Formannskapet i Surnadal kommune:

Få endringer til budsjettforslaget: – Et udramatisk budsjett

Publisert Sist oppdatert

På sitt møte tirsdag vedtok formannskapet i Surnadal kommune å innstille for kommunestyret et marginalt revidert kommunebudsjett mot kommunedirektørens forslag for 2023. Helge Røv (AP) hadde tre forslag som alle ble votert inn av formannskapet.

Det var torsdag 17. november at kommunedirektør Knut Haugen presenterte administrasjonens budsjettforslag for 2023 til offentligheten. Etter en periode med politisk behandling skulle budsjettforslaget nå opp til behandling i formannskapet, før endelig vedtak skal fattes i kommunestyret den 15. desember.

Som Haugen selv kommenterte, så er det snakk om et relativt stramt budsjett med lite rom for politisk behandling. Administrasjonen hadde i utgangspunktet budsjettert med 1 million i pluss for 2023, så det var ikke de store sakene som opptok formannskapet.

Helge Røv hadde altså tre innsigelser, som senere gikk til votering.
– Det er et udramatisk budsjett. Det har vært lite bråk i forkant og jeg ser at det står ikke så dårlig til. Det er tre poster jeg har lyst til å kommentere. Først ser jeg at budsjettposten for asfaltering av vei er redusert fra 6 til 3 millioner. Jeg ønsker å opprettholde 6 millioner.

– Videre har det kommet tilbakemeldinger om at stillingen som kirkeverge burde ha en ramme som tillater 100 % stilling, ikke bare 80 %. Og så har jeg lyst til å åpne svømmehallen mer, inkludert gjenåpning av den gamle fredagssvømmingen, sa Røv.

Røv fikk bred støtte for sine forslag, og særlig i punktet om svømmehallen var det enstemmighet.

– VI må bruke svømmehallen når vi først har den. Vi har klart å holde den åpen før og det må vi få til nå også, men kanskje ikke låse det til voksne på fredagskvelder? Jeg har også lyst til at vi gjør svømming gratis for alle tredjeklassinger hele året, som et ledd for å få opp svømmeferdighetene i kommunen og lette belastningen på svømmeundervisningen i skolen, sa Eli Vullum Kvande.

Spørsmålene om asfaltering og kirkeverge var det litt mer uenighet om.

– Jeg vet at behovet for en kirkeverge er sterkt. Det er et prekært behov for å få inn noen, og det vil ikke koste så mye – kanskje 200.000 kroner. Å gå fra 3 til 6 millioner i asfaltering er imidlertid en helt annen sum, sa Bernt Venås.

– Med utgangspunkt i et forsiktig budsjett så kan vi kanskje øke beløpene etter hvert som rammene tilsier det? Vi vet at det trengs mer asfalt.

Etter en lengre pause med formuleringsarbeid samlet formannskapet seg rundt bordet på ny. Eli Vullum Kvande fremmet forslaget om gratis svømming til 3. klasse, som et tillegg til ønsket om å åpne svømmehallen på fredagskveld.

Sammen med Helge Røvs tilleggsforslag om økt bevilgning til asfaltering og 100 % stilling som kirkeverge, gikk formannskapet til votering. Kommunedirektøren påpekte at inndekningen for de økte utgiftene måtte dokumenteres, så tilleggsforslagene ble foreslått slik:

1) Investering asfaltering kommunale veier fra kr. 3 mill. til kr. 6 mill. Finansiering ved økt låneopptak.

2) Kirkeverge 100 % stilling. Finansiering kr. 200.000 over disp.fondet.

3) Åpning svømmehall på fredagskveld. Juster prisregulativet slik at 3. klassinger får tilbudet gratis. Finansiering kr. 100.000 over disp.fond.

Punkt 1 ble vedtatt med fire mot to stemmer. Bernt Venås var ikke til stede under voteringen etter å ha bedt om permisjon. Eli Vullum Kvande og Tove Mogstad stemte imot.

Punkt 2 ble vedtatt med fire mot to stemmer. Eli Vullum Kvande og Tor Rune Halset stemte imot.

Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Neste ledd i voteringen ble da å enten gå for kommunedirektørens opprinnelige innstilling, eller en ny innstilling med den opprinnelige innstillingen pluss alle tre ovennevnte tillegg. Formannskapet stemte enstemmig for innstillingen med de tre tilleggene.

Da blir det opp til kommunestyret å se om de ønsker å låne 3 ekstra millioner til asfaltering i 2023.

PS: Det må presiseres at de ekstra midlene som eventuelt bevilges i pkt. 2 er penger som bevilges Fellesrådet, som gjør som de vil med ekstra bevilgning. Hverken administrasjonen, formannskapet eller kommunestyret avgjør hva Fellesrådet gjør med de pengene.

Powered by Labrador CMS