Pressemelding fra Orkla Industrimuseum

Klart for legging av spor på Løkken stasjon.
Klart for legging av spor på Løkken stasjon.

Utsettelse av sesongstart på Thamshavnbanen

- Vi hadde planlagt sesongstart med rutetog på Thamshavnbanen 19. juni i år, men dette må utsettes, sier museumsdirektør Torbjørn Lefstad ved Orkla Industrimuseum. Grunnen er behov for vedlikehold og reetablering av spor.

Ny dato for oppstart av sommersesongen blir torsdag 1. juli. – Vi regner med at alt er klart for kjøring i uke 26 og at vi starter med rutetogene fra 1. juli, sier Torbjørn Lefstad.

Vedlikehold i Klinglia

Da våren kom så vi at vann rant i grøftene og inn i ei stikkrenne i Klingliene, men det kom ikke ut igjen. Ved nærmere undersøkelser så vi at stikkrenna var kollapset og det var ingen vei utenom å grave opp og reetablere en kulvert under jernbanesporet. Dette på toppen av allerede planlagt vedlikehold av skinnegangen i området.

Den nye kulverten er på plass og arbeidet med å fylle på masse og komprimere er i gang.
Den nye kulverten er på plass og arbeidet med å fylle på masse og komprimere er i gang.

Kulverten ligger i ei jernbanefylling sør for Svorkmo stasjon og for å få å få skiftet ut denne måtte sporet fjernes i en lengde på 36 meter, før en 12 meter dyp og 25 meter bred grøft graves. Det er flyttet på ca 3000 m3 for komme til å erstatte kulverten. Etter at ny kulvert var lagt inn er det igjen oppfylling av grøfta og lagvis komprimering av massene som gjenstår før sporet kan legges igjen.

Allerede i fjor startet vi et omfattende arbeid med skifte av sviller i Klinglia. Planen var å ferdigstille dette arbeidet i vår med skifting av sviller, justering og pakking av spor. Arbeidet er godt i gang, men gravingen av ny kulvert har forsinket arbeidet noe.

Reetablering av Løkken stasjon

På grunn av bygging av nytt museumsbygg ble mye av stasjonstomta på Løkken revet i fjor høst for å gi tilgang til anleggsmaskiner og for å etablere nytt spor ned til de nye verkstedene. Koronapandemien har skapt litt forsinkelser på arbeidet, både med råvaretilgang og tilgang på arbeidskraft, men nå nærmer det seg at vi kan etablere sporene på Løkken stasjon på nytt og blir klare for å få ut materiell og kjøre tog.

Det er støpt støttemurer for å sporene på Løkken stasjon og det nye adkomstsporet til verkstedene.
Det er støpt støttemurer for å sporene på Løkken stasjon og det nye adkomstsporet til verkstedene.

Fram til toget begynner å kjøre er både museet og Gammelgruva åpne som tidligere annonsert og vi ønsker velkommen der så lenge.