LESERINNLEGG:

Odd inge Løfald

Rindal inn i framtida. Tilleggstanker?

Mye har skjedd den siste tiden. Rindal kommune har fått toppnotering på åpenhet, økonomisjefen har orientert kommunestyret om den økonomiske statusen i kommunen, og kommunestyret hadde sin første behandling av utviklingsplana «Rindal inn i framtida». Jeg har forsøkt å holde meg oppdatert både via presse og kommune - tv direkte fra nevnte møte. På tross av åpenhetsprisen som er svært positiv, er jeg i dag bare en enda mer bekymret pensjonist. I håp om å skape litt engasjement og en åpen diskusjon tillater jeg meg å gi uttrykk for mine tanker nok en gang.

Først en refleksjon om åpenhetsprisen: En hver norges – eller verdensmester har oftest som hovedmotivasjon for videre satsing et kraftig ønske om stadig å bli bedre. Det håper jeg også er tilfelle her. Advarselen om ikke å «..hvile på sine laurbær» kommer fra idretten, men kan kanskje likevel være relevant i denne sammenhengen? Et annet uttrykk jeg mener har relevans i mange sammenhenger er at «Grunnlaget for enhver konkurs legges i gode tider». At vi for noen år siden ble kåret til landets beste kommune å bo i, ble kanskje våre «laurbær»? Ble vi så godt fornøyd med alt at vi glemte at samfunnet rundt oss endret seg og at vi måtte gjøre det samme? Glemte vi å bruke den gode tiden til å bli enda bedre? Selvfølgelig skal vi framsnakke både oss selv og andre, men det er viktig å være åpen på at alt er ikke rosenrødt, ikke minst i krisetider. Det må være «lovlig» å uttrykke kritiske og alternative synspunkter. Det handler nemlig også om åpenhet og ikke minst lokaldemokrati.

Krise krever rask handling! Lokal – og ansattedemokratiet må ivaretas, men ikke hindre handling og tiltak. Min erfaring er at både styrende organ og ansatte er villige til å handle fort og bidra konstruktivt hvis situasjonen krever det. For en kommune må hovedmålet alltid være at tjenestene som leveres til sluttbrukerne skal være så gode som mulig og dimensjonert etter behovene. Hvordan tjenestene produseres, er ofte helt uvesentlig for brukerne. Derfor må en være villig til å tenke nytt på hvordan vi skal bruke minst mulig på administrasjon og mest mulig på faktiske leveranser til oss brukerne. Dessverre har vi trolig slitt ut «ostehøvelen» som arbeidsredskap for lenge siden.

Tjenestenivået i Rindal er etter mitt syn på ingen måte «overdimensjonert» eller unødvendig høyt. Kanskje tvert i mot på noen områder. Da blir det feil kun å ha oppmerksomhet på ett område, eksempelvis helse og omsorg. Hele produksjonsprosessen av kommunale tjenester må gjennomgås: Hva skal prioriteres, måten beslutningsgrunnlag utarbeides på, hvordan vedtaksprosessene er, hvordan vedtak iverksettes og følges opp, og hvordan effekten eller resultatet ble. Alt dette er et ansvar som krever administrativ effektivitet og kan ved god utnyttelse av moderne styringsteknologi trolig rasjonaliseres mye sammen med mange andre administrative og politiske funksjoner.

Til slutt et noen tanker om det framlagte utviklingsprosjektet «Rindal inn i framtida». Prosjekt defineres av leksikon som: «Et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme.» I Utviklingsplanforslaget er det en masse forslag til tiltak, mindre av konkrete mål. Et av hovedtiltakene i kommunens regi synes å være «Et særskilt treårig samfunnsutviklingsprosjekt med en egen ansatt prosjektleder». Da er det svært viktig at målet prosjektlederen skal arbeide mot er klart og konkret. Kanskje bør det formuleres og vedtas av kommunestyret som et overordna mål for «Rindal inn i framtida»?

Tiltak følger av uttalte mål og er et middel for å nå disse. Målsettingene er «rammer» for hvordan tiltak skal gjennomføres og prioriteres. Mange av tiltakene i «Rindal inn i framtida» forutsettes gjennomført av andre enn kommunen selv. Da er det viktig at det er bred enighet om målene. Både engasjement, entusiasme, kapasitet og kompetanse for gjennomføring må være «på plass». Å følge opp grad av måloppnåelse i forhold til gode og konkrete delmål og hovedmål, har jeg lært er det aller viktigste når en skal gjennomføre og evaluere virkningen av tiltak. At resultatet av satsingen på en så omfattende kommunal plan som «Rindal inn i framtida» blir som ønsket og uttalt, er uansett til slutt et løpende ansvar for Kommunestyret.

Oktober 2022, Odd Inge Løfald

Powered by Labrador CMS