Ordfører Vibeke Langli, økonomisjef Henning Andersen og kommunedirektør Mons Otnes berømmer kommunes ansatte for god økonomistyring.
Ordfører Vibeke Langli, økonomisjef Henning Andersen og kommunedirektør Mons Otnes berømmer kommunes ansatte for god økonomistyring.

Regnskap i pluss for Rindal kommune - Godt jobba av alle ansatte!

Rindal kommunes regnskap for 2020 viser et positivt resultat som økonomisjefen, ordføreren og kommunedirektøren er veldig godt fornøyd med.

Publisert Sist oppdatert

– Vi legger fram et regnskap til revisjon på 1,3 millioner kroner i mindreforbruk. Netto driftsresultat er på 3,1 millioner, og det er en forbedring fra i fjor på nesten 5 millioner kroner. Det er utrolig bra, sier økonomisjef Henning Andersen.

Svikt i skatteinntektene

Den største utfordringen i forbindelse med regnskapet er at skatteinngangen er vesentlig lavere enn budsjettert, nærmere bestemt 8,5 millioner under budsjettet.

Utgiftsnivået er totalt sett vesentlig lavere enn budsjettert, og det kompenserer i stor grad for de manglende skatteinntektene, påpeker Andersen.

Et stort avvik i driftssammenheng er at barnevern har kostet kommunen vesentlig mindre enn det som var budsjettert. Det tolker økonomisjefen som en positiv utvikling.

Pensjonskostnaden er 1,3 millioner under budsjettet. Det er også et avvik i positiv retning på arbeidsgiveravgift, som skyldes koronamidler. Dette utgjør ca. 1 million kroner. Rammeoverføringene er også høyere enn budsjettert, blant annet på grunn av koronamidlene som har kommet inn.

– Drifta i kommunen er god, og enhetene leverer de tjenestene de skal, sier Andersen.

Kommunedirektør Mons Otnes er enig i den konklusjonen.

– Dette er gode tall. Men jeg må også si at det er levert mange gode tjenester. Det er lagt ned en stor jobb for å gi de beste ytelsene til innbyggerne. Det skal ikke legges skjul på at det har vært et unntaksår med korona, som nok har vært særlig utfordrende for dem som jobber innenfor helsesektoren, og de som jobber i barnehage og skole. De har holdt tjenestene i gang i den unntakstilstanden vi har vært i. Det er mange som har jobbet fenomenalt godt for å ha en mest mulig normal hverdag, både for barn og unge, og for de eldre. Jeg vil gi en stor honnør til dem, sier kommunedirektør Mons Otnes.

Vanskelig å spå

Ordfører Vibeke Langli understreker at det har vært god jobba av alle ansatte.

– Alle har stått på skikkelig, sier hun, og fortsetter

– Da er det godt å legge fram et regnskap med mindreforbruk, på toppen av det hele. Da føler vi at vi har igjen litt for den jobben som har blitt lagt ned.

Kommunedirektøren påpeker at den økonomiske situasjonen ser bedre ut nå enn den gjorde i fjor høst. Der har det skjedd betydelige endringer på kort tid.

Det har ikke vært lett å spå om hvordan økonomiske stimuli fra Staten skulle påvirke kommunenes økonomi, men nå ser det ut som dette har slått positivt ut for Rindal. Økonomisjefen bekrefter dette.

– Det har vært ekstremt utfordrende å prognostisere på en god måte, legger han til.

Andersen er også svært fornøyd med at Rindal kommunes disposisjonsfond nå er oppe i 24,6 millioner kroner. Det er komfortabelt å ha med seg i videre drift.

– Vi har veldig god kontroll på drifta i Rindal kommune. Enhetslederne driver veldig godt økonomisk. Kommunen har midler, og gode forutsetninger for å møte de utfordringene som kommer framover, sier han.

Bevisst på å være tydelig

– Her brukes konsekvent begrepet "mindreforbruk". Hva er forskjellen på "mindreforbruk" og "overskudd"?

Andersen svarer:

– Et kommunalt regnskap er et finansregnskap, ikke et resultatregnskap. Det betyr at det er flere tolkninger av hva som er overskudd og underskudd. I et resultatregnskap er det veldig tydelig hva som er overskudd og underskudd, men det er det ikke i et finansregnskap. Begrepene overskudd og underskudd blir brukt både om netto driftsresultat og mindreforbruk, så det er upresise termer. Derfor bruker jeg bevisst merforbruk eller mindreforbruk, og eventuelt netto driftsresultat, for å være tydelig på hvilket tall jeg snakker om.

– Og hva er forskjellen på mindreforbruk og netto driftsresultat?

Andersen forklarer at differansen mellom netto driftsresultat og mindreforbruk er summen av fondsmidler som er brukt i løpet av regnskapsåret. Dersom man tar denne summen fra netto driftsresultat og fører tilbake til fond ved årets slutt, og fortsatt har penger igjen, så kalles det mindreforbruk. Eventuelt mindreforbruk avsettes direkte til disposisjonsfondet. I en kommune der du har et disposisjonsfond vil derfor resultatet i praksis være null, fordi kommunedirektøren balanserer eventuelt mer- eller mindreforbruk opp mot disposisjonsfondet ved årsavslutningen. I et år med mindreforbruk vil altså kommunes disposisjonsfond øke ved årets slutt.

I henhold til kommuneloven skal en kommune bruke de pengene som er tilgjengelig på tjenester til innbyggerne, over tid.

Legges fram for kommunestyret i mai

Regnskapet for 2020 er nå klart for revisjon. Kommunen har hatt god dialog med revisorene gjennom året, så er ingen grunn til å tro at det blir noen store endringer i tallene. Regnskapet blir lagt fram for kommunestyret for godkjenning i mai.

– Hovedkonklusjonen av regnskapet er at det drives godt, og det er gode forutsetninger for å ta tak i de utfordringene som ligger i framtida, avslutter Henning Andersen.