Kommunestyremøte i Rindal

Varaordfører Magnar Dalsegg, ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes.
Varaordfører Magnar Dalsegg, ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes.

Fortsatt ikke i mål med innsparingene

Publisert

I onsdagens møte fikk kommunestyret i Rindal en gjennomgang av årest første tertialrapport. Merforbruket i forhold til budsjettet for 1. tertial er på 2,7 millioner.

Økonomisjef Henning Andersen la fram saka. Han nevnte blant annet at det har vært små avvik på lønn, og at det foreligger et avvik på skole som forventes å bli henta inn i løpet av året.

Det er derimot et betydelig avvik på helse og omsorg, som er beregnet til et merforbruk på 4,6 millioner kroner i 2022. Dette er i henhold til planen som er vedtatt i kommunestyret, sa økonomisjefen.

Det er også er avvik på teknikk, beregnet til 2,1 millioner kroner i løpet av året.

Fellesfunksjoner viser et avvik relatert konsesjonskraft 5 millioner kroner i 2022.

På den positive siden har kommunen fått merinntekter i forhold til det som er budsjettert. Dette kommer som følge av revidert nasjonalbudsjett, og gir en merinntekt i underkant av 3 millioner kr i år.

Koronakostnader for 2022 er beregnet til 1,6 millioner kroner. Det var et utbrudd av korona i 1. tertial. Avtalen med KS for å holde folk i arbeid innen for helse og omsorg var også kostbar for kommunen, men det var helt nødvendig for å opprettholde drifta, understreket økonomisjefen.

Ordfører Vibeke Langli (Sp) påpekte at kommunen får kompensasjon for koronakostnadene, men tap som følge av salg av konsesjonskraft får man ikke gjort noe med.

Kommunestyret vedtok enstemmig å ta tertialrapporten for 1. tertial til etterretning.

Økonomisjef Henning Andersen.
Økonomisjef Henning Andersen.

Neste sak på sakslista handlet om budsjettregulering for 1. tertial.

Økonomisjef Henning Andersen la fram saka.

Kommunedirektørens innstilling var slik:

Kommunestyret gjør følgende budsjettendringer:

VedtakAnsvarOmSum
Investering
KS 8/22173Overføring av investeringsramme Helseplattformen390 000,-
KS 9/22172Tilpasse bygningsmasse Bo og miljøtjenesten, investering2 750 000,-
Drift
KS 9/22173Økt ramme Helse og omsorg4 581 045,-
KS 10/21140Økt ramme for mottak av flyktninger500 000,-
KS 20/22161Økt ramme for teknikk2 104 000,-
190Økt ramme til Kirka for kirkeverge i 50 % stilling100 000,-
191Teknisk føring av forbruk og utlån av Startlån0,-
191Ombudsjettering av naturressursskatt0,-
191Ombudsjettering av bruk av disp.fond på enhetene0,-
191Økning i frie inntekter-2 978 000,-
191Bruk av disposisjonsfond for balansering av budsjett-4 307 045,-

Magnar Dalsegg (H) gikk på talerstolen og la fram et nytt forslag, der økt ramme for helse og omsorg og økt ramme for teknikk var tatt bort.

– Dette er et signal om å fortsette å jobbe med å prøve å komme ned på den opprinnelige ramma, sa Dalsegg.

Forslag fra Rindal Høyre:

Kommunestyret gjør følgende budsjettendringer:

VedtakAnsvarOmSum
Investering
KS 8/22173Overføring av investeringsramme Helseplattformen390 000,-
KS 9/22172Tilpasse bygningsmasse Bo og miljøtjenesten, investering2 750 000,-
Drift
KS 10/21140Økt ramme for mottak av flyktninger500 000,-
190Økt ramme til Kirka for kirkeverge i 50 % stilling100 000,-
191Økning i frie inntekter-2 978 000,-
Styrking av disposisjonsfond2 378 000,-

Line Flåtten (Ap) uttalte at hun fortsatt er skeptisk til ombygging ved bo- og miljøtjenesten, og begrunnet det med at kommunen allerede har for mye areal, og det er mye å ta inn i forhold til budsjettet.

Ordfører Vibeke Langli (Sp) tolket forslaget om budsjettregulering som et signal om at det vedtaket kommunestyret tidligere har gjort om innsparinger på helse og omsorg ikke var nok. Hun ba om at økonomien innenfor helse og omsorg må komme opp igjen som en egen sak.

– Det kan se ut som vi må gjøre enda flere tiltak, og at det er nødvendig å se på hele enheten på nytt, sa ordføreren.

Om ombyggingen ved bo- og miljøtjenesten forklarte kommunedirektør Mons Otnes at det har vært gjennomført en grundig prosess med mange involverte. Det ble også gjennomført en ros-analyse, som viste at den skisserte ombyggingen er den beste løsningen. Når man spare inn ei nattevakt så tjener man det inn igjen investeringen ganske fort, påpekte kommunedirektøren.

Ola T Heggem (Sp) mente at man bør vurdere å budsjettregulere bare med de summene som man allerede vet er brukt, og ikke gi opp ambisjonen om videre innsparinger. Han mente at det maksimale vil være å regulere kostnader på samme størrelse som inntektsøkningen i budsjettet.

Ola T Heggem.
Ola T Heggem.

Vibeke Langli (Sp) sa at hun støtter Høyre sitt forslag, og foreslo et nytt tilleggspunkt.

Forslag fra Rindal Senterparti om tilleggspunkt:

Det legges fram en egen sak til kommunestyret om helse- og omsorg, som en fortsettelse av vedtak gjort i sak 9/22. Kommunestyret er innforstått med at helse- og omsorg må tilføres midler utover vedtatt budsjett, men forventet innsparing utover de tiltakene som ble gjort i sak 9/22.

Kommunedirektørens innstilling fikk 0 stemmer.

Rindal Høyre sitt forslag, med tilleggspunkt fra Rindal Senterparti, ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS