Sparebank 1 Nordmøre

Mann
Adm. direktør Allan Troelsen

Høy usikkerhet preget 2023

Publisert

Konsernet SpareBank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 409 millioner kroner i 2023, mot 393 millioner kroner i 2022. Konsernet har ved utløpet av 2023 en forvaltningskapital inkludert kredittforetak på 37,1 milliarder kroner, og en ren kjernekapitaldekning på 17,6 prosent. Dette melder Sparebank1Nordmøre i en pressemelding. 

Ved inngangen til 2023 var det stor usikkerhet i hva året kom til å bringe – og det ble også et spesielt år på mange måter.

—I Norge opplevde personkundene dyrtid med både høy prisvekst og økte rentekostnader. For store deler av næringslivet ble situasjonen generelt mer krevende, med lønnsvekst, høye energikostnader, økte importpriser, økte finanskostnader, redusert omsetning av nye boliger, samt økede skatter og avgifter, sier adm. direktør Allan Troelsen.

Troelsen sier at bankens og konsernets resultat i 2024 er preget av gode renteinntekter, men også av økte kostnader, større tapsavsetninger på utlån og reduserte inntekter fra finansielle investeringer i SpareBank 1.

Tøffere økonomisk hverdag 

Etter til sammen 14 rentehevinger fra Norges Bank forventes det nå at rentetoppen er nær og at det vil være muligheter for rentenedgang i løpet av 2024. Arbeidsledigheten har økt noe, men er fortsatt meget lav med 1,7 prosent helt ledige i Møre og Romsdal ved utgangen av desember.

–Mange merker en tøffere økonomisk hverdag og det gir et økt behov for rådgivning. Vi er til stede for kundene og for å være en god diskusjonspartner i en tid med mer krevende hverdagsøkonomi, sier Troelsen.

Banken opplever at personkundene betjener sine lån som forutsatt, men ser noe økning i antall henvendelser om avdragsfrihet blant våre personkunder.

–Vi er opptatt av at andre lykkes 

Banken har aldri vært mer aktiv i sitt samfunnsengasjement enn i 2023.

Med gave – og sponsormidler har vi bidratt betydelig med økonomisk støtte og kompetanse til idrett, kultur, frivillighet og næringsutvikling i markedsområdet. I sum har vi bidratt med bortimot 30 millioner kroner i 2023.

Vi sponset mer enn 115 lag og foreninger samt mange aktiviteter og arrangement. Vi har også gjennomført en rekke arrangement i egen regi.

I tillegg har de to sparebankstiftelsene bidratt med betydelige beløp i gaver i 2023, som en følge av de utbyttene stiftelsene har mottatt fra banken.

–For oss er det viktig å gi noe tilbake lokalt, og vi er opptatt av at andre lykkes. Gjennom å støtte gode formål vil vi bidra til å styrke regionen ytterligere og gjøre den enda mer attraktiv, sier Troelsen.

Økt satsing 

Banken har gjennom året økt sin satsing for å bekjempe hvitvasking og svindel. Arbeidet innenfor disse områdene har blitt viktigere og mer omfattende, og vi vurderer dette arbeidet til å være en viktig del av vårt samfunnsengasjement til det beste for våre kunder og banken. Banken har også forsterket innsatsen på bærekraft, med tett oppfølging av regulatoriske krav og lansering av grønne bedriftslån for å bidra til grønn omstilling.

Styrket posisjonen som ledende bank i regionen

Egenkapitalavkastningen endte i 2023 på 10,2 prosent (morbank) og for konsernet 8,6 prosent.

Resultatet før skatt for morbanken ble på 453 millioner mot 398 millioner kroner i 2022. Resultatet gir et godt grunnlag for utbytte til eiere og det er foreslått et utbytte på 7 kroner per egenkapitalbevis. Dette vil kunne gi en total utbetaling av utbytte på 63 millioner kroner, der de to sparebankstiftelsene vil motta mye av dette. Den delen av resultatet som ikke blir utbetalt som utbytte vil bli værende i banken for å styrke soliditeten og dermed gi grunnlag for videre vekst og utvikling.

Banken økte i 2023 utlån til personkunder og næringslivskunder med 1.900 millioner kroner, som tilsvarer 6,4 prosent. Den totale utlånsveksten for alle bankene i Norge ble betydelig lavere i 2023 enn i 2022. Dermed har SpareBank 1 Nordmøre med sin vekst tatt større markedsandeler og styrket posisjonen som ledene bank i regionen.

Bankens netto renteinntekter i 2023 ble 625 millioner kroner, som utgjør 2,28 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Styrket allianse 

SpareBank 1 alliansen er avgjørende for bankens utvikling. Sammen med de 11 øvrige alliansebanker har vi stordriftsfordeler gjennom utstrakt samarbeid blant annet innenfor teknologi, sikkerhet, kompetanse, markedsføring og innkjøp som gir oss stor konkurransekraft. I tillegg eier vi sammen viktige produktselskaperselskaper som bidrar til at vi kan distribuere de beste produktene til gode betingelser til våre kunder. To av våre produktselskaper, Fremtind og SpareBank 1 Kreditt, har i 2023 inngått avtaler om fusjon med henholdsvis Eika Forsikring og Eika Kredittbank. Dette vil bidra til å styrke våre produktselskaper ytterligere framover.

Utsiktene fremover 

Vårt årlige konjunkturbarometer som ble lagt ut i november, viste at optimismen blant bedriftsledere i regionen vår er lavere enn året før, og på det laveste nivået siden finanskrisen i 2008, med unntak av koronaens utbrudd i mars 2020.

–Vi opplever imidlertid at deler av næringslivet fremdeles går bra i regionen, og arbeidsledigheten er fortsatt meget lav med 1,7 prosent helt ledige i Møre og Romsdal ved utgangen av desember. Samtidig forventes det at vi er nær rentetoppen, og at det vil være muligheter for rentenedgang i løpet av 2024. Med utgangspunkt i den gode posisjonen banken har og de muligheter vi opplever i markedet vårt, forventer vi høyere utlånsvekst i 2024 enn i 2023. Dette selv om høyere renter og økte kostnader forventes å bidra til nedgang i veksttakten for lån til husholdningene på landsbasis, avslutter Troelsen.

Vår kvartalsrapport er optimalisert for nettleser. 

Les den på https://snor.wrep.it/snor-q4-2023

Powered by Labrador CMS