Ola T Heggem er leder i verneområdestyret for Trollheimen.
Ola T Heggem er leder i verneområdestyret for Trollheimen.

Verneområdestyret ber om ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen

I forrige uke sendte verneområdestyret for Trollheimen et brev til Miljødirektoratet, med anmodning om ekstraordinært uttak av jerv. – Trollheimen er prioritert beiteområde, og styret mener at beitedyr er viktig for å ivareta verneverdiene, sier leder Ola T Heggem.

Publisert Sist oppdatert

Heggem har tidligere vært med i verneområdestyret i mange år som ordfører, har god kunnskap om historikken i forvaltningen av verneområdet. Nå er han Trøndelag fylkeskommune sin representant i verneområdestyret.

Har ingen rolle i rovdyrforvaltningen

– Det er viktig å presisere at verneområdestyret for Trollheimen ikke har noen rolle i forvaltninga av rovdyr i Norge, sier Heggem.

– Det var veldig viktig, i alle fall for meg, at vi ikke tar en rolle som vi ikke har, når vi nå skulle ha et nytt utspill på dette. Men samtidig så synes vi at det er viktig å opprettholde beitedyr i Trollheimen.

Han påpeker at kulturlandskapet, bevaring av seterdalene og de ulike planteartene er en viktig del av verneforskriften, og det er bakgrunnen for at verneområdestyret engasjerer seg.

– Som innbyggere i de berørte lokalsamfunnene så kan vi selvsagt også være fortvilt over de store tapene av beitedyr. Vi er selvsagt farget av det også. Styret har jo representanter fra seks kommuner rundt Trollheimen, som mer eller mindre er berørt av dette. Det er uansett viktig for oss at det også i framtida vil være mulig å drive beiting i Trollheimen.

Engasjement gjennom flere år

Verneområdestyret har også tidligere vært engasjert i dette spørsmålet. Styret ba om større uttak av jerv senest i vår, forteller Ola Heggem.

Engasjementet rundt rovvilt og beitedyr har vært med i verneområdestyret i mange år, helt siden den nye forvaltningen av verneområder ble igangsatt. Verneområdestyret kom tidlig med innspill i arbeidet med å få Trollheimen som et beiteprioritert område. Det ble hørt, og Trollheimen er i dag klassifisert som prioritert beiteområde.

– Verneområdestyret sin rolle er å ivareta verneverdiene i Trollheimen. Og beitedyr er etter vårt syn viktig for å ivareta disse verdiene, kulturlandskapet, seterdalene og planteartene i Trollheimen. Det er bakgrunnen for vårt engasjement, oppsummerer Heggem.

Slik er ordlyden i verneområdestyrets brev til Miljødirektoratet, datert 17.11.20:

Trollheimen prioritert beiteområde - anmodning om tiltak for å redusere tap av beitedyr til jerv

Verneområdestyret for Trollheimen har i møte den 09.11.2020 besluttet å komme med en oppmoding til Miljødirektoratet om å iverksette skadeforebyggende tiltak for å redusere belastningen beitebrukerne i Trollheimen for tiden opplever. Verneområdestyrets vedtak er vedlagt.

Verneområdestyret har gjennom media og direkte innspill fra berørte beitebrukere og lokalsamfunnene blitt kjent med at det i beitesesongen 2020 har vært betydelige tap av sau i Trollheimen. Over tid er dette ikke forenelig med beitebruk på et nivå som er nødvendig for å opprettholde verneverdiene, som er avhengig av tilstrekkelig beitepress.

Statens naturoppsyn holdt i møtet den 09.11.2020 en grundig orientering om sitt arbeid med tilsyn av verneområdene i Trollheimen og sitt arbeid med rovviltregistrering, skadedokumentasjon og ekstraordinært uttak.

Trollheimen har som forvaltningsmål å opprettholde landskap og artsmangfold skapt av beite og tidligere tiders bruk. Tiltak for å kunne nå dette målet er å synliggjøre og legge til rette for beiting og aktiv bruk av verneområdene til landbruksformål. Store tap av beitedyr til rovvilt fører derimot til redusert motivasjon for å drive med beitedyr i fjellområdene våre. Dette er bakgrunnen for verneområdestyrets innspill i denne saken.

Styret har også tidligere kommet med uttaler om rovviltsituasjonen i Trollheimen i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for rovvilt i region 6 i 2011, og ved revidering av denne i 2013. Begge ganger peker vi på viktigheten av beitedyr for å opprettholde verneverdiene i Trollheimen, og nødvendigheten av at Trollheimen holdes som prioritert beiteområde i forvaltningsplanen. Våren 2019 ble vi kjent med at det var registrert flere ynglinger enn det var effektuert hi-uttak og vi ba da om at det ble gjort et ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen for å redusere skadesituasjonen i kommende beitesesong. De nevnte innspill fra verneområdestyret er vedlagt.

Vi anmoder, med bakgrunn i Trollheimens status som prioritert beiteområde i forvaltningsplanen for rovvilt region 6, Miljødirektoratet om å iverksette skadeforebyggende tiltak i form av ekstraordinære uttak av jerv i Trollheimen, slik at vi unngår tilsvarende tap neste sommer.

For verneområdestyret i Trollheimen
Ola T Heggem, leder

Powered by Labrador CMS