Rasmus Skålholt, Hallgeir Grøntvedt, Gunn Iversen Stokke og Ola T Heggem er glade for å komme i gang med arbeidet med Orkdalspakken.
Rasmus Skålholt, Hallgeir Grøntvedt, Gunn Iversen Stokke og Ola T Heggem er glade for å komme i gang med arbeidet med Orkdalspakken.

Fylkestinget vedtok oppstart av forprosjekt til Orkdalspakken

Glade fylkestingsrepresentanter som endelig kan se fram til oppstart av forprosjekt med sikte på realisering av Orkdalspakken. Med full oppslutning fra kommunene er grunnlaget lagt for oppstart av et etterlengtet og godt behovsprøvet prosjekt.

Under fylkestinget i Trondheim 14.-15. desember ble det behandlet sak om avsetting av midler og igangsetting forprosjekt Orkdalspakken. Dette skriver Trøndelag Senterparti i ei pressemelding torsdag.

Hovedutvalg veg sin innstilling ble vedtatt. Følgende vedtak ble fattet av fylkestinget i Trøndelag:

Hovedutvalg for veg sin innstilling i saken:

1. Trøndelag fylkeskommune går inn for videreføring av prosjektet Orkdalspakken, der utbedring av fv. 710 Gjølme-Valset, fv. 65 Orkanger-Storås-Skei, fv. 701 Storås-Meldal og fv. 700 Meldal-Berkåk, blir delvis finansiert ved bruk av bompenger. Egenfinansiering (bompengeandel) er 80% som følger vegstrategien. fv. 680 strykes fra mandatet til Orkdalspakken.

2. Trøndelag fylkeskommune utarbeider et forprosjekt med vurdering av delstrekninger og tiltak, inndeling i tiltakspakker og innledende bompengeberegninger. KVU Orkdalsregionen inkludert delrapport fylkesveger, legges til grunn ved gjennomgangen av vegstrekninger og flaskehalser.

3. Forprosjektet utarbeides på bakgrunn av målsettinger for prosjektet, og de føringer som styringsgruppen gir underveis. Ferdig prosjektrapport legges fram for politisk behandling i fylkeskommuner og kommuner høsten 2023.

4. Kostnader til oppstart av prosjektet inkl. forprosjekt (ca. 2,0 mill.), fordeles 50/50 mellom fylkeskommuner og kommuner slik det foreligger i tabell 1.

– Endelig kan vi dra i gang jobben med å få oppgradert fylkesvegnettet fra Agdenes og Surnadal opp til Berkåk, sier hovedutvalgsleder for veg Hallgeir Grøntvedt (Sp).

Fylkestingsrepresentant Rasmus Skålholt (Sp) er også glad for fylkestingets vedtak, og ivrig på å komme i gang med videre arbeid.

Dette er sterkt ønsket i Orkdalsregionen og har vært jobbet med over lang tid. Tida er overmoden for å utbedre disse fylkesveiene som har stor trafikk og er ulykkesbelastet, sier han.

– I Orkdalspakken er det flere krevende trafikkfarlige strekninger. Smal og svingete veg med stor trafikk av både tungtrafikk, kollektivtrafikk og privatbiler. Dette gir daglige utfordringer og hendelser med både mindre alvorlige og store konsekvenser. Skal tungtrafikken gå fra denne regionen sørover via E6 på Berkåk må vegen oppgraderes, sier ordfører i Skaun og fylkestingsrepresentant Gunn Iversen Stokke (Sp).

Hun påpeker videre at trafikken er stor og tung også mot Surnadal og mot Fosen. Med denne oppstarten ser hun på sikt lysere på disse utfordringene.

– Jeg har endelig fått ei realistisk tru på at Orkdalspakken blir gjennomført, dette er svært gledelig, sier fylkestingsrepresentant Ola T Heggem.

Powered by Labrador CMS