Kommunestyremøte i Rindal:

Ei dame på talerstolen i et kommunstyremøte.

Hvem skal få fritak fra å betale leie i kommunens lokaler? - Overlater avgjørelsen til drifsutvalget

Publisert

Saken om revisjon av reglementet for utleie av kommunale lokaler har skapt engasjement både blant lokalpolitikerne i Rindal og i befolkninga ellers. Dette har det vært diskusjoner rundt hver gang reglementet revideres, med noen års mellomrom.

Plan- og utviklingssjef Sivert Dombu la fram saken for kommunestyret i Rindal sist torsdag. Han sa at det er ønskelig med et vedtak som gir såpass klare retningslinjer at reglementet ikke trenger å revideres så ofte i framtida.

Saken ble behandla i driftsutvalget 18. april, og i kommunestyret 27. april i år. Kommunestyret vedtok å utsette behandlinga og sende saken videre til ungdomsrådet og råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for uttale. Nå foreligger det uttalelser fra de to råda. I mellomtida har det også kommet innspill fra Seniordans og fra Rindal pensjonistlag med argumentasjon om fritak fra leiebetaling.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) tok ordet og argumenterte for at også Rindal sanitetsforening også bør få gratis leie. Hun begrunnet det med at sanitetsforeninga bidrar med gaver for store summer hvert år til kommunale virksomheter, og foreningas medlemmer legger ned en betydelig frivillig innsats som kommer kommunens innbyggere til gode. Landsem foreslo at frivillige lag og organisasjoner kan få gratis leie i kommunale lokaler, i de tilfeller der det ikke påløper kommunen vesentlige utgifter.

Sivert Dombu kommenterte at hele denne gjennomgangen er gjort nettopp for å få slått fast hvem som skal betale leie og hvem som ikke skal betale. Han sa at det vil bli vanskelig å avgjøre hvilke lag og organisasjoner som vil bli omfattet av SPs forslag, og påpekte at det vil være en stor fordel om de organisasjonene som skal få fritak navngis i vedtaket.

Line Flåtten (Ap) sa at hun var enig i det som ble sagt om frivilligheten. Men hun ønsket å få presiert hva som regnes som frivillige lag og organisasjoner i SPs forslag, og hva som regnes som vesentlige utgifter. Selv om gratis utelie ikke medfører kostnader for kommune så blir det jo tap av inntekt, påpekte hun, og lurte på hvor store beløp det kan være snakk om.

Ordfører Mildrid Kattem Aune (Sp) sa at hun er glad for at saka ble utsatt sist, for det har kommet en del gode innspill etterpå, som også har vært oppklarende. På denne måten kan kommunen være med og legge til rette for frivilligheten, sa hun. Noen har rett på fritak, mens flere lag og organisasjoner yter mye til kommunens innbyggere. Hun lurte på om det være en mulighet at lag og organisasjoner kan levere inn en søknad om fritak, som vil bli vurdert administrativt.

Sivert Dombu svarte at alt går an. Men det har blitt jobbet med denne prosessen i snart et halvt år, for nettopp å avgjøre hvem som skal betale og hvem som ikke skal betale. I noen tilfeller kan bli svært utfordrende for administrasjonen å finne ut av hva kommunestyret egentlig har ment om hvem som skal ha fritak. Hvis det ender opp med at mange skal ha fritak, og administrasjonen skal vurdere dette, så er det to steg tilbake, mente han. Hvis kommunestyret mener at det er mange flere som skal fritas for å betale leie enn det som nevnes i saksframlegget så mente Dombu det ville være lurt å ta en ny runde på dette.

En mann på talerstolen i et kommunestyremøte.
Sivert Dombu ønsket seg et reglement med klarere retningslinjer.

Hege Gåsvand (H) sa at hun er enig med Sivert Dombu i at man ikke kan bruke ressurser på behandling av søknader om fritak for leie. Da er det bedre å utsette saka og få den tilbake senere, med klare retningslinjer, for det var det som var målet, påpekte hun. Hun trakk fram barn og unge som ei gruppe som kommunen virkelig må satse på, og mente at barn og unge bør får gratis halleie m.v. fram til de er 16 år.

Etter en del diskusjon fram og tilbake kom man fram til et forslag til løsning der kommunestyret vedtar reglementet som framlagt, bortsett fra punkt 4, som omhandler hvem som skal ha fritak. Kommunestyret overlater til driftsutvalget å utarbeide og vedta punkt 4. Dette ble lagt fram som et nytt forslag fra ordføreren, og ble deretter enstemmig vedtatt. Nå blir det altså opp til driftsutvalget å avgjøre hvilke lag og organisasjoner/virksomheter som slipper å betale husleie i kommunens lokaler.Powered by Labrador CMS