Regjeringen verner 25 skogområder i åtte fylker:

Skjoralia naturreservat er ei bratt li opp fra elva, med edellauvskog i nedre deler og gammel furuskog øverst i lia.
Skjoralia naturreservat er ei bratt li opp fra elva, med edellauvskog i nedre deler og gammel furuskog øverst i lia.

Skjoralia naturreservat i Folldalen er nå et vernet skogområde

Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter, skriver Klima- og miljødepartementet på regjeringen sine sider.

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 764 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet.

Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern de nærmeste årene.

- Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter og naturtyper. Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Vi vernet 26 skogområder i desember i fjor og det planlegges vern av enda flere viktige skogområder senere i år, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Bidrar til nasjonale mål for naturmangfold

Vernevedtaket vil bidra til at særlig to nasjonale mål for naturmangfold blir oppnådd:

  • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
  • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket er også et skritt mot det vedtatte målet om vern av ti prosent av skogen. Etter vernevedtaket i dag er det vernet nær 5,2 prosent av all skog, og nær 3,9 prosent av den produktive skogen i Norge.

Stor variasjon mellom skogområdene som vernes

Skogområdene som er vernet i dag, har mange ulike skogtyper og vernekvaliteter.

Skjoralia naturreservat i Folldalen, som ligger mellom Rindal og Surnadal, har særlig store verneverdier knyttet til rik edellauvskog med storvokst almeskog. Det lever flere truede og nær truede arter i området.

Les hele nyhetssaken på regjeringen sine sider.

Powered by Labrador CMS