LESERINNLEGG:

Også folk flest må få mulighet til å eie skog

Arbeiderpartiet vil ikke ha en utvikling der både Statskog og norske bønder utkonkurreres av utenlandske investorer. Det burde også Norskog være enig i.

Norskogs adm. dir. Arne Røra kommentarer mitt leserinnlegg om ny skogpolitikk med Ap og Sp i flere aviser. Vi forstår selvsagt at skogeiere gjennom Norskog ønsker en høy prisutvikling på egne eiendommer og mulighet til å kjøpe og selge eiendommer mest mulig fritt. Men det som kan være bra for lommeboka til store skogeiere, er ikke nødvendigvis bra for Norge som nasjon. For øvrig vil Arbeiderpartiets skogpolitikk gi grunnlag for stabilitet, lokalt eierskap og en rekruttering inn i norsk skognæring som også Norskog sine medlemmer vil være tjent med.

Norskog slår innledningsvis fast at de er fornøyd med regjeringens satsing på skog. Det er bra. Men i motsetning til Rørå, så mener Ap at det trengs nye virkemidler for å sette fart på skogsatsingen. Slik kan vi bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping basert på skogen vår. Her har Norge alle forutsetninger for å lykkes, og det ønsker vi i Arbeiderpartiet å bidra til gjennom en mer aktiv næringspolitikk.

Vi kan heller ikke se at den forrige regjeringens store satsing på skattekutt og liberalisering av eiendomslovgivningen har vært riktig oppskrift. Fortsatt eksporterer vi alt for mye tømmer ut av landet: hver fjerde tømmerstokk sendes ubearbeidet ut av landet. Dette er tømmer som kunne vært videreforedlet og gitt viktige industriarbeidsplasser her i landet. Rekordhøye tømmerpriser, spesielt på sagtømmer, har riktignok gitt svært gode tømmerpriser for skogeierne, ifølge ferske tall fra SSB. Men vi registrerer at også skogeierne ønsker at det må legges til rette for mer videreforedling og industri slik at vi kan skape større verdier ut av skogen vår. Her er Arbeiderpartiet helt enig med Norskog/skogeierne.

Rørå peker på at det er mange små, private skogeiere her i landet. Det finnes utvilsomt et potensial for økt avvirkning, men vi er uenige i at ytterligere sentralisering, privatisering og utsalg av norske skogressurser er riktig oppskrift. Vi tror at veiledning, motivasjon og samarbeidstiltak er en bedre vei å gå. For oss i Arbeiderpartiet er det et viktig prinsipp at vi også i framtida skal ha flest mulig lokale skogeiere her i landet. Her mener vi at Statskog som en stor og aktiv skogeier har en viktig rolle å spille for å bidra til å videreutvikle skognæringen over hele landet. Dette er noe Arbeiderpartiet pekte på allerede i 2013 da vi utarbeidet planen «Woods of Norway». Rørå mener at Statskog verken har «skogressurser eller midler til å bli et verktøy for industribyggingen». Statskog er imidlertid den største skogeieren her i landet - med om lag 6% av det samlede skogarealet fordelt på 4,6 millioner dekar produktiv skog. De er derfor veldig viktige. Vi mener at Statskog kan være en motor i det videre arbeidet med å utvikle verdikjeder for skogbasert industri i Norge. Men da må de fortsatt være en stor eier og forvalter av felleskapets ressurser. Høyreregjeringen gikk motsatt vei: De solgte unna statens skoger, noe Arbeiderpartiet har kjempet for å stoppe.

Rørå påstår også at noen av de best drevne skogeiendommene i Norge eies av aksjeselskap. Men en utvikling i retning av stadig flere aksjeselskap som eiere av jord og skog her i landet har vi advart mot lenge. Da mister vi nemlig muligheten til å sikre lokal og nasjonal kontroll. Det så vi tydelig i Nord-Trøndelag, der en skogeiendom på størrelse med Oslo ble solgt til et tysk aksjeselskap. Statskog prøvde å sikre seg eiendommen, men ble utkonkurrert i budrunden av de tyske oppkjøperne. Når vi ikke har demokratisk kontroll på prisene på slike eiendommer, kan de bli så høye at norske kjøpere ikke har råd til dem. Slik vil vi ikke ha det. Vi vil sikre enten felles eierskap over naturressursene eller at de kommer lokalbefolkningen til gode. Da kan vi ikke ha den type privatisering og utsalg som høyreregjeringen tillot.

Skogen spiller en viktig rolle i overgangen til nullutslippssamfunnet , og den kan skape nye, viktige arbeidsplasser over hele landet. Vi trenger derfor alle gode krefter med på laget for å utnytte og utvikle mulighetene som skogen gir oss. Her ser vi fram til å samarbeide også med Norskog.

Per Vidar Kjølmoen Landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS