Miljødirektoratet:

Laksefiske i Nidelva ved Trondheim

Oppmodar til lokale tiltak for å avgrense laksefiske

Lokale elveeigarlag for laksefiske bør vurdere å innføre eigne tiltak som reduserer mengda laks som blir fanga. Dette skriv Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Miljødirektoratet førebur seg på å gjennomføre ei ny vurdering av laksefisket i elv og sjø. 5. juli startar den årlege midtveisevalueringen av laksefisket, og konklusjonane om det vidare fisket i sommar vil vere klare rundt 9. juli. Evalueringa vil inkludere laksefiske både i dei 33 elvane og sjøområda som Miljødirektoratet stengde 23. juni, og elvar og sjøområde i Nordland, Troms og Finnmark.

Vurderinga vil i stor grad basere seg på tilgjengeleg informasjon om førebels innsig av laks frå sjøen og opp i elvane. Dette inkluderer mellom anna fangstrapportering frå opne vassdrag, overvåkningsnøter og kameraovervaking.

Lokal forvaltning har eit viktig ansvar

Elvane som vart stengde 23. juni var elvar som normalt har ein vesentleg del storlaks, og som hadde oppnådd mindre enn 200 prosent av gytebestandsmålet i 2023.

Viss innsiget av laks til elvane framleis ser ut til å vere kritisk lågt 5. juli, må Miljødirektoratet vurdere å innføre meir inngripande tiltak. Dette kan både gjelde store elvar, og i mindre elvar i heile eller delar av landet. Som Miljødirektoratet også opplyste om i pressemelding 21. juni, kan lokale elveeigarlag kanskje unngå dette ved å innføre eigne tiltak som reduserer fangsten av laks tilstrekkeleg. Miljødirektoratet oppmodar derfor lokal forvaltning på nytt om å vurdere situasjonen i vassdraget sitt, og innføre nødvendige avgrensingar i laksefisket. 

Lokal forvaltning har eit viktig ansvar for at gytebestandsmålet blir oppnådd. Det vil seie at det er nok laks igjen til gyting til hausten. Viss målet for ein bestand ikkje blir nådd, må Miljødirektoratet vurdere å redusere fisket ved å korte ned fisketid eller ikkje opne for fiske også på lengre sikt.

Powered by Labrador CMS