Kommunestyremøte i Rindal

Utsetter avgjørelsen om tilpassing av bygg ved bo- og miljøtjenesten

I onsdagens møte i kommunestyret i Rindal ble det lagt fram ei sak om tilpassing av bygningsmassen ved bo- og miljøtjenesten. Men kommunestyret var foreløpig ikke villige til å vedta å bygge på en leilighet på Midtgard, de ønsker en enda grundigere utredning først.

Kommunedirektøren innstilte på nye investeringsrammer på 3,5 millioner kroner for tilpassing av bygningsmassen. Investeringen skulle finansieres med 700.000 i momskompensasjon og 2,8 millioner ved bruk av lån.

Bakgrunnen for saka var at kommunestyret i sak 9/22 vedtok tilpassing av bygningsmassen i bo- og miljøtjenesten på inntil 2,2 millioner kroner eks. mva., for å muliggjøre kostnadskutt tilsvarende 1,6 årsverk.

Dersom alle brukere som har behov for tilsyn av nattevakt samles i ett bygg blir det ikke lenger behov for nattevakt i det andre bygget. Dette muliggjør at man bare har to nattevakter, i stedet for tre, som det er i dag. Den ene nattevakta som kan tas bort tilsvarer altså 1,6 årsverk.

Kommunen har gjennomført en prosess hvor det har blitt sett på forskjellige alternative løsninger. Det er utført en ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) som tilsier at det beste alternativet er en utbygging av en ekstra leilighet øst på eksisterende bygningsmassen. Kommunen har lagt dette ut på DOFFIN. Det er mottatt et tilbud fra en entreprenør. Tilbudet er på 2,4 millioner kroner eks. mva, altså et høyere beløp enn det kommunestyret tidligere har vedtatt. I tillegg kommer gravearbeider for å klargjøre grunn til tilbygget med en estimert kostnad på 500.000 kroner inklusiv mva. Dette fordyrer altså prosjektet ytterligere.

I anbudsrunden ble det kun mottatt tilbud fra en leverandør. Selv om det er kun en leverandør som har levert tilbud, så er tilbudet innenfor det kommunen anser som prisene i markedet på nåværende tidspunkt. Kommunedirektøren ser derfor ikke noe poeng i å gå ut på DOFFIN en runde til. Kommunen har vært i kontakt med flere lokale tilbydere, og flere har ikke kapasitet til å ta på seg prosjektet på nåværende tidspunkt.

Det er stor usikkerhet på grunnforholdene hvor det den ekstra leiligheten skal plasseres. Det er mulig at støttemuren øst for bygget må flyttes. Dette på grunn av at det er ukjent hvor langt ned man må grave for å få stabil masse under bygget. Kommunedirektøren vurderer det slik at det billigste for kommunen er å ta denne risikoen selv

Kjetil Løften (Sp) etterlyste skisser over bygningsmassen og det planlagte tilbygget i saksdokumentene. Han ba også om en oversikt over hvor lang tid det tar før investeringa er inntjent.

Økonomisjef Henning Andersen svarte at investeringa beregnes å være inntjent på ca. 3 år. Ei aktiv nattvaktstilling er nå gjort om til passiv nattevakt, men dette er en midlertidig løsning, presiserte han. Enheten har meldt at det er utfordrende å ha passiv nattevaktstilling over lang tid.

Enhetsleder teknisk Nils Ole Evjen viste en skisse og forklarte at det planlagte påbygget mot øst skal bli en kopi av eksisterende leiligheter, med ei stue, soverom og bad. Det må også planlegges for et mulig videre påbygg senere, i tilfelle det blir behov, sa han.

Mildrid Kattem Aune (Sp), som er nestleder i driftsutvalget, påpekte at kommunestyret har blitt informert om at kommunen allerede har en veldig stor bygningsmasse. Driftsutvalget har bedt om å få en oversikt over hele bygningsmassen, og er i gang med det arbeidet. Driftsutvalget har også vært på besøk på bo- og miljøtjenesten og sett på lokalene og mulighetene.

Aune påpekte at da det aktuelle påbygget ført ble skissert var det kostnadsberegnet til 1,8 millioner kroner. I junimøtet var prosjektet bedre utredet. Kostnadsoverslaget hadde økt til 2,2 millioner kroner, og kommunestyret gjorde vedtak på dette.

Hun minnet også om at det er umulig å spå hvordan behovet blir om ett, to eller ti år.

– Intensjonen er veldig god. Det er å skape gode tjenester for brukerne våre. Men vi er i en veldig pressa situasjon akkurat nå. Vi må ned med utgiftene våre og vi må redusere nye investeringer, sa Aune.

Inge Skjølsvold (Ap) påpekte at det er ei hel leilighet i det aktuelle bygget som er brukt til kontor. Han spurte om man har sett på muligheten for å bruke denne i stedet for å bygge på, og eventuelt flytte kontoret.

Grete Ranes Heggem svarte at det nevnte kontoret er personalbasen i bygget. Muligheten for å flytte denne har vært utreda og ROS-analysert, og det er faglig sterke begrunnelser for å ikke flytte personalbasen. Hun påpekte også at dersom personalbasen skulle flyttes så ville det skapt behov for ny bygningsmasse en annen plass. Den faglige vurderingen viser at den beste løsningen for tjenesten er å få bygd på en leilighet mot øst, som skissert i saken, slo hun fast.

Mildrid Kattem Aune (Sp) tok ordet igjen.

– Vi vet at det er gjort en god utredning og en ROS-analyse, blant annet på hvordan behovet kan bli. Vi har likevel lyst til å ta en runde til. Kostnadene har økt såpass mye, og vi har også fått vist at det finnes ledig areal i Midtgard og Litjtunet.

Hun fremma et nytt forslag fra Rindal SP og Rindal Høyre:

Kommunestyret opprettholder investeringsramme vedtatt i sak 9/22 og 25/22.

Vi ønsker at det blir sett på løsninger innenfor eksisterende bygningsmasse.

Det opprettes ei referansegruppe med medlemmer fra teknisk, bo -og miljø og fra driftsutvalget i den videre prosessen for tilpasning av bygningsmassen. Driftsutvalget velger representantene til referansegruppa i neste møte.

Kommunedirektør Mons Otnes ba om ordet. Han gjorde kommunestyret oppmerksom på at dette vedtaket vil utsette muligheten for å samordne bruken av nattevakter, og det kan eventuelt føre til en utsettelse av muligheter for innsparing av ressurser i bo og miljøtjenesten.

– All erfaring tilsier at å starte en ny prosess tar tid. Hvis vi da likevel ender opp med at vi må bygge på, så blir prosessen bare skjøvet ut i tid, og effektiviseringa kommer lenger ut i økonomiplanperioden enn vi i utgangspunktet ønsket, sa Otnes.

Magnar Dalsegg (H) påpekte at valget av referansegruppe skal skje relativt fort, og han oppfordra driftsutvalget om å være raske med behandlingen av saka.

– Jeg vil tro at det er raskere og billigere å bygge om innvendig enn å bygge på utvendig på forholdsvis ukjent og ustabil grunn. Så dette vedtaket skal ikke føre til at det går senere, hvis resultatet blir at vi bruker eksisterende bygningsmasse. Som det har vært sagt tidligere, vi har allerede nok bygningsmasse i Rindal kommune. Det har også vært sagt tidligere at vi må prøve å redusere bygningsmassen, sa Dalsegg.

Ola T. Heggem (Sp) sa at han kommer til å støtte forslaget.

– Men jeg er litt skeptisk, og det skal jeg begrunne. Vi må sikre oss denne innsparinga, og det må samtidig gjøre på den billigst mulige måten. Jeg oppfatta det nye forslaget først og fremst som en utsettelse, men det kan ikke bli noen lang utsettelse. Det er også et signal til administrasjonen om at kommunestyret ønsker mer involvering på et tidligere tidspunkt. Kommuneloven må brukes, men ikke misbrukes. I andre politiske fora der jeg opptrer hører jeg aldri noen "trussel" om Kommuneloven og at politikerne ikke kan være med på noen form for planlegging eller arbeid. Det har jeg vært kritisk til før, og det er jeg fortsatt, sa Heggem.

Line Flåtten (Ap) støttet Heggem i dette.

– Jeg tror det er klokt å involvere driftsutvalget enda mer. Vi har hatt en orientering fra Statsforvalteren tidligere i dag. Alle pilene våre går feil vei. Vi skal ha ei sak senere i dag, der barnehagestruktur ligger inne i dokumentet. Vi har for mye bygningsmasse, så dette bør utredes mer enn godt nok. Jeg er også innstilt på å støtte det nye forslaget.

Det nye forslaget fra Senterpartiet og Høyre ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS