Pressemelding fra Møre og Romsdal Senterparti

Oppsummering fra landsmøtet

Senterpartiet har nå gjennomført sitt landsmøte, og vi har fått gjennomslag for mye god politikk for fylket vårt!

Vi er svært fornøyd med at landsmøtet gikk for forslaget om billigere og delvis gratis ferge.

Landsmøtet vedtok dette:

-En ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og

vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.

- Halvere ferge- og hurtigbåtprisene, etter et bunnfradrag, for alle fergesamband med 100 000 eller flere passasjerer årlig.

- Innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.


I fiskeripolitikken fikk Senterpartiet i Møre og Romsdal flertall for disse tre endringsforslagene.

-Fiske fra små fartøy er en viktig del av norsk fiskeripolitikk. Disse fartøyene fisker råvarer av svært høy kvalitet og lander dem langs hele kysten. Dette er strategisk betydningsfull verdiskapning, selv om fisket utgjør en liten andel av totalfangsten i næringa. De havgående havfiskefartøyene er viktige for å utnytte fiskeslag som lever lenger ute i havet.

Videre sikrer de leveranser til fiskeindustrien, noe som er særlig viktig i perioder med lite fisk langs Norskekysten. Noen av de norske trålerne har blitt tildelt en særskilt rolle gjennom leveringsplikt til kystsamfunn. Leveringsplikten har opp gjennom årene blitt endret med bakgrunn i at systemet ikke har fungert godt nok. Dagens uoversiktlige system med tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt ønsker Senterpartiet å skifte ut med en reell, faktisk og lett kontrollerbar aktivitetsplikt.

-Havretten gir Norge tilgang til store andeler fiskeressurser i kraft av de økonomiske sonene og kvoteavtaler med andre omkringliggende kyststater. Noen av bestandene oppholder seg i perioder av året nær kysten, mens andre lever stort sett hele tiden lenger fra land. God utnyttelse av disse fiskeressursene krever en variert fiskeflåte både med hensyn til størrelse og teknologi. Tilstedeværelse av norske fiskefartøy i alle våre havområder er viktig for å bevare norsk suverenitet.

-La fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene i hovedsak ligge fast, men vurdere blant annet å refordele kvoter fra den delen av trålflåten som er omfattet av pliktsystemet, dersom formålet med pliktsystemet ikke oppfylles, samt styrke virkemidlene for rekruttering av unge til fiskerinæringen, for eksempel gjennom rekrutteringskvoter.


Under Utdanning og Forskning fikk vi flertall for dette forslaget:

-Vidareutvikle lærarnorma slik at lærarane får meir tid til den enkelte elev, samtidig som den enkelte skole og kommunes handlefriheit blir ivareteke.


Ellers er vi fornøyd med føringene som ble lagt for landsbrukspolitikken, justispolitikken, reversering av domstolreforma og gjenopprette tingretter og jordskifteretter som ble nedlagt 2021, politireformen, forsvarspolitikken, beredskap og en bærekraftig og ansvarlig klimapolitikk.

Landsmøtet har gjort en god jobb i å ta hele landet i bruk.

Powered by Labrador CMS