Kommunestyremøte i Rindal

Vedtok omfattende innsparings­tiltak, men vil ikke redusere dagtilbudet for eldre

Innsparinger sto på dagsorden i onsdagens kommunestyremøte i Rindal. De fleste av kommunedirektørens spareforslag til ble vedtatt, men politikerne vil beholde dagtilbudet for eldre, og de vil heller ikke redusere stillingsandelen til ambulerende vaktmester.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyret behandlet først en sak om overføring av investeringer fra 2021 og vurdering av driftsrammer for kommunen i 2022.

Kommunedirektørens innstilling i denne saka var slik:

Kommunestyret overfører ubrukte budsjettmidler på prosjekt Innføring Helseplattformen for 2021, 390 tusen kroner, til budsjettet for 2022.

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en egen sak med grundig vurdering av nåværende drift på Teknikk, landbruk og miljø og av konsekvensene ved å overholde vedtatt budsjettramme for 2022.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med Svorka for å se om det er mulig å redusere tapet på salg av konsesjonskraften ytterligere.

Magnar Dalsegg (H) la fram et tilleggsforslag fra Senterpartiet og Høyre:

Kommunestyret ber om ny vurdering av størrelsen på inntektsgrunnlaget til kommunen for 2022. Det må lages et forslag til budsjettregulering, samt forslag til hvordan de ekstra inntektene skal disponeres. Saken ønskes til behandling i kommunestyret så snart som mulig.

Tilleggsforslaget fra SP/H ble enstemmig vedtatt, og innstillinga i sin helhet ble deretter enstemmig vedtatt.

Foreslo innsparing på 7,8 millioner kroner

Neste sak omhandlet innsparingstiltak i enheten for helse og omsorg. Det har vist seg at det er nødvendig å innføre omfattende innsparingstiltak for å komme så nær som mulig ned mot budsjettrammen for 2022.

Her ble representantene Gro Karina Fosseide, Åge Jonli og Mildrid Kattem Aune kjent inhabile, på grunn av de alle tre har ansettelsesforhold i tilknytning til helse og omsorg i kommunen. De ble erstattet av vararepresentanter i behandlingen av denne saka.

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har kommet med en uttale i saken, hvor de blant annet tar til orde for å beholde dagtilbudet for eldre og demente, og tjenesten ambulerende vaktmester som i dag. De ba også om at det ikke blir reduksjon av antall institusjonsplasser, og at utbygging av nytt helsehus må settes i gang, for på sikt å få mer effektiv og rasjonell drift av institusjonen.

Kommunedirektørens innstilling i saka var slik:

Kommunestyret vedtar å øke rammen for Helse og omsorg med 3 050 tusen kroner fra 60 990 tusen kroner til 64 040 tusen kroner for 2022. Det gjøres ingen endringer i rammen for planperioden.

Kommunestyret vedtar å bruke 3 050 tusen kroner av disposisjonsfond for å dekke inn manglende finansiering for den økte rammen for Helse og omsorg for 2022.

Kommunestyret vedtar en investeringsramme i 2022 på inntil 2,2 millioner kroner eksklusiv moms for å tilpasse bygningsmassen på Bo- og miljøtjenesten for å muliggjøre kostnadskutt tilsvarende 1,6 årsverk.

Kommunestyret tar følgende tilpasninger til rammen til orientering, med en innsparingseffekt på 7,8 millioner:

 • Tilpassing av organisasjonen i forhold til naturlig avgang på 4,6 årsverk
 • Tilpassing av organisasjonen i forhold til permisjoner på 4,8 årsverk
 • Redusert bemanning på vaskeri på 0,37 årsverk.
 • Reduksjon av ambulerende vaktmester/driftsteknikker i 0,10 årsverk.
 • Reduksjon av dagtilbud fra 2 til l dag.
 • Reduksjon av dagtilbud for demente fra 3 til 2 dager.
 • Turnustilpassing mellom avdelingene (korttid/hjemmetjeneste og langtids)
 • Kantina avsluttes 1.4.2022
 • Nattevakt Bo- og miljøtjeneste tas bort, tilsvarende 1,6 årsverk
 • Reduksjon av kjøp av konsulenttjenester relatert IKT
 • 3 uker sommerstengt dagtilbud
 • 3 uker redusert tilbud hjemmehjelp og matombringing.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om at tilpassing av organisasjon gjøres i samarbeid med tillitsvalgte.

Kommunedirektøren må rapportere jevnlig til kommunestyret om status på gjennomføringen av tiltak.

Vil komme i gang så fort som mulig

Mons Otnes la fram saka for kommunestyret. Han sa at det har komet mange sterke reaksjoner etter at kommunestyret før jul ble kjent med at det har vært stor grad av feilbudsjettering innenfor helse og omsorg. Nå ønsker administrasjonen å komme i gang med innsparende tiltak så fort som mulig, for å få virkning i størst mulig del av året.

Otnes berømmet de tillitsvalgte som har deltatt i prosessen hele tida, og vært en god kanal for de ansatte.

– Det har vært et konstruktivt samarbeid, sa han.

Han påpekte at det er krevende å ta inn alt som trengs i løpet av 2022. Ei prosjektgruppe har jobba grundig med saka, og det har kommet mange innspill, ikke minst fra innad i organisasjonen.

– Vi har prøvd å være lyttende til alle parter, og så langt som råd har vi hatt involvering av politikere, sa kommunedirektøren.

Unngår oppsigelser

Denne saka skulle opp i kommunestyret i februar, men det møtet måtte som kjent avlyses på grunn av stort sykdomsforfall som følge av korona. Derfor har formannskapet blitt involvert tidlig i stedet.

– Dette er en tung og omfattende prosess. Det har vært ei tung tid, og ei tøff tid, for mange. Noen føler naturlig nok usikkerhet rundt sin stilling. Det ser ut til at vi unngår oppsigelser, men vi må påregne at noen ansatte får endringer i jobbhverdagen, sa Otnes.

Må bruke disposisjonsfond

Økonomisjef Henning Andersen gikk grundig igjennom saksframlegget. Han forklarte at det i utgangspunktet manglet 11 millioner kroner for 2022 for å nå budsjettramma. Etter et omfattende arbeid har man klart å finne mulige innsparinger tilsvarende 7, 8 millioner kroner.

– For å dekke opp differansen må det brukes disposisjonsfond, sa økonomisjefen.

Ett tiltak som foreslås er tilpasning av bygningsmassen i bo og miljøtjenesten med et påbygg på ca 45 kvm, eller tilsvarende ombygging, dersom det er mulig. Antatt kostnad for et slikt påbygg er 2, 2 millioner. Økonomisjefen understreket at det er nødvendig med bevilgning av penger til denne investeringen nå. Dette for å kunne effektivisere innsparingstiltak så fort som mulig, når alle aktuelle løsninger er ferdig utredet.

Når påbygg/ombygging er ferdig vil det være lagt til rette for å ta bort ei nattevakt, tilsvarende 1,6 årsverk. Det er i dag ingen som er fast ansatt i disse stillingene, så dette vil ikke føre til oppsigelser.

Økonomisjefen informerte også om at det ikke blir foreslått privatisering av vaskeriet, men her foreslås det en effektivisering ihht. antall årsverk.

Økonomisjef Henning Andersen.
Økonomisjef Henning Andersen.

Mye skyldes overbelegg

Ola T Heggem (Sp) gikk på talerstolen og spurte om hvordan de foreslåtte effektiviseringene, summert til mer enn 9 årsverk, vil påvirke tjenestetilbudet.

Enhetsleder Grete Ranes Heggem svarte at det har vært overbelegg på institusjonen over tid, og en stor del av effektiviseringen handler om å redusere overtalligheten som har kommet på grunn av overbelegget.

Kostnadsnivå midt på treet

Økonomisjefen har tidligere sagt at Rindal kommune, blant annet ut fra KOSTRA-tallene, ser ut til å ha dyr drift innenfor helse og omsorg. Nå har man gått mer i dybden på statistikken, og om man ser på sammenlignbare kommuner så ligger Rindal heller midt på treet når det gjelder kostnader innen for helse og omsorg.

– Så det er ingen grunn til å si at vi driver for dyrt eller for billig, men det er grunnlag for å si at det er et potensiale for å drive billigere, oppsummerte Andersen.

Økonomisjefen gikk punktvis igjennom alle tjenestene innenfor helse og omsorg, og informerte om hvilke tjenester som er lovpålagt, helt eller delvis, og hvilke som ikke er lovpålagt (se saksframlegget på kommunens hjemmeside for detaljer).

Andersen påpekte blant annet at tilbudet i hjemmetjenesten skal bidra til å holde kostnadene ned på lang sikt, så her må man være forsiktig med å kutte for mye.

Ønsker ikke permanent reduksjon i psykisk helsetjeneste

Hege Gåsvand (H) stilte spørsmål om hvilken virkning reduksjonene i årsverk har for nødvendig kompetanse, og ba om en vurdering på hvordan det vil virke å redusere dagtilbudet.

Grete Ranes Heggem svarte at reduksjonen i antall årsverk gjør at situasjonen blir krevende med tanke på kompetanse.

– Heldigvis har vi forholdsvis god fagkompetanse i Rindal, men det kan bli utfordringer framover, sa hun.

Hun tilføyde at hun mener at det skal gå relativt greit å redusere dagtilbudet.

Hege Gåsvand.
Hege Gåsvand.

Gåsvand spurte videre om reduksjonen i årsverk innenfor psykisk helsetjeneste på grunn av vakanse er tenkt å bli en permanent reduksjon.

Heggem svarte at det ligger i forslaget at at det blir ei stilling mindre i den psykiske helsetjenesten. Men det er planlagt å gjøre omorganisering innenfor denne tjenesten, blant annet ved å få inn sykepleier med slik kompetanse i hjemmetjenesten i stedet.

Gåsvand konkluderte med at hun støtter reduksjonen på psykisk helse akkurat nå.

– Kanskje blir det enda bedre løsninger, slik som situasjonen er, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal ta fram dette og se på det igjen neste år, sa hun.

Hun påpekte at det er en fare for at en slik stilling med spesialkompetanse i hjemmesykepleien blir fylt av andre oppgaver.

– Vi kan ikke redusere tilbudet innenfor psykisk helse, slik som situasjonen er i dagens samfunn, sa Gåsvand.

Vil ikke redusere på administrasjon og ledelse

Oppsummert hadde kommunedirektøren funnet mulige innsparinger tilsvarende 8,5 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslo likevel ikke å gjennomføre reduksjon av stillinger innen for administrasjon og ledelse, beregnet til 680.000 kroner. Dette begrunnes med at det er viktig for kommunedirektøren å sikre at enheten for helse og omsorg har administrative ressurser til å gjøre en god jobb i budsjettprosessen for 2023 også. Samtidig er det viktig å ha nok administrativ kapasitet til å ta fatt på de andre strategisk viktige oppgavene som videre skal sørge for en bedre og mer effektiv tjeneste innenfor helse og omsorg.

Foreslått reduksjon fra kommunedirektøren var dermed summen av tidligere nevnte tiltak, tilsvarende omtrent 7,8 millioner kroner.

Arbeidet avsluttes ikke i dag

Ordfører Vibeke Langli uttalte at dette er ei stor sak, og det er tøft å spare inn så mye. På tross av at hun tidligere i denne prosessen har brukt harde ord ville hun likevel igjen rose administrasjonen for at kommunestyret fikk orientering om situasjonen så fort det var mulig. Hun slo fast at administrasjonen har jobba godt og intensivt for å finne løsninger.

– Dette er ikke enkelt, det tror jeg vi alle synes, men vi skjønner at det må til. Og dette arbeidet kan ikke avsluttes i dag, sa Langli.

Beholder dagtilbud og vaktmester

Ordføreren la fram et endringsforslag fra Senterpartiet og Høyre, som også Arbeiderpartiet etter noen tilpasninger sluttet seg til.

Forslaget gikk ut på å utsette å endre ramma til nytt forslag til budsjettregulering foreligger, slik som kommunestyret vedtok i den foregående saka i dette møtet.

Forslaget innebar også at følgende punkter (innsparingsforslag) ikke skal være med til videre vurdering:

 • Ambulerende vaktmester - reduksjon med 0,1 årsverk. (Beregnet besparelse 63.000 kroner)
 • Reduksjon i dagtilbud for demente fra 3 til 2 dager i uka, og dagtilbud for eldre fra 2 til 1 dag i uka (Beregnet besparelse 250.000 kroner).

Det tilføyes et nytt punkt om at antall institusjonsplasser opprettholdes, og framdrift i byggeprosjektet helsehus opprettholdes.

Det tilføyes også at kommunedirektøren skal rapportere om status av gjennomføring av tiltak og eventuelle nye tiltak til kommunestyret i annethvert kommunestyremøte som avholdes i 2022.

Dette begrunnet ordføreren med at antall demente i befolkningen dessverre antas å øke over tid.

– Dersom vi kutter i disse tjenestene tror vi at brukerne kan få behov for institusjonsplass tidligere, sa hun.

Hun presiserte at målet må være å bruke minst mulig av disposisjonsfond i 2022.

– Derfor foreslår vi å ikke øke ramma før vi får mer informasjon om besparelsen.

Videre påpekte ordføreren at det har vært gjort vurderinger om investeringer framover, først og fremst nytt helsehus og påbygg av Rindalshuset.

– Det er gjort vedtak om at arbeidet med påbygg på Rindalshuset skal fortsette. Det skal ikke være noen tvil om at det blir et påbygg, enten ett byggetrinn eller begge, sa hun.

Hun la til at det fortsatt er ønske om å bygge helsehus, og å bevare samme antall institusjonsplasser som det er planlagt.

– Vi må sette i gang dette arbeidet så fort som mulig, og samtidig må vi holde fokus på kostnadsramma. Vi må også finne løsninger for 74-fløya i andre etasje, sa Langli.

– Må bruke god tid

Line Flåtten (Ap) var neste på talerstolen. Hun sa at Arbeiderpartiet mener det er lurt å bruke fond for å hjelpe enheten ut av den situasjonen den står i i dag.

– Dette gir oss muligheter til å tenke nytt, og det skal vi gjøre, sa hun, og fortsatte.

– Vi hadde en lignende situasjonen for noen år siden. Nå er vi der igjen, så det er noe vi gjør feil. Vi føler at ikke enheten har gjort en skikkelig konsekvensanalyse av de tiltakene som foreslås. Dette kan ikke være et hastverksarbeid. Vi må bruke god tid på denne snuoperasjonen, sa hun.

Line Flåtten.
Line Flåtten.

Flåtten påpekte at flere av innsparingstiltakene vil merkes for innbyggerne, og at Arbeiderpartiet er bekymret for dette.

– Vi har forståelse for at vi må kutte, men vi ønsker å skjerme begge dagtilbudene. Flere av innsparingene øker trykket på tjenestene. Det er også viktig å forebygge ensomhet. Vi tror at dagtilbudet må økes i framtida, så vi ønsker å skjerme det i denne omgang, sa Flåtten, og tilføyde at Arbeiderpartiet ønsker en evaluering av de tiltakene som blir vedtatt.

Unødig svartmaling

Ola T Heggem (Sp) gikk på talerstolen for å legge igjen noen signaler, sa han. Han syntes at det tidligere har vært unødig svartmaling av situasjonen, med store tall. Også han mente at det er for tidlig å gi ei endelig ramme.

– Det er en del spørsmålstegn enda. Vi må skaffe oss bedre oversikt over inntektsnivået også, så han, og påpekte:

– Vi er heldig som kan balansere med driftsfond. Å redusere med 9,4 årsverk høres dramatisk ut, men vi har fått ei forklaring på det. At vi har såpass stor overbemanning skulle vi kanskje ha oppdaget tidligere.

Ola T Heggem.
Ola T Heggem.

Heggem sa at han synes det er viktig at institusjonen fortsatte skal ha eget kjøkken og eget vaskeri, og han presiserte at det er viktig å sørge for framdrift i de planlagte byggeprosjektene.

– Det må vi slå fast, vi skal ikke legge noe på is. Jeg håper kommunestyret nå skaper ro og trygghet, gjennom å gjøre vedtak som sikrer tjenestetilbudet framover, sa Heggem.

Det kommer altså ei ny sak om budsjettregulering til kommunestyret så fort som mulig.

– Det kan fortsatt skje endringer, påpekte ordfører Vibeke Langli.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt, med de endringsforslag som alle tre partier stilte seg bak.

Powered by Labrador CMS