Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet:

Variert skog som er vernet i Brøskjahagan naturreservat i Surnadal kommune.
Variert skog som er vernet i Brøskjahagan naturreservat i Surnadal kommune.

Verner fem viktige skogområder i Møre og Romsdal

Regjeringen verner i dag 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Fem av verneområdene ligger i Møre og Romsdal. Det skriver Klima- og miljødepartementet i ei pressemelding.

Områdene er en del av i samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden.

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Den er et viktig karbonlager, og en avgjørende klimapartner for å nå våre klimamål. Skogen er hjemmet til mye sårbar natur, som vi er helt avhengige av, og som vi må ta godt vare på. Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Dagens vernevedtak omfatter om lag 30 kvadratkilometer (km2) nytt verneareal – med ca. 25 km2 produktiv skog ­ som vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven.

Fem områder i Møre og Romsdal vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven:

  1. Brøskjahagan naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal
  2. Skåraura naturreservat i Vanylven kommune, Møre og Romsdal
  3. Flåstranda og Hisdalen naturreservat (utvidelse) i Sunndal og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal
  4. Ramnfloget naturreservat i Molde kommune, Møre og Romsdal
  5. Almbekken naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal

Viktige nye verneområder i Møre og Romsdal

De fem nye verneområdene i Møre og Romsdal har viktige verneverdier knyttet til ulike typer edellauvskog. Områdene har også i varierende grad innslag av andre viktige skogtyper, som gammel furuskog.

Skåraura naturreservat i Vanylven kommune, Møre og Romsdal, har store verneverdier knyttet til rik edellauvskog. Særlig er det mye hassel i området, og en rik plantefloka med arter som kusymre, vivendel, myske, ramsløk, sanikkel og de to orkideene breiflangre og nattfiol. Flere rødlistede planter og sopparter lever i området.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 739 skogområder blitt vernet på denne måten.

Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern de nærmeste årene.

– Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Mange av de områdene vi verner i dag, har vært klare for vern lenge. Det er bra at vi nå kommer i mål med dette vernevedtaket. Neste år planlegges vern av ytterligere en rekke viktige skogområder. Samtidig skal vi i gang med et arbeid som ser på hvordan ordningen skal bli enda mer treffsikker, sier Espen Barth Eide.

Frodig lauvskog som er vernet i Almbekken naturreservat i Surnadal kommune.
Frodig lauvskog som er vernet i Almbekken naturreservat i Surnadal kommune.
Powered by Labrador CMS