Surnadal Idrettshall

Uforbeholden støtte til Idrettshallen i kommunestyret

Publisert

Det var på formannskapsmøtet den 15. mars at formannskapet i Surnadal kommune innstilte til kommunestyret at det iverksettes strakstiltak for Surnadal idrettshall. På kommunestyremøtet den 31. mars ble saken behandlet og endelig enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Det var kommunedirektør Knut Haugen som innstilte til formannskapet at det i første omgang skulle settes av 750.000 kroner til ekstraordinære strakstiltak i hallen. Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling, med ett tillegg fra Eli Vullum Kvande (MDG).

I kommunestyret ble formannskapets innstilling utelukkende møtt med støtte. Bergsvein Brøske (SP) var glad for at saken blir satt på dagsorden.
– Idrettshallen blir brukt til alt av alle. Det har vært ubehagelig å se hver nyhetssak med negativt fortegn som har kommet om saken, og som mangeårig politiker skulle jeg nå i ettertid ønske at vi diskuterte dette tidligere. Hallen fortjener en full make-over, så dette må vi få tatt inn i budsjettet, sa Brøske.

Annett Ranes (AP) støttet også innstillingen, men følte samtidig at dette ble to saker som kanskje ble sammenslått.
– Denne saken har blitt løftet mange ganger, blant annet i MAT-utvalget der jeg selv sitter. Ingenting skjer, og da er spørsmålet om hvorfor. Er det for omfangsrikt?

– Jeg tenker at dette må sees på som to saker. Vedlikehold av hallen bør være en sak, og så bør løsning på lekkasjeproblemet være egen sak, sa Ranes.

Ole Joar Bruset (H) opprettholdt sitt ståsted fra formannskapsmøtet.
– Vi må oppgradere hallen for de neste 40 årene. Hallen blir nærmest som et ansikt utad for alle besøkende til Surnadal VGS. I tillegg er flere andre planer for området, blant annet med ishockey. Jeg ønsker at det for fremtiden kan stå skiltet Surnadal Idrettsanlegg nede ved veien, ikke bare Idrettshall. Hvis vi gjør det riktig, kan anlegget på Øye bli en perle i Surnadal, sa Bruset.

Det var ingen flere innlegg, og formannskapets innstilling gikk deretter til votering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Det betyr at det iverksettes strakstiltak innenfor en ramme på 750.000 kroner i en fase 1, og at kommunedirektør Knut Haugen skal jobbe videre og komme tilbake med en budsjettplan for en fase 2 for prosjektet innen året er omme.

Støtte til innbyggerforslag
I samme kommunestyremøte vedtok også kommunestyret enstemmig kommunedirektørens innstilling i forbindelse med innbyggerforslaget om trafikksikringstiltak langs FV65 Ranes-Skei (Raneskleiva).

Innstillingen fra kommunedirektør Haugen lyder slik:

Surnadal kommune skal ta initiativ til å starte opp reguleringsplanarbeid for bygging av gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 65 på strekninga Ranes - Røssmovegen (Raneskleiva), og dermed legge til rette for at vegeigar Møre og Romsdal fylke skal kunne sette prosjektet på prioritert investeringsliste og gjennomføre utbygging.

Ein skal søke å få til ei finansiering av planarbeidet i kombinasjon av kommunale midler og tilskot ved fylkeskommunale trafikksikringsmidler.

Powered by Labrador CMS