NAF Indre Nordmøre og Rindal skole:

Representanter fra NAF og fra FAU/foreldre ved Rindal skole var godt synlige ved gangfeltet ved Rindal skole fredag morgen.

Aksjonerer for tryggere skolevei

Publisert

Moan Vel, Rindal skole og FAU har gått sammen med NAF om en aksjon for tryggere skolevei for barna på Rindal skole. Fredag morgen startet aksjonen med trafikkvakter ved noen av overgangene der mange skolebarn ferdes daglig.

Initiativet til aksjonen kom fra Moan Vel, som lenge har engasjert seg for tryggere skolevei for barna fra Moan, som må krysse fylkesveien ved Rinnbrua. Velforeninga har, med støtte fra kommunen, henvendt seg til fylkeskommunen om saken. De har også møtt representanter fra fylkeskommunen på befaring, men de har fått til svar at det er umulig å gjøre tiltak som monner, fordi det er alt for dyrt.

Støtter opp om lokalt engasjement

NAF synes at alle barn fortjener en helt super skolevei, og jobber for det gjennom kampanjen "Helt Super Skolevei".

Gøril Bakken, som er sentralstyremedlem i NAF, forteller at NAF er en medlemsstyrt organisasjon, og at de har lokalt medlemsengasjement som et satsningsområde. Derfor stiller NAF sin sentralorganisasjon også opp i denne aksjonen, sammen med NAF avd. Indre Nordmøre, velforeninga, skolen og FAU.

Flere representanter fra NAF stilte opp sammen med foreldre ved Rindal skole, for å synliggjøre sitt engasjement og minne bilistene på å stoppe ved fotgjengerovergangen.

NAF er opptatt av at skoleveien må være trygg, fordi det er bra for barn å kunne sykle og gå til skolen. Når elvene blir kjørt til skolen så fører det naturlig nok til enda mer trafikk, og det gjør skoleveien farligere.

FAU-leder Agnethe Halgunset var trafikkvakt ved bussholdeplassen ved Rindal kirke.

Denne fredagen, og i to økter mandag, onsdag og fredag de to neste ukene, vil folk fra aksjonsgruppa og foreldre være synlige med trafikkvakter på tre overganger der barna må krysse fylkesveien, ved Rinnbrua, ved bussholdeplassen ved Rindal kirke/Seljebrekka, og ved skolen.

Formålet med aksjonen er å gjøre bilistene oppmerksomme på at dette er en skolevei, og påse at barna ser seg godt for, før de krysser veien.

Skolen har invitert foreldrene til å være med som trafikkvakter på aksjonsdagene. Så langt har ikke lista blitt helt fylt opp, så dersom noen ønsker å stille opp som trafikkvakt så er det fortsatt mulighet til det.

Trafikkvakter ved Rinnbrua.

"Klar-ferdig-gå"

Da elevene var loset trygt inn på skoleområdet samlet aksjonsgruppa seg i Rindalshuset, til et dialogmøte med ordfører Mildrid Kattem Aune, Sivert Dombu, som er plan- og utviklingssjef i Rindal kommune, og Ola T Heggem, som er fylkestingsrepresentant.

Gøril Bakken, sentralstyremeldem i NAF, Stein Løkken, seniorrådgiver i NAF, og de fleste i styret for NAF Indre Nordmøre møtte opp på trafikkaksjonsdagen ved Rindal skole.

Håkon Fredriksen, som er leder i Moan Vel, fortalte om velforeninga sitt engasjement for tryggere skolevei. Han takket NAF, FAU og skolen for at de er med på aksjonen, informerer og organiserer vaktlister.

Mange av elevene ved Rindal skole bor i boligfeltet på Moan, og mange av dem er små. Antallet skolebarn som må krysse fylkesveien ved Rinnbrua er økende. Noen kommenterte at her er det nærmest "Klar-ferdig-gå" for å komme seg over veien så raskt som mulig.

Håkon Fredriksen er leder i Moan Vel. Han har kjempet for tryggere skolevei i flere år.

Mye trafikk på skoleveien

Håkon Fredriksen påpekte at vegstrekningen mellom Bolme og Rindal sentrum, som det er er snakk om, har veldig høy trafikk, målt til 1300 kjøretøy i gjennomsnitt pr dag (ÅDT). Til sammenligning har fv65 ca 1500-1600 kjøretøy pr dag, og det er også et veldig høyt tall i fylkessammenheng.

Plan- og utviklingssjef Sivert Dombu fortalte litt om kommunens arbeid for trafikksikkerhet. Kommunen spiller regelmessig inn ønsker til fylkeskommunen, om hvilke tiltak som de ønsker skal prioriteres.

Fylkeskommunen har som kjent begrensede midler til veivedlikehold, og det er mange fylkesveier med behov for slike tiltak, så her er det alltid snakk om prioriteringer.

Ordfører Mildrid Kattem Aune påpekte at de er veldig bra å få satt fokus på trafikksikkerhet, både når det gjelder de punktene man har satt fokus på denne gangen, og også mange andre punkter på skoleveien som har behov for utbedring.

Powered by Labrador CMS