LESERINNLEGG:

Todalsfjordprosjektet: hva synes du?

Publisert

I skyggen av et vanskelig kommunalbudsjett snakker vi lite om Todalsfjordprosjektet, til tross for at det vil endre regionen vår for alltid. Derfor er det verdt å merke seg at prosjektet nå er ute på høring. Sunndal og Surnadal MdG oppfordrer alle til å si sin mening i denne saken.

Todalsfjordprosjektet estimeres til en prislapp på 2,7 milliarder kroner, med 25% margin. Til tross for den enorme summen, må vi nøye oss med en forklaring av de forventede konsekvensene for samfunnet på mindre enn en kvart side i kommunedelplanen (s.22).

Prosjektets mål er å danne en felles bo- og markedsregion. Det er verdt å merke seg at vi på side 28 kan lese: «Nyttekostnadsanalysen viser at fv. 670 Todalsfjordprosjektet gir ein netto nytte (NN) på -1,9 mrd. kr. og netto nytte per budsjettkrone (NNB) på -0,83. Det inneber at tiltaket ikkje er samfunnsmessig lønsamt.»

Det er opplagt at prosjektet vil føre til en raskere tur mellom Sunndal og Surnadal (16 minutter, 6 minutter kjøring og 10 minutter venting på ferje) og at det vil gi en døgnåpen forbindelse mellom våre to kommuner. Konsekvensen av raskere og mer framkommelig reisevei er tosidig: Vi får mer konkurranse og nye muligheter for samarbeid. En arbeidstaker vil kunne søke en jobb i begge kommunene, samtidig som han eller hun vil kanskje kjempe mot flere kandidater enn før.

Det samme gjelder for bedriftene. Det er klare fordeler for et par som vil bosette seg i Indre Nordmøre, da muligheten for å finne to jobber innenfor en rimelig kjøreavstand blir større. Samtidig kan noen arbeidsplasser også forsvinne.

Et eksempel Sunndal og Surnadal MdG er redd for, er at det blir lettere for fylkeskommunen å argumentere for at det kun er behov for en videregående skole på Indre Nordmøre. Det ville i så fall være et stort tap for kommunen som mister skoleplasser og arbeidsplasser. I tillegg kan man risikere at bussforbindelsen mellom oss blir dårligere. VGS og buss/ferje er allerede under stort press, og vi vil med stor sannsynlighet se større kutt i fremtiden.

Det er viktig at innbyggeren blir informert om både de positive og negative konsekvensene av prosjektet. Det må komme opplysninger om kommunenes strategi for å håndtere den nye hverdagen, hvis prosjektet blir en realitet.

Felles for Sunndal og Surnadal er at begge ønsker å stoppe fraflytting. Hvem blir vinneren i kampen om bosettingen når veien blir kortere mellom de to naboene? Resultatet blir også avgjort av hvor høy bompengeavgift bilistene er villige til å betale. Av psykologiske grunner er vi ofte villige til å betale mer for en ferge enn for en bru.

Mdg Sunndal og Surnadal opplever at grunnlaget for en så stor avgjørelse er for dårlig. Ifølge administrasjonen i Sunndal kommune og Vegvesenet finnes det ingen annen rapport eller dokument som opplyser om langtidskonsekvensene Todalsfjordprosjektet vil ha for samfunnet vårt. Hvorfor har så mange år med diskusjoner ikke ført frem til en solid faglig argumentasjon?

Vi er også opptatt av miljøperspektivet i prosjektet. Inngrepene som er foreslått er store og svært vanskelige å reversere. Utslippskostnadene er vurdert til å øke med 30 millioner kroner. Massene fra tunnelen kommer til å dekke over et betydelig naturareal. Trafikken blir tredoblet, samtidig vet vi at mesteparten av mikroplast i norsk natur kommer fra nettopp bildekk.

Vi kan tenke at fylket skal eie veien og bilistene skal betale til slutt. Investeringen ser ut til å bli liten for kommunen. Hadde det bare vært Todalsfjordprosjektet, så kunne vi tenke at man må ofre litt for å få tilbake. Men i et større perspektiv ser man at det bygges overalt i Møre og Romsdal. Det blir stadig nye tunneler, bruer og veier.

Naturen taper, klimaet taper. Når blir vi fornøyd? Og hva skjer med veivedlikeholdet på fylket som har et etterslep på nesten 9 milliarder (tregangen det Todalsfjordprosjektet koster)? MDG ønsker seg et økt fokus på veivedlikehold og rassikring, for å bedre trafikksikkerheten i fylket.

Når det gjelder hvilke løsninger som er best, er MdG ikke i tvil. Det er den lilla løsningene som sparer naturen mest. Den gir en bedre vei, mindre vedlikehold og litt mindre inngrep ved Ålvundfossen. Forskjellen i prisen er ubetydelig i det store bildet. På Svinviksiden må man redusere fartsgrensen, og legge veien utenfor verdifull dyrkamark.

Vår oppfordring til innbyggerne er klar: Ta en tur på kommunens nettside, her kan du skrive hva du mener om prosjektet, og hvilke løsninger du synes er best. La din stemme høres. Lokaldemokratiet finnes ikke uten deg.