Kommunestyremøte i Surnadal

Ei dame som står på en talerstol og snakker.
Varaordfører Annett Ranes orienterte om status i "slamsaka".

Stor bekymring for bunnforholdene i Surna etter slamutslipp

I torsdagens kommunestyremøte i Surnadal ble det orientert om status etter at kommunen har anmeldt Statkraft for utslipp av slam i Surna høsten 2022.

Publisert Sist oppdatert

Varaordfører Annett Ranes (Ap) orienterte kommunestyret om status i den såkalte "slamsaka". Ordfører Hugo Pedersen (Sp) er selv elveeier i Surna, og dermed inhabil i denne saka. Derfor er det varaordføreren som har tatt seg av dette.

Ranes påpekte at Surna er ei nasjonal lakseelv, som er veldig viktig både for Surnadal og for hele landet. Slike vassdrag er ekstra viktige å ta vare på, og må vernes mot uheldige påvirkninger, sa hun. Vassdraget er viktig for mange arter, ikke minst for villaksen, og for rødlistede ferskvannsmuslinger som finnes her.

Det hele startet med at Statkraft satte i gang et arbeid med å restaurere dammene ved Gråsjø og Follsjø. Det viste seg etter hvert at de to dammene måtte tømmes helt for at demningene kunne forsterkes på innsida. Store menger av slam som lå i bunnen av dammene ble med vannet nedover Folda, og ned til Surna. Slammet har nå lagt seg i Surna, fra utløpet av Folda og ca 30 km nedover til fjorden. Mengden av slam er opp til 60 cm tjukt på enkelte plasser. Den delen av slammet som ikke har lagt seg på elvebunnen går ut i fjorden, og forholdene i fjorden er også svært viktig for villaksen. Annett Ranes påpekte også at det er naturreservater i Surna som er berørt.

Hun viste film som viser hvordan slammet virvler opp når man spar i bunnen av elva. Det er en stor sammenheng mellom eggoverlevelse for laksen og hvordan bunnforholda og grusen i elva er. Når bunnen er tettpakket av slam så får ikke eggene nok oksygen, og lakseyngelen finner ikke de hulrommene den er avhengig av.

29. februar i år gikk Surnadal kommune og Surna elveeierlag sammen om å anmelde Statkraft for forholdet. Statsforvalteren har tidligere gått til anmeldelse av det samme forholdet, og en del naturvernorganisasjoner har senere gjort det samme.

Saken ligger nå hos politiet, og det er opp til politiet å vurdere om de vil åpne ei sak. Det er derfor fortsatt usikkert hva som vil bli resultatet av anmeldelsene.

Ranes sa videre at Statkraft har fått en del pålegg fra NVE om videre kartlegging, oppfølging og tiltak i elva. Det pågår dialog mellom Statkraft, NVE, elveeierlaget og kommunen om videre tiltak. Hun sa at Statkraft mener at de ikke kunne ha forutsett at det var så mye slam på bunnen av dammene.

Nils Petter Tonning (Frp) påpekte at det er viktig å informere fiskerne som bruker elva om at det nå blir gjort noe med disse problemene, slik at ikke fiskerne slutter å komme til Surnadal.

Hans Torslett (Frp) spurte om det er igangsatt noen tiltak for å bøte på skaden. Han påpekte at det har gått ganske lang tid siden slamutslippet skjedde, og slammet må vel fjernes fra elva.

Jorid Aarvåg (Ap) spurte om det er gjort noen undersøkelsen i fjorden.

Anett Ranes informerte om at antall fiskekort som ble solgt i Surna i fjor gikk ned med en tredjedel. Kartlegging av konsekvensene i fjorden må absolutt også settes på agendaen, sa hun.

Miljøvernkonsulent Staffan Sandberg

Miljøvernkonsulent Staffan Sandberg sa at da slamutslippet ble oppdaget ble tanken om fjerning av slam først avist, fordi det ikke var realistisk å gjennomføre. Blant annet måtte man først finnet et sted å deponere slammet, og det var ikke enkelt. NVE har senere varslet et pålegg til Statkraft om at de er nødt til å se på muligheter for fjerne slam. En mulighet er å ta opp slam med gravemaskin. En annen mulighet er å dra en rive langs elvebunnen med en traktor, og virvle opp slammet gjentatte ganger, slik at det gradvis føres nedover med strømmen. 

Videre sa Sandberg at kommunen har fått mulighet til å komme med kommentarer i prosessen, og kommunen har dermed hatt mulighet til å påvirke hvilke pålegg som skal gis. Kommunen har også jobbet med å få gjennomslag for undersøkelser av hva som skjer når slammet kommer ned i fjorden, men det har de dessverre ikke fått gjennomslag for, sa Sandberg. For tiden er han selv involvert i diskusjoner med Statkraft, med elveeierlaget og representanter fra forskningsmiljøer om hvordan man skal få ryddet opp på best mulig måte. Statkraft har fått pålegg, ikke bare om fjerning av slam, men også om restaurering og kompenserende tiltak.

Ole Joar Bruset (H) påpekte at denne saka vil skape presedens for andre lignende saker framover. Derfor er det viktig å gjøre et skikkelig jobb med avbøtende tiltak, og sette ned foten, sa han.

Saksdokumenter til kommunestyremøtet finner du på Surnadal kommune sin hjemmeside. Her kommer også protokollen etter hvert. Opptak av møtet ligger allerede ute på Kommune-TV.

Trollheimsporten kommer med mer fra møtet etter hvert.

Powered by Labrador CMS