Mann og dame foran en bygning
Varaordfører i Surnadal kommune Annett Ranes og leder i Surna Elveierlag Georg Solem utenfor Surnadal politistasjon torsdag etter å ha levert anmeldelsen.

Surnadal kommune og Surna Elveierlag anmelder Statkraft for miljøkriminalitet

Surnadal kommune og Surna Elveierlag meddeler at de har anmeldt Statkraft for ulovlig utslipp av slam i elva Surna.

Varaordfører i Surnadal kommune Annett Ranes sier at å anmelde er en alvorlig beslutning, men utslippene er mer alvorlige.

–Vi står her ovenfor miljøpåvirkning - kortsiktig og mest sannsynlig langsiktig - som gir skadevirkninger på naturmangfoldet i og rundt elva vår. Det er en rødlistet villaks som blir gjort enda mer sårbar og det er en påvirkning på fire naturreservater. Og det rammer et nasjonalt laksevassdrag og en nasjonal laksefjord som skal ha særlig vern. Med dette på spill synes vi Statkraft skulle vist en helt annen aktsomhet i forarbeidet og risikovurderingene i dette prosjektet. Derfor går vi i dag til en anmeldelse.

–Anmeldelsen gjelder et omfattende utslipp på en 29 kilometer lang strekning i et Nasjonalt laksevassdrag. I tillegg har mye av slammet sedimentert i fjorden som er en nasjonal laksefjord. Utslippet skjedde i september 2022 av slam fra Foldsjø og ned i elva Surna i Surnadal kommune. Anmeldelsen retter seg mot Statkraft AS, som er regulant for Trollheim kraftverk, som magasinerer vann i de regulerte innsjøene Gråsjø og Foldsjø, sier leder i Surna Elveierlag Georg Solem.

Surnadal kommune og elveeierlaget mener Statkraft har brutt straffelovens straffebud om alvorlig miljøkriminalitet i § 240 og flere bestemmelser blant annet i vannressursloven, forurensingsloven og naturmangfoldloven, som følge av utslippet av slam i Surna mellom 18. og 23. september 2022.

–Surnadal kommune og Surna Elveierlag har i lang tid vurdert saken og har hatt flere møter med NVE og Statkraft. Resultatet av slamutslippet er at Surna og Surnadalsfjorden framstår som at det har blitt et slamdeponi. Skulle miljøkatastrofen vært unngått, ville det medført betydelige kostnader for Statkraft, sier de og forteller videre:

–Statkraft er et selskap som styres etter ansvarssegmentene: miljø, samfunn og etterrettelighet (ESG). Vi mener at i forbindelse med slamutslippet er alle tre segmenter brutt.

Surnadal kommune og Surna Elveierlag har siden slamutslippet arbeidet kontinuerlig med saken. Dette har ført til detaljert kunnskap og innblikk i saksgangen og hendelsesforløpet før og etter slamutslippet, og prosessene til Statkraft, NVE og Miljødirektoratet etter slamutslippet.

–Etter nøye vurdering har vi kommet fram til at overtredelsen er så alvorlig at vi har valgt å gå til anmeldelse av Statkraft, avslutter de.

Les anmeldelsen her (pdf).

Powered by Labrador CMS