlig.

Gevinsten er større enn risikoen

Ordfører Vibeke Langli kunne fortelle at de ansatte inne helse og omsorg er veldig motiverte for å gå i gang med arbeidet med Helseplattformen. Ordføreren var tydelig på at hun mener at gevinsten ved å slutte seg til Helseplattformen er større enn risikoen.

– Dette vil gi bedre tjenester til innbyggerne, så jeg støtter innstillinga, sa hun.

Line Flåtten (Ap) la ikke skjul på at hun har vært veldig skeptisk til Helseplattformen tidligere. Hun sa at hun har vært bekymra for om dette systemet kommuniserer med de systemene som kommunen fortsatt skal bruke, som for eksempel Visma, men hun har blitt forsikret om at systemene vil kommunisere med hverandre. Nå ser hun det som en fordel at kommunen får være med og påvirke arbeidet med Helseplattformen, og det blir Trondheim kommune som tar de "barnesykdommene" som mest sannsynlig vil dukke opp i starten.

Flåtten understreket at det er viktig at de ansatte i kommunen får god opplæring, slik at de føler seg trygge på systemet når de tar det i bruk.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt, og dermed kunne avtalen undertegnes ganske umiddelbart.

Representantene fra Helseplattformen hadde nok følt seg rimelig trygge på at Rindal ville gå inn for avtalen. De hadde med en kake, som seg hør og bør, til en aldri så liten markering av en stor milepæl for kommunen.

Kommunedirektør Mons Otnes underskriver avtalen med Helseplattformen.
Representantene for Helseplattformen var framsynt, og overrasket forsamlingen med kake.
Powered by Labrador CMS