Drøftet mulighet for kommunal vannforsyning til Romundstadbygda

Gårdbrukere i Romundstadbygda i Rindal har hatt store problemer med vannforsyning, særlig de siste månedene. På bakgrunn av dette har Rindal kommune fått forespørsel om å utrede kommunal vannforsyning til Romundstadbygda.

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering og ber kommunedirektøren merke seg de framkomne synspunkta. Kommunedirektøren må ta kontakt med oppsitterne i Romundstadbygda og utrede både tekniske og økonomiske spørsmål nærmere, for deretter å komme tilbake med et mer omfattende saksframlegg for endelig beslutning i kommunestyret.

Saken gjelder mulig utbygging av kommunal vannforsyning i Romundstadbygda etter omfattende problemer på etterjulsvinteren i 2021. Den legges i første omgang fram til foreløpig drøfting uten endelig vedtak, heter det i saksframlegget.

En eventuell utbygging av den kommunale vannforsynliga vil medføre økte avgifter for alle kommunens abonnenter, men det er slik denne type problemer må løses. Det er snakk om et omfattende og kostnadskrevende prosjekt.

Det vil også være usikkerhet rundt hvor mange nye abonnenter som vil koble seg på kommunal vannforsyning dersom muligheten byr seg. Dette må avklares først, dersom prosjektet skal bli en realitet.

Kjetil Løften (Sp) påpekte at dette gjelder flere store gårdsbruk med melkeproduksjon, og dermed mange arbeidsplasser. Mangel på vann i slik produksjon er et svært alvorlig problem, og kan i verste fall føre til nedleggelse av bruk. Brannsikkerhet er også en viktig faktor. Løften sa at han ikke er i tvil om at det er riktig å utrede saken.

Line Flåtten (Ap) var enig med Løften. Hun spurte om hvor det kommunale vannledningsnettet går i dag, og om det kan være slike problemer flere steder i bygda.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) spurte om dette kan kombineres med graving av fiberkabel til Romundstadbygda for å spare kostnader.

Ola T Heggem (Sp) mente at kommunen må strekke seg langt for å få dette til.

Rådgiver for prosjektering Nils Ole Evjen forklarte at det pr i dag er kommunal vannforsyning ned til Aune, opp til travbanen, opp til Grønlivatnet, til Sommervold på Rindalsskogen, og til Møkkelgardsgrenda og Grøtan i Lomundalen. Dette er et stort prosjekt, som vil ta tid å gjennomføre. Han bekreftet at det hadde vært fornuftig å få til et samarbeid med grøfting til fiberkabel til Romundstadbygda, men det er usikkert om det er mulig å samordne det i tid.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS