Nå skjer det mye i Folldalen:

Ved Follsjødammen settes det opp brakker for opp til 48 arbeidere, kjøkken, kantine og kontorer. F.v. Jostein Bruset, Statkraft, Arnt Inge Bråthen, anleggsleder Skanska, Jon Aarbakk, prosjektleder Statkraft og Carl Martin Klæth, Statkraft.

I full gang med anleggsarbeidet

Anleggsvirksomheten i Folldalen er i gang, og det blir økende aktivitet utover våren og sommeren. Ved Follsjødammen bygges hovedriggen for damprosjektet, og aktiviteten i området vil øke gjennom sommeren. Trafikken på Folldalsvegen vil stort sett gå som normal de første månedene, men det er viktig at de som ferdes i området er ekstra oppmerksomme på anleggstrafikken, ikke minst av hensyn til sin egen sikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

I området ved Follsjøen blir det verksted, drivstoffanlegg og kontor både for entreprenøren Skanska og for byggherren Statkraft. Her blir det også boligbrakker for opp til 48 personer, med tilhørende kjøkken og kantine. Arbeiderne på anlegget jobber to uker om gangen og har fri i to uker. Så det blir nærmere hundre mann tilknyttet anlegget, i de travleste periodene.

Dammene skal dimensjoneres for framtida

Anleggsleder Arnt Inge Bråthen i Skanska forteller at brakkeriggen skal være innflyttingsklar i månedsskiftet mai/juni, og den vil bli fylt opp i løpet av kort tid. I løpet av sommeren skal det utføres en del betongarbeid, og da trengs det mye folk. Det blir mest folk på anlegget denne sommeren, og fra neste år blir det mer aktivitet med maskiner, forklarer Bråthen.

Brakkeriggen under oppføring til høyre i bildet. I midten blir det kjøkken og kantine, og nederst på området blir det kontorer.

I løpet av de neste tre – fire åra skal begge dammene forsterkes på begge sider. Arbeidet skal etter planen være ferdig i oktober 2025. Jon Aarbakk, som er prosjektleder for Statkraft, forklarer at begge dammene skal forsterkes med støttefylling, og utenpå skal det legges et lag med store steiner. Steinene blir lagt på en bestemt måte, slik at de blir låst og tåler stor belastning. Dette kalles damplastring. Stein og fyllmasse hentes fra steinbruddet ved Gråsjødammen.

Aarbakk presiserer at dammene ikke er farlige slik de er nå. Dette handler om dimensjonering for framtida, for mer nedbør, større flommer og mer vann enn man har sett hittil. Beredskap er også en vesentlig faktor, og trygghet for sabotasje, blant annet.

Begge magasinene skal tømmes - men ikke samtidig

Det skal utføres noe arbeid på begge dammene samtidig, men fra høsten vil det bli mest arbeid på Gråsjødammen. Da skal magasinet tappes tomt for vann, og arbeidet på oppstrøms side starter. Gråsjøen kommer derfor til å være tømt for vann vinteren 2021/22, mens Follsjøen blir tom vinteren 2022/23. Trollheim kraftverk vil produsere strøm så lenge det er vann i Follsjøen.

Statkraft er forpliktet til å opprettholde minstevannføringa i Surna til enhver tid, derfor er det nødvendig å ha vann i en av dammene hele tida. Når Follsjøen tømmes i 2022 blir Folda vannførende hele vinteren, slik den var sist vinter, da Trollheim kraftverk var ute av drift på grunn av vedlikehold.

Tapping av Gråsjøen er allerede i gang, slik at det skal være så lite vann som mulig før vårsmeltinga. Slusene er åpnet, og vannet fra Gråsjømagasinet tappes forbi turbinen. Vannstanden vil øke igjen når snøen smelter i fjellet, men det er viktig at vannstanden holdes lav, slik at man er sikker på å at aldri blir overløp i dammene i den perioden arbeidet pågår.

Gråsjøen senkes, slik at den kan ta imot vann under snøsmeltinga. Vannet tappes forbi turbinen i Gråsjø kraftverk.
Gråsjø kraftverk.

Fri ferdsel - men følg skiltingen og vis hensyn!

Folk kan ferdes fritt på Folldalsvegen, så lenge de følger skilting og henvisninger. Det er likevel viktig at en tar hensyn til anleggstrafikken. For anleggsområder utenfor Folldalsveien vil det være forbudt å ferdes for andre enn anleggets personell. Dette er på grunn av sikkerheten for den enkelte. Sjåførene på anleggsmaskinene skal stoppe når folk passerer, men det er svært viktig å gjøre sjåføren oppmerksom på at man er der. Man må oppnå blikkontakt med sjåføren, slik at man er sikker på at man har blitt sett.

Anleggsmaskiner på vegen ved Follsjødammen.

Denne sommeren vil det meste sannsynlig ikke bli mye regulering av trafikken, men mot slutten av sommeren i år, og i enda større grad neste sommer, vil det bli mye trafikk med transport av stein fra steinbruddet ved Gråsjødammen til Follsjødammen. Da blir det kolonnekjøring med følgebil mellom dammene, en strekning på ca 8 km, og vegen blir sperret med bom mellom kolonnene. Transport av stein vil pågå på dagtid, innenfor arbeidstida. På sen kveld og natt vil det være fri ferdsel på vegen, og også på søndager.

Steinbruddet ligger overfor kraftverket ved Gråsjødammen. Der blir det en del sprengning, og mye trafikk hele tida. Vegen er smal og dumperne er store, så der vil det bli trafikkregulering med følgebil mesteparten av tida, men over en kortere strekning.

Anleggsområdene er avsperret med skilt, og delvis også med gjerder, av sikkerhetsmessige grunner. Men de vanlige parkeringsplassene ved Folldalsvegen og ved Gråsjøen kan brukes som vanlig.

Gjenoppretter et naturlig landskap

Steinbruddet ved Gråsjødammen er allerede påbegynt. Først fjernes jordlaget, slik at fjellet avdekkes. Prosjektlederen forklarer at vegetasjonsdekket deponeres i luftige hauger, slik at planer og frø kan overleve. Torv blir også sortert ut og tatt vare på, slik at det kan plates ut igjen, og det blir små habitater som sper seg utover.

Når arbeidet i steinbruddet er avsluttet skal bruddområdet pusses opp, og føres tilbake til naturen. Overflødig stein og masser som ikke har blitt brukt blir da lagt tilbake, og torv og jord som har blitt tatt vare på legges over. Dette skjer på mest mulig naturlig vis, uten tilføring av gjødsel eller frø. Dette prinsippet kalles økologisk revegetering, og Statkraft har brukt det i flere prosjekter. De generelle planene er utarbeidet i samarbeid med NMBU i Ås, forteller Aarbakk.

Formen på terrenget blir selvsagt annerledes etter at det er tatt ut store mengder stein, men overflata skal bli tilnærma lik det opprinnelige landskapet, i henhold til krav fra NVE.

Vegetasjonsdekket bevares i slike luftige jordhauger.
Her bygges det veg inn til steinbruddet.
Inne i steinbruddet, nedenfor Gråsjø-demningen. Her blir grunnen 10 meter lavere nå al stein er hente ut.
Utsikt mot Follsjøen fra steinbruddet.
Jostein Bruset og Carl Martin Klæth på Gråsjø-demningen.

Adskilte områder ved Gråhaugen

Ved parkeringsplassen ved Gråhaugen fjellstue blir det bom for regulering av trafikken forbi anleggsområdet ved dammen. Parkeringsområdet blir omgjort og utvidet, og deretter delt i to med et gjerde, slik at det blir satt av plass til parkering ved båtutsettet.

Det er visstnok lenge siden det har vært så lite vann i Gråsjøen som det er nå.
Ny og solid bru ved Gråsjø kraftverk, som tåler tyngden av de tunge anleggsmaskinene.

Trafikkinformasjon for Folldalsvegen

Statkraft informerer oss fortløpende om trafikkavviklingen på Folldalsvegen, og informasjonen samles på ei egen side på Trollheimsporten. For å finne fram hit kan du klikke på Statkraft sin logo i annonsør-oversikten på Trollheimsporten, eller gå via via linken til Statkraft på Trollheimsporten sin medlemsliste.

Du finner det også ved å google Statkraft + Trollheimsporten.

Powered by Labrador CMS