Kvinne og mann står utenfor oppvekstsenteret
Leder i FAU ved Mo oppvekstsenter Marianne Hansen Røv og nestleder Magnar Løset er overrasket over budsjettforslaget som er lagt fram i kommunen.

Sterkt uenige i forslaget om å legge ned oppvekstsenter

Kommunedirektøren foreslår endringer i skolestrukturen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag lanserte kommunedirektør Lars Inge Kvande sin liste med forslag til økte inntekter og innstramminger i kommunebudsjettet. Dette gjør han på bestilling fra kommunestyret, som har utfordringer med marginal økonomi. Her var det mange ting som ble nevnt, blant annet økt eiendomsskatt, endring av målform og endringer i oppvekstsektoren. Både barnehager og skoler i grendene kan bli berørt. Kvande varsler at både Mo oppvekstsenter i Øvre Surnadal og Bøfjord og Bæverfjord Oppvekstsenter skal under lupen, for å se på muligheter for sammenslåing på skolesenteret på Øye (SUBUS). 

En mann som står foran inngangen til et kontorbygg
Lars Inge Kvande har fått i oppgave å legge frem forslag til budsjettkutt.

Uro i grenda

Gjennom helgen har mange fått dette med seg, og det er ingen tvil om det berører både grendafolk og de ansatte i stor grad. På Mo samlet FAU seg allerede søndag ettermiddag for å forfatte en uttale til kommunestyret som en reaksjon på forslaget. Leder Marianne Hansen Røv og nestleder i FAU, Magnar Løset, er overrasket over forslaget. 

– Det kom som en bombe, vi har følt oss så trygge på at det skal få bestå slik det er, sier Løset, som selv har to barn i barnehagen på Mo. 

– Vi kunne ikke vente med å si noe, her måtte vi samle oss og gjøre noe, sier han bekymret. 

Også ved Bøfjord og Bæverfjord oppvekstsenter stiller FAU seg meget kritisk til forslaget. Leder Elisabeth Brede sier folk blir frustrerte når det kommer slike forslag. Mandag kveld fikk også FAU her samlet seg om en uttalelse som blir sendt til kommunen. Saken skal opp til diskusjon i formannskapet tirsdag 11. juni.

To som står foran porten til skolegården ved Mo oppvekstsenter.
- Vi står samlet om dette, vi må få beholde oppvekstsenteret vårt! Dette mener leder i FAU ved Mo Marianne Hansen Røv og nestleder Magnar Løset.

Uttalelse fra FAU  ved Mo oppvekstsenter 

"Vi leser i media at det er forslag om endringer i oppvekstsektoren i Surnadal kommune. Igjen blir grendeskolene diskusjonstema. Vi i FAU vil understreke hvor mye skolen og barnehagen betyr for grenda vår. Oppvekstsenteret er hjertet i Øverbygda og FAU er sterkt uenig i forslaget om å legge ned Mo. 

Vi opplever at det er ei kortsiktig løsning for å spare små summer. Hvordan blir kvaliteten på skoletilbudet - både pedagogisk og psykososialt - hvis alle elevene skal overføres til SUBUS? Er det plass? 

Ungdomsskoleelevene som bor lengst opp i bygda bruker i dag 10,5 time pr uke i buss til og fra skolen. Vi er svært kritiske til så lang skoleveg for 5-6 år gamle barn. 

Det er kommentert i budsjettforslaget at barnetallet vil gå ned. Våre tall viser stabile kull og ingen nedgang i barnetall i mange år framover ved Mo oppvekstsenter. 

Vi ser også at foreslåtte innsparinger når målet om kutt på 15 millioner kroner uten å rokke ved skolestrukturen. Investeringsbehovet ved SUBUS ved nedleggelse av grendeskoler ser vi også nærmer seg 100 millionersklassen. Derfor stiller vi oss undrende til hvorfor slike dramatiske forslag legges frem. Det skaper utrygghet og usikkerhet i nærmiljøet, samt at det ødelegger for fremtidig bolyst i grendene. 

Vi forstår at budsjettkutt er en tøff jobb og at det er mange vanskelige prosesser som må tenkes gjennom. Vi ber om at politikerne verner om de yngste og eldste gruppene i samfunnet vårt - de er begge sårbare grupper som trenger at noen snakker dere sak." Skrevet av Magnar Løset, nestleder i FAU ved Mo oppvekstsenter.

Et skolebygg med parkeringsplass og lekeplass
Foreldregruppa ved Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter reagerer på kommunedirektørens forslag om nedleggelse.

Uttalelse fra FAU ved Bøfjord og Bæverfjord oppvekstsenter

Det er viktig å ha ein skule og barnehage i nærmiljøet. Derfor vil FAU komme med ei uttale til kommunedirektørens forslag:

1. Stopp i bygdevekst:  Mangel på barnehagar og skuler i lokalsamfunnet kan gjere det mindre attraktivt for folk å busette seg i Bøfjorden og Bæverfjord. Det kan vere med på å bidra til fråflytting frå utkantane, om fleire kan komme til å flytte til sentrum for bedre tilbud til SFO, barnehage og skule. Dette vil i siste instans hemma vekst og utvikling av bygdene.

2. Samfunnsbånda svekkes: Lokale barnehagar og skuler speler ei viktig rolle i å knytte samfunnet saman, også på tvers av aldersgruppar. Ved å legge dei ned, kan ein risikere å svekke samhold og fellesskapskjensla i området.  

3. Auka reiseveg: Nedlegging av den lokale barnehagen og skolen vil føre til lengre reiseveg for barna, slik at tida barna brukar på skuleskyssen aukar betrakteleg. For dei med lengst veg til Surnadal, vil bussturen sannsynlegvis ta 1 t kvar veg. Dette kan vere uheldig for trivsel og helse. Og kanskje er det på kanten av lovverket? I tillegg til sjølve avstanden, er vegstandarden veldig dårleg store delar av strekninga, og vegen er svingete stort sett hele vegen.   

4. Lovverk og sikkerheit: Lang skuleveg kan utgjere ein risiko for barnas sikkerheit og trivsel, noko som må tas på alvor i beslutningsprosessen rundt nedlegging av lokale utdanningsinstitusjoner. Ei samanlikning: Kor mange barn kan 1 vaksen i barnehagen ha ansvar for på storbarns-avdeling? Vi tenkjer det vil bli belastande for ein bussjåfør å ha ansvaret for så mange små i 2 timar kvar dag. Det vil og bli ein uheldig stor overgang for barna, ein del barn vil vere berre 5 år når dei må byrje å ta buss utan trygge vaksne tilstades. 

5. Lang skuleveg med bil: Mange av oss er avhengig av å kunne levere og hente barna på SFO før/etter skuleskyssen går. Nokon arbeider i Heim, nokon i Bøfjorden, nokon arbeider skift, nattevakter osv. Kvardagen til familiar er ulike! Det gjer at ikkje alle alltid kan nytte skuleskyssen, og dermed må nytte bil. Å måtte køyre frå Åsskard, Bølandet eller Heggemsstranda til Surnadal tur-retur for å hente eit barn på SFO er verkeleg ikkje berekraftig – korkje når det kjem til tidsbruk i familiar sin kvardag, privatøkonomi eller miljø. 

6. Redusert tilgjengelegheit: Fjerning av lokale utdanningsinstitusjonar begrensar tilgangen til utdanning og viktige tenester i nærmiljøet. For mange familier kan den lokale barnehagen og skulen vere den primære tilgangen til pedagogisk støtte og omsorgstenester. Mangel på desse tenestene kan skape utfordringar for familier.

7. Tap av lokale arbeidsplassar: Nedleggjing av barnehagen og skulen kan føre til tap av arbeidsplassar for lokalsamfunnet, noko som kan påvirke økonomisk stabilitet og vekst.

8. Kva med bygninga som står der? Bøfjordskulen har jo blitt eit "problem" og ein kostnad for kommunen. Det same vil Bæverfjord skule bli dersom det ikkje blir drift der. 

9. Redusert verdsetting av nærmiljøet: Nedleggjing av viktige institusjoner som barnehager og skuler kan gjere at innbyggarene mistar sin tilhørighet og stolthet over lokalsamfunnet, og difor bidra til å redusere den generelle trivselen.

10. Tap av potensielle moglegheiter: Lokale barnehagar og skuler kan være kilden til nye moglegheiter, både for individuell vekst og utvikling, og for samfunnet som heilheit. Ved nedleggjing risikerer ein å hindre tilgangen til slike muligheter.

Vi vil ha eit levande og aktivt nærmiljø som skapar trivsel og tilhøyrsle for barna – det gjer skulen og barnehagane våre! 

Saksgangen

Fem menn og fire kvinner oppstilt til fotografering.
Formannskapet i Surnadal kommune skal diskutere saken tirsdag 11. juni, og den går videre til kommunestyret.

Kommunedirektør Lars Inge Kvande ønsker ikke å komme med noe svar til Trollheimsporten på uttalelsene i forkant av møte i formannskapet tirsdag. Men uttalelsen fra Mo er tatt med til gjennomgang av saken og ligger offentlig tilgjengelig. 

Les saksframlegget til formannskapsmøtet på Surnadal kommune sin hjemmeside.

Trollheimsporten gjør oppmerksom på at artikkelforfatteren har barn ved Mo oppvekstsenter.

 

Powered by Labrador CMS