Nytt frå Regjeringa:

Jenny Klinge
Jenny Klinge

Endeleg blir total­beredskapen gjennomgått

Publisert Sist oppdatert

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Jenny Klinge, seier at det er ein viktig dag for landet at det fredag 21. januar vart nedsett ein totalberedskapskommisjon. Ho understrekar at dette er ei viktig sak for Møre og Romsdal, med så mange ulike kriser som kan ramme, også knytt til natur og vêrforhold.

– Vi i Senterpartiet har gjort framlegg om dette fleire gongar dei seinare åra og fått god støtte frå Arbeidarpartiet. No har regjeringa gjort som våre to parti har lova. At totalberedskapen endeleg skal bli gjennomgått på vil vera veldig viktig for folk og lokalsamfunn over heile landet, samt for private og statlege aktørar av ulikt slag, seier Klinge.

Klinge har sjølv 12 år bak seg i justiskomiteen, der ansvaret for den sivile beredskapen ligg. Ho har mellom anna engasjert seg for betre eigenberedskap i hushaldningane og har vært forslagsstiller bak dei tidlegare forslaga frå Senterpartiet om å sette ned ein slik totalberedskapskommisjon som regjeringa no har utnemnt.

– Det nylige ekstremværet Gyda viste oss eksempel på situasjonar som krev mykje av lokalsamfunn og av beredskapsetatane. Det som er viktig med ein kommisjon som skal sjå på totalberedskapen, er nettopp at den skal sjå på den totale innsatsen som samfunnet kan stille med i krisesituasjonar og sjå ulike aktører og etatar i samanheng, seier ho, og held fram

– Møre og Romsdal er eit vakkert fylke, men det er også mange ulike kriser som kan ramme knytt til den mangfaldige naturen vår og vêrforholda.

Klinge meiner at god samhandling er veldig viktig når krisene oppstår, og det oppnår ein best når aktørane kjenner kvarandre og helst øver saman i fredstid.

– Eg tykkjer for øvrig det er bra at mandatet til totalberedskapskommisjonen også inneheld eit tydeleg punkt om at den bør vurdere spesielle utfordringar og løysingar i område som er prega av lågt folketal og store avstandar. Dette er til dømes ein problematikk som har vorte veldig synleg gjennom den sentraliserande politireforma til den forrige regjeringa og Frp, avsluttar Klinge.

Senterpartiet har sendt ut denne pressemeldinga frå sentralt hald:

Skal ha generalgjennomgang av norsk beredskap

Regjeringen oppnevner totalberedskapskommisjon. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde blir leder.

Regjeringen i statsråd startet fredag formiddag arbeidet med en total gjennomgang av norsk sivil beredskap.

Lederen for totalberedskapskommisjonen er tidligere forsvarssjef og Senterpartimedlem Harald Sunde.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) begrunner viser til at det nå er 20 år siden forrige gang den sivile beredskapen sist ble gjenstand for en grunnleggende gjennomgang.

– Vi ser nye utfordringer med digitale trusler og hybride trusler. Vi opplever naturskader, uvær og andre utfordringer folk opplever i sin hverdag hvor det er behov for politi, brann eller ambulanse og da må vi se på hvordan vi skal sikre folk god beredskap over hele landet, sier Enger Mehl til TV 2.

Tidligere forsvarssjef, general og leder av forsvarets spesialstyrker Harald Sunde har fått oppdraget å lede kommisjonen. Han er kjent som en frittalende militær, som mot slutten av sin karriere i uniform meldte seg inn i Senterpartiet. Men denne gangen får han altså oppdraget med å gjennomgå den sivile beredskapen.

– Jeg har ingen planer om å militarisere beredskapsarbeidet i Norge. Men når det er sagt er jeg opptatt av at alle ressurser, og det militære har jo en stor del av dette, må kunne settes inn i også det sivile beredskapsarbeidet der det er nyttig og nødvendig. Det finnes ingen grenser for hvor mange penger man kan bruke på beredskap. Men kommisjonens arbeid må resultere i at vi får best mulig beredskap innenfor akseptable økonomiske rammer, sier Sunde.

Og han mener verden ser annerledes ut nå, enn for 20 år siden.

– Først skal vi kartlegge beredskapstiltakene i alle sektorer. Men så har vi fått noen nye trusler i den senere tid, for eksempel digitale angrep og ikke minst hybride trusler, understreker kommisjonslederen.

Totalberedskapskommisjonen har fått frist til juni 2023 med å presentere sin rapport.

Mandatet for totalberedskapskommisjonen kan du lese her (PDF) og sammensetninga ser du her (PDF)

Powered by Labrador CMS