LESERINNLEGG:

Styret i Rindal pensjonistlag: Jostein Grytbakk, Oddvin Meland, Helene Marie Nergård, Anne Lise Forsberg og Magne Løset.

Uttale til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023 – 2026 fra Rindal pensjonistlag

Utbyggingen ved Rindal helsetun

Rindal pensjonistlag tar til underretning at planene er skrinlagt inntil videre. Ut fra kommunens økonomiske situasjon forstår vi at dette er nødvendig.

Reduksjon i de økonomiske rammene til Helse og omsorg

Av KOSTRA-tallene ser vi at Rindal har brukt over snittet mye penger til PO i prosent av kommunens netto driftsutgifter. En reduksjon i tjenestetilbudet tilsvarende 13 stillinger er likevel en stor nedgang.

Vi tar til underretning at korttidsavdelingen blir nedlagt. Å legge ned to plasser ved skjermet avdeling for demente, synes vi derimot er uakseptabelt. Å avsette to plasser på langtidsavdelingen er heller ingen god løsning. Her må mottaket være fleksibelt slik at hjelpen er der når behovet melder seg.

Dagtilbudet for hjemmeboende eldre skal endres, men vi får ikke vite hva endringen innebærer. Det at dagtilbudet for personer med demens styrkes slik at det gis tilbud fem dager i uken, er svært positivt.

Investering i velferdsteknologiske løsninger som digitale tilsyn og medisindispensere er bra nok bare dersom brukerne virkelig forstår teknologien og kan benytte seg av den. Her kommer nok mange med demenssykdom til å få problemer.

Administrasjon

Vi leser utfra tallene at administrasjonen ved Rindal helsetun skal kutte med en stilling. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen mener Rindal pensjonistlag at andre avdelinger også må gjennomgå sin organisasjon og se om det er mulig å kutte i administrasjon.

Annet

I tildelte rammer til enhetene - på funksjonsnivå ser vi under 173 Helse og omsorg:

RINDAL HELSETUN Ned 4,6 millioner fra 2022 til 2023 – harde nedskjæringer
HJEMMESYKEPLEIEN Opp 0,8 millioner fra 2022 til 2023 – bare lønnsvekst
LITJTUNET Opp 4 millioner fra 2022 til 2023 – hvorfor?

Rindal, 27.11.2922

Styret i Rindal pensjonistlag

Helene M. Nergård - Jostein Grytbakk - Oddvin Meland
- Anne-Lise Forsberg - Magne Løset

Powered by Labrador CMS